Klimabroen

Klimabroen bliver byens nye forbindelse over Randers Fjord. Ud over at aflaste trafikken på Randers Bro, får Klimabroen en væsentlig rolle i klimasikringen af Randers by.

Klimabroen løser både trafikale og klimamæssige udfordringer og er samtidig forudsætningen for byudvikling på de gamle havneområder. Hver dag kører cirka 37.000 biler over Randers Bro, hvilket svarer til trafikken på Storebæltsbroen.

I dag udgør Randers Bro den ene af to vejforbindelse der krydser Gudenåen ved Randers, hvilket gør hele infrastrukturen på E45 og i øvrige områder omkring Randers meget sårbar. Klimabroen sikrer en aflastning af Randers Bro og skaber større robusthed i det samlede vejnet. Klimabroen har to kørespor i begge retninger, og kobler sig på de eksisterende større veje nord og syd for fjorden. Samtidig har Klimabroen både cykelsti og fortov i begge sider af vejen, hvilket ligeledes vil medføre forbedrede muligheder for at krydse fjorden for de lette trafikanter.

Udover at have en meget væsentlig trafikal betydning vil Klimabroen også have en væsentlig rolle i klimasikringen af Randers midtby, idet den nordlige del af broen etableres som en dæmning med en sluseåbning. Dæmningen vil indgå i et større sammenhængende landskabsbånd – Klimabåndet - som sikrer mod vandstandsstigninger, samtidig med at det nuværende havnebassin fungerer som et regnvandsbassin, der understøtter afledning af meget store mængder regn fra midtbyen. På nordsiden af pieren hviler Klimabroen på en dæmning, hvori der er monteret en højvandsport. Ved varsel om stormflod lukkes højvandsporten, og sammen med det grønne Klimabånd langs pieren og Justesens Plæne forebygges oversvømmelser af midtbyen. Det er derved ikke nødvendigt at etablere højvandsbeskyttelse langs kajkanten omkring det nordlige havnebassin. Randers Havn er i gang med en udflytning til nye og mere tidssvarende arealer, og de tidligere havnearealer kan derfor omdannes til boligområder. Klimabroen er central i forhold til skabe gode forbindelser til de nye byområder, som uden Klimabroen vil være mindre attraktive.

Klimabroen og vejprojektet har en samlet anlægspris på 550-600 mio. kr. i 2019-priser. En samfundsøkono-misk beregning viser, at projektet, som rent trafikprojekt, har en intern rente på 18 % (uden trafikal vækst). Hvis klimatilpasning indregnes har projektet en samfundsøkonomisk intern rente på 125 %. Det betyder, at Klimabroen sandsynligvis er den bedste infrastrukturinvestering i hele Danmark.