Processen indtil nu

Undersøgelser og projekter undervejs i processen fra 2010 til i dag

2022

Opstart af Flodlejet sammen med Realdania.

Igangsætning af lokalplan for Brotoften.

Vedtagelse af lokalplan for Justesens Plæne.

Nyt Havnegadekryds.

Etablering af arealudviklingsselskabet Flodbyen P/S.

Vinderen af udbuddet om deltagelse i arealudviklingsselskab for Flodbyen etape 1 og 2 er fundet.

 

2021

Udbudsproces for deltagelse i et arealudviklingsselskab. og forhandling med tilbudsgivere.

Samarbejdsaftale med Verdo og Randers Havn.

Købsaftale med Randers Havn om køb af havnearealer i etape 1.

Samarbejde med Realdania om analyse af Flodlejet og Bolværket.

Interessent- og borgerinddragelse på Havnedagen i Randers Festuge.

Nyt byrum på Østervold: Grønt regnvandsbassin.

Anlægsundersøgelser af diger på Justesens Plæne og Brotoften.

Infrastrukturplan 2020 med prioritering af Klimabroen.

2020

Udarbejdelse af forslag til endelig udviklingsplan for Flodbyen Randers (Byen til Vandet).

HØRING af endeligt forslag til udviklingsplan.

Byrådets vedtagelse af udviklingsplan for Flodbyen Randers.

Konkrete støj- og jordbundsundersøgelser for etape 1.

Projektundersøgelse af ny Havnevej og linjeføring af Klimabroens sydlige placering.

Byrådets godkendelse af regnvandsprojekt på Østervold.

Investor- og markedsdialog.

Byrådets godkendelse af rammeaftale (pris og vilkår) for køb af havnearealer.

Byrådet vedtager 40 kvalitetskrav til Flodbyen Randers.

Byrådets beslutning om fremtidig organisering og udbudsform for etape 1.

2019

Parallelkonkurrence om forslag til udviklingsplan for Byen til Vandet.

Vedtagelse af kommuneplantillæg for Klimabroen.

Opdatering af trafikmodel.

Byrådets beslutning om placering af busterminalen i Randers midtby.

HØRINGSPROCES og FORUMMØDER af parallelkonkurrencens 3 forslag til
udviklingsplaner.

2018

Udarbejdelse af etapeplan for udflytning af havnevirksomhederne på baggrund af
uopsigelighedsperioder i havnevirksomhedernes eksisterende lejekontrakter.

Byrådet og Havnebestyrelsen vedtager en samarbejdsaftale om proces for erhvervelse af
havneområderne i etaper.

Støjundersøgelse af Verdo.

Vidensindsamling af forurenings- og jordbundsforhold.

Undersøgelse af finansieringsmuligheder for realisering af Klimabroen.

Parallelopdrag for principløsninger for Klimabåndet (EU-projekt/C2C CC) som bidrag til
udviklingsplan for Byen til Vandet.

Høringsproces i HAVNEGADEBOKSEN.

Nedsættelse af FORUM FOR BYEN TIL VANDET.

2017

BORGERMØDE om valg af scenarie.

Byrådet vælger fremtidsscenarie 4A med Klimabroen.

Undersøgelse af klimabroens placering.

Byrådet drøfter fremtidig organisationsformer af byudviklingsprojektet.

Screening af støj fra havnevirksomhederne.

Forarbejder for fremtidig placering af busterminalen.

2016

EU-støtte gennem klimatilpasningsprojektet C2C CC til Klimabåndet.

Borgerinddragelse i HAVNEGADEPARKEN.

Undersøgelse af vækstpotentialer for 3 scenarier for Byen til Vandet.

Undersøgelse af nye veje og broer i Randers midtby for 3 scenarier.

Bystrategisk undersøgelse af 3 scenarier for byudvikling.

Opsamlende rapport af de 3 undersøgelser til byrådets valg af fremtidsscenarie.

2015

Forundersøgelse af 7 scenarier for at få byen til vandet.

Byrådet udvælger 3 scenarier til nærmere konkretisering.

10 ugers borgerinddragelse ORDET ER DIT.

2014

Vedtagelse af lokalplan for Ny Randers Havn.

2010

Byrådets beslutning om udflytning af Randers Havn.