Vindmøller ved Binderup

Byrådet har i 2014 foreslået 7 vindmøller opstillet ved Binderup. Efter høring blev 2 møller taget ud af projektet. Ved den endelige behandling i juni 2015 afviste byrådet, at vedtage endelige planer for de 5 resterende møller. I oktober 2015 reduceres projektet yderligere, til fem møller, der er lavere end tidligere ansøgt.

Initiativgruppen Dalbyneder Vindkraft har i efteråret 2013 ansøgt om at opsætte 7 vindmøller ved Binderup. Der var tale om møller med en totalhøjde på 149,99 m. Initiativgruppen består af 12 lodsejere fra lokalområdet.

Produktionen fra de syv nye vindmøller ved Binderup blev beregnet til 72.300 MWh årligt, svarende til 1.446.000 MWh i møllernes tekniske levetid på 20 år. Vindmølleparkens el-produktion kunne dermed have dækket cirka 21.600 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys på 3.347 kWh/husstand.

Den årlig CO2-reduktion ville have været på 56.000 ton, hvilket svarer til emissionen fra ca. 16.000 personer, svarende til 17 % af Randers Kommunes indbyggere. Den årlige svovldioxidreduktion ville have været på 5 ton og den årlige kvælstofoxidreduktion ville have været på 17 ton.

Se den oprindelige ansøgning vedr. vindmølleprojekt Binderup.

En forudsætning for projektet ved Binderup er, at en vindmølle ved nabobyen Dalbyover skal tages ned. Dette skal ske for at kunne overholde støjkravene for naboboligerne i området.

Området ved Binderup fremgår af kommuneplanen, der indeholder 28 områder med eksisterende og kommende vindmøller. Kommunens plan er at have færre men mere effektive vindmølleområder. På sigt skal 15 ud af de 28 vindmølleområder tages ud af drift.

Se kommuneplanens afsnit om vindmøller.

Forudgående offentlig høring, december 2013

Et debatoplæg om projektet var i forudgående offentlig høring fra den 4. december til 18. december 2013.

Se debatoplægget her.

I perioden var der mulighed for at skrive ideer og forslag til, hvad den efterfølgende planforslag og VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) skulle indeholde. De input, som kommunen modtog i den forudgående offentlige høring, blev efterfølgende inddraget i planlægningen og i VVM-arbejdet.

Høring og borgermøde, forår/sommer 2014

Den 28. april 2014 vedtog Byrådet at sende VVM-redegørelsen og miljørapport i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Den offentlige høring fandt sted fra den 7. maj til den 4. juli 2014.

Se høringsmaterialet

Vindmøller ved Binderup VVM-redegørelse og miljørapport

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Der blev desuden afholdt offentlig borgermøde på Dalbyover Kro den 4. juni 2014.

Se her et kort referat af mødet

På mødet blev spurgt, om der kunne udarbejdes ekstra visualiseringer fra købmanden i Udbyhøj og fra campingpladsen. De ekstra visualiseringer blev udarbejdet og kan ses herunder. Visualiseringerne er taget fra købmanden i Udbyhøj og fra legepladsen på campingpladsen.

Se her de to ekstra visualiseringer

Projekttilpasning, oktober 2014

Den offentlige høring medførte, at de to nordligste møller blev taget ud af projektet. Derfor blev udarbejdet yderligere nye visualiseringer, som kan ses herunder.

Se her de nye visualiseringer

Samtidig blev der foretaget justeringer af de endelige udgaver af  lokalplan og kommuneplantillæg.

Endelig beslutning i Byrådet, juni 2015

Byrådet har den 8. juni 2015 behandlet de endelige udkast til endelige planer for vindmøller ved Binderup.

Se de endelige udkast til endelige planer

Udkast til endelige planer til endelig vedtagelse - Vindmøller ved Binderup

Et mindretal på 10 byrådsmedlemmer stemte for at de endelige planer skulle vedtages endeligt, mens et flertal på 17 byrådsmedlemmer stemte imod. 4 byrådsmedlemmer undlod at stemme. Dermed var der ikke flertal i byrådet for de konkrete planer om at etablere 5 stk. 149,99 m høje vindmøller ved Binderup.

Projekttilpasning, november 2015

Byrådet har den 8. juni 2015 afvist de konkrete planer. Byrådet har derimod ikke ophævet den kommuneplanramme, som fortsat giver mulighed for at opføre 149,99 m høje vindmøller i et større området ved Binderup.  Byrådet har heller ikke taget stilling til, om området ved Binderup må anvendes til opstilling af andre møller, end de 5 stk. 149,99 m høje møller der blev afvist. Der er heller ikke tage stilling til om der må opstilles 149.99 m høje møller andre steder ved Binderup, end på de placeringer, der fremgik af de planer, som har været i offentlig høring.

På denne baggrund har lodsejere i området ved Binderup den 18. november 2015 kontaktet Randers Kommune. Lodsejerne ønsker at afklare, om et reduceret projekt for 5 stk. 130 m høje vindmøller kan godkendes. Det skal i den forbindelses nævnes, at projektet allerede én gang tidligere er tilpasset og reduceret, fra 7 til 5 møller, uden at dette medførte, at der skulle udarbejdes nye planforslag, eller at det reducerede projekt skulle i fornyet offentlig høring.

Randers Kommunes udvalg for miljø og teknik har drøftet ansøgningen om projekttilpasning på udvalgets møde den 10. december 2015. Udvalget besluttede at udsætte sagens videre behandling til det næste møde, som finder sted den 21. januar 2016.

På Miljø- og teknikudvalgets møde den 21. januar 2016 besluttede et flertal, at igangsætte ny planlægning for 5 nye 130 m høje vindmøller ved Binderup. Et medlem af udvalget begærede imidlertid sagen i Byrådet. På byrådets møde den 8. februar 2016 besluttede et flertal af politikerne, at sætte sagen i bero, indtil der er foretaget en revision af kommuneplanens rammer for vindmøller.

Revisionen af kommuneplanens rammer for vindmøller vil blive foretaget i løbet af 2016. Et forslag til kommuneplantillæg for revision af rammerne for vindmøller ventes at være klar til 8 ugers offentlig høring i løbet af 2016.

Temarevision for vindmøller i 2016

Byrådet har den 17. maj 2016 behandlet spørgsmålet om revision af kommuneplanens rammer for vindmøller. I denne forbindelse besluttede Byrådet, at et af de spørgsmål, der skal indgå i den lovpligtige fordebat om temarevisionen, er at Byrådet ønsker at ophæve rammeområdet for vindmøller ved Binderup.

Fordebatten er en 4 uger lang offentlige høring, som kommer til at forløbe fra slutningen af maj 2016 til slutningen af juni 2016.

Byrådet har den 3. oktober 2016 behandlet de høringsvar, som kommunen modtog i løbet af fordebatten. Byrådet besluttede i denne forbindelse, at der i den videre planlægning skal arbejdes videre med at ophæve kommuneplanrammen for vindmøller ved Binderup.

Forslag til Kommuneplan 2017

Ophævelse af kommuneplanrammen for vindmøller ved Binderup bliver efterfølgende en del af revisionen af kommuneplanen.

Ophævelsen sker på den måde, kommuneplanrammen for vindmøller ved Binderup ikke er videreført fra den gældende Kommuneplan 2013 til det nye kommuneplanforslag.

Kommuneplanforslaget behandles politisk på udvalgsmøder i november 2016 og forventes at komme i 10 ugers offentlig høring fra den 29. november 2016 til den 7. februar 2017.

Den formelle ophævelse vil ske, hvis Byrådet i løbet af 2017 vedtager kommuneplanforslaget endeligt, uden kommuneplanrammen for vindmøller ved Binderup.

Kommuneplan 2017

Byrådet har gennem vedtagelse af Kommuneplan 2017 den 22. maj 2017 besluttet at ophæve rammeområdet til vindmøller ved Binderup.

Videre info

Har du spørgsmål til projektet eller planprocessen, er du velkommen til at kontakte Randers Kommune på plan@randers.dk.