Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er den bærende og helt afgørende plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplan 2017 er vedtaget d. 22. maj 2017 og er gældende for Randers Kommunes behandling af henvendelser og ansøgninger, der er reguleret af kommuneplanen, jf. planlovens bestemmelser.

Kommuneplanen udarbejdes på baggrund af planloven. Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen. Loven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Kommuneplanen afspejler byrådets visioner for kommunen og overordnede mål for udviklingen. Der er også i kommuneplanen bestemmelser, der mere detaljeret fastlægger, hvordan arealer skal anvendes. Bestemmelserne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte delområder.

Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at Byrådet får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udviklingen, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at Randers Kommune inddrager borgerne og erhvervslivet i arbejdet med planen. Dels ved at lade planen afspejle ideer og forslag fra offentligheden.

Revision af kommuneplanen

Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år. Kommunen kan vælge en fuldstændig revision, revision af enkelte temaer eller en genvedtagelse af den gældende kommuneplan. Strategien for, hvordan kommuneplanen skal gribes an, fastlægges i en planstrategi, som vedtages forud for revision af kommuneplanen.