Dronningborg Byggeprojekt

Etablering af en hal, en daginstitution og et plejehjem i samme område

Randers Byråd har i forbindelse med budget 2020 bevilget midler til en ny idrætshal, en daginstitution og et plejecenter i Dronningborg ved Udbyhøjvej. Det er planen, at projektet skal stå færdigt senest 2023.

Randers Byråd ønsker, at de tre enheder i det nye byggeri skal have mulighed for at udvikle og inspirere hinanden i hverdagen, så der skabes grobund for nye samarbejdsmuligheder og venskaber på tværs af brugere, institutioner og relevante samarbejdspartnere.

I februar 2020 besluttede Randers Byråd at sætte gang i forberedelserne til det omfattende byggeri, der har en samlet anlægssum på knap 180 millioner kroner. Penge, som byrådet afsatte i forbindelse med budget for perioden 2020-2023.

I alt er der afsat godt 20 millioner kroner til den ny daginstitution og 130 millioner kroner til et nyt plejecenter med 60 lejligheder og tilhørende servicearealer. Derudover har byrådet afsat 19 millioner kroner til den nye idrætshal.

Ifølge en foreløbig tidsplan vil de nye byggerier være klar til brug i midten af 2023.

Vision

Målgrupperne og faciliteterne skal bindes sammen, så der bliver et mangfoldigt mødested, der henvender sig til brugere i alle livsfaser. Det skal være et træfpunkt på tværs af alle skel – et hverdagens centrum for borgerne, hvor der skabes relationer, og som kan bidrage til en stærk sammenhængskraft. Det skal være et aktivt mødested, hvor alle generationer kan mødes.

Dronningborg Plejehjem skal danne en tryg og hjemlig ramme for beboerne med oplevelser både ude og inde.

Plejehjemmet beboere vil typisk være enlige og have et aldersrelateret handicap af fysisk eller psykisk karakter, og flere vil have kroniske sygdomme, som en naturlig følge af en mere fremskreden alder. Der er vil forventeligt være en del beboere med demens, hvorfor byggeriet tilgodeser denne målgruppes behov, bl.a med fokus på genkendelighed, overskuelighed og tryghed.

Daginstitutionen skal signalere, at der er fokus på bevægelse og fysisk aktivitet. Der er fokus på natur, udeliv, samt brug af nærmiljøet – bækken, skoven og naturstien.

Der er fokus på at skabe gode lege- og læringsmiljøer til børn både indenfor og udenfor. Bygningerne indrettes med forskellige zoner, der skaber små læringsrum for et mindre antal børn.

Dronningborg Idrætscenter skal være borgernes foretrukne mødested for bevægelse og idræt. Igennem et nyt inspirerende bevægelses- og idrætsmiljø og igennem sammenbygningen med daginstitution og plejecenter skal Dronningborg Idrætscenter medvirke til, at idræt og bevægelse bliver langt mere alsidig og rettet mod langt flere forskellige målgrupper på tværs af funktioner og generationer.

I Dronningborg Idrætscenter skal nye foreningstilbud udvikles og derigennem trække nye medlemmer til foreningerne. Synergier vil opstå, når mange aktiviteter og foreninger samles i et hus.

Stedet vil idrætsmæssigt emme af samhørighed, fleksibilitet, nyskabelse og foranderlighed, så stedet kontinuerligt følger idrættens udvikling og danskernes motionsvaner.

Udvalg skal følge byggeriet

Planerne om det store byggeri får følgeskab af et rådgivende udvalg; et såkaldt §17 stk. 4 udvalg. Udvalget har blandt andet til opgave at udforme en fælles vision for projektet.

Medlemmerne af udvalget er:

  • Formand: Borgmesteren
  • Formanden for Børne og familieudvalget
  • Formanden for Sund, Idræt og kultur
  • Formanden for Omsorg
  • Susanne Nielsen, Dansk Folkeparti
  • Mogens Nyholm, Det Radikale Venstre
  • Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten
  • Torben Kjeldsen fra Randers gymnastiske Forening
  • Per Boysen, Formand for Ældrerådet
  • Lotte Morell, forældrerepræsentant daginstitutionsområdet