Vindmøller ved Overgaard

Byrådet i Randers Kommune har den 18. juni 2018 vedtaget plangrundlaget for etablering af 46 nye vindmøller ved Overgaard. Der er tale om at udskifte 30 eksisterende vindmøller samt at opstille 16 nye møller. De nye møller får en totalhøjde på 148-149,99 m og vil kunne producere vedvarende energi, der svarer til ca. 88 % af årlige forbrug af el i hele Randers Kommune.

Overblik over projektet

Området ved Overgaard er oplagt til etablering af en vindmøllepark på land, til produktion af vedvarende energi.

Vindressourcerne er gode i et stort område på mere end 10 km², af store ubeboede og flade åbne landbrugsområder. Der er meget få naboer. Størstedelen af de beboelser, der ligger nærmest projektet, er ejet af projektdeltagerne selv. Området er tillige allerede hjemsted for en eksisterende vindmøllepark med 30 møller.

Overgaard vindmøllepark har hidtil bestået af 30 møller på 100 m - 127 m i totalhøjde.

20 møller er etableret i 2002 og 10 er etableret i 2008.

De 30 gamle møller udskiftes med nye, og der sættes yderligere 16 nye møller op.

I alt er der tale om 46 nye møller med en totalhøjde på mellem 148 m og 149,99 m.

De 46 nye møller kan producere ca. 3,6 gange mere energi end de 30 eksisterende møller, eller 1,5 gange så meget energi som alle eksisterende vindmøller i hele Randers Kommune.

De 46 nye møller kan producere ca. 510 mio. kWh pr. år, i 20 år. Årsproduktionen svarer til årsforbruget af el i ca. 127.500 husstande, svarende til 2,7 gange kommunens husstande.

De 30 eksisterende møller producerer ca. 141 mio. kWh pr. år, svarende til årsforbruget af el i ca. 35.250 husstande eller 3/4 af kommunens husstande.

Private husstandes elforbrug udgør kun en mindre del af det samlede elforbrug. Regnes industri, virksomheder og offentlige bygninger med, så vil de 46 nye møller kunne dække ca. 88 % af det samlede elforbrug i Randers Kommune.

Offentliggørelse af endelig vedtagelse af plangrundlaget samt VVM-tilladelse den 22. juni 2018

Byrådets beslutning om endelig vedtagelse af plangrundlaget er offentliggjort den 22. juni 2018, hvorfra plangrundlaget er gældende og lokalplanens bestemmelser vil være retlig bindende.

Offentliggørelse af den endelige vedtagelse sker samtidig med at der meddeles en VVM-tilladelse til projektet.

Det løber en klagefrist på 4 uger, indtil den 20. juli 2018, hvor den endelige vedtagelse og VVM-tilladelsen kan påklages, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagevejledningen fremgår af ovennævnte annoncer.

Behandling i byrådet den 18. juni 2018

Byrådet behandlede sagen og traf beslutning om at vedtage plangrundlaget endeligt. Beslutningen blev truffet med 29 stemmer for og 2 imod.

Behandling i byrådet den 11. juni 2018

Byrådet kunne ikke nå at behandle alle sager på dagsordenen. Flere sager, herunder sagen om vindmøller ved Overgaard blev udsat til det ekstraordinære byrådsmøde den 18. juni 2018.

Behandling i økonomiudvalget den 4. juni 2018

Udvalget træffer beslutning om at indstille til byrådet, at planer vedtages endeligt.

Behandling i udviklingsudvalget den 31. maj 2018

Udvalget træffer beslutning om at indstille til økonomiudvalget, at planer vedtages endeligt.

Dokumenter til udvalgsbehandling i maj og juni 2018

Forvaltningen har i løbet af foråret 2018 behandlet høringssvar fra den offentlige høring om planforslagene og udarbejdet sammenfattende redegørelse.

Den offentlige høring forlænges med to uger til den 17. januar 2018

Seks naboer på Under Bakken har den 06.12.2017, 10.12.2017 og 11.12.2017 anmodet Randers Kommune om, at høringsperioden bliver forlænget til mere end 8 uger.

Randers Kommune har fredag eftermiddag, den 07.12.2017, besluttet at forlænge den offentlige høring for planforslag og miljørapport med to uger til den 17. januar 2017. Den offentlige høring finder derfor sted i 10 uger, fra den 8. november 2017 til den 17. januar 2018, jf. planlovens § 24.

De seks naboer er orienteret om forlængelsen den 11.12.2017 af forvaltningen.

Beslutningen om forlængelse sker med henvisning til, at forvaltningen typisk forlænger høringsfrister hen over sommerferien med to uger, hvorimod der ikke er praksis for at forlænge høringer hen over fx efterårsferie og vinterferie.  I den konkrete sag er der tale om en større plansag med en stor miljørapport, og høringen løber hen over juleferien, hvor der er mange helligdage. Derfor forlænges høringsperioden med to uger.

Den 12.12.2017 er der sendt orienteringsbreve ud med e-post til alle de 569 parter i Randers og Mariagerfjord kommuner, som fik orientering den 8. november 2017 om offentliggørelse af planforslag med otte ugers offentlig høring, om at den offentlige høring nu er forlænget til 10 uger.

Se orienteringsbrevet om 2 ugers ekstra høring af 12.12.2017.

Offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus den 4. december 2017

I orienteringsbreve, avisannoncer og annoncer på Internet bliver der indbudt til offentligt borgermøde om planforslag og miljørapport i Udbyneder Forsamlingshus, Udbynedervej 25, 8970 Havndal.

Ca. 60 borgere fra lokalområdet møder frem for at høre om projektet. Desuden deltager 2-3 borgere, der er ikke er bosat i lokalområdet. Fra Byrådet i Randers Kommune deltager 7 politikere.  Der er oplæg fra Randers Kommune om planforslagene og fra ansøgernes konsulent, Mogens Leth, om miljørapporten. Desuden var der oplæg fra Energinet.dk v. jurist Camilla Rasmussen, vedr. køberetsordningen og værditabsordningen. Mødet fandt sted fra kl. 19.00 til ca. 21.30.

Offentliggørelse af planforslag og miljørapport den 8. november 2017

Randers Byråd har den 6. november 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 644 og Forslag til Kommuneplantillæg 4, med tilhørende miljørapport, for 46 nye vindmøller ved Overgaard, til 8 ugers offentlig høring.

Et orienteringsbrev om planforslag, miljørapport, om det offentlige borgermøde og om høringsfristen, er udsendt med e-post ud til samtlige beboere og lodsejere inden for 3 km fra de planlagte vindmøller. Der er sendt breve direkte ud til i alt 569 parter i Randers og Mariagerfjord kommuner. Det offentlige borgermøde er annonceret i to lokale papir-aviser der husstandsomdeles til hhv. 48.000 og 19.000 borgere i Mariagerfjord og Randers kommuner. 

Se planforslag og miljørapport herunder, som offentliggøres den 8. november 2017 til offentlig høring.

Det fremgår af planforslagene, annoncerne på Internet og i to lokalaviser, og af orienteringsbreve til alle beboere og lodsejere inden for 3 km fra de planlagte vindmøller, at der afholdes offentligt borgermøde om planforslagene og miljørapporten mandag den 4. december 2017, fra kl. 19.00 til 21.00, i Udbyneder Forsamlingshus på adressen Udbynedervej 25, 8970 Havndal.

Det fremgår også af ovennævnte orienteringsbreve og annoncer, at bemærkninger, forslag eller indsigelser vedr. sagen skal være skriftlige og sendes til Randers Kommune, til plan@randers.dk senest onsdag den 3. januar 2018.

OBS! OBS! OSB! - Den offentlige høring er efterfølgende, den 11.12.2017, blevet forlænget med 2 uger til ialt 10 uger, sådan at den nye høringsfrist er rykket to 2 uger frem til den 17. januar 2018.

Behandling i byrådet den 6. november 2017

Byrådet træffer beslutning om at følge indstillingerne fra udvalgsbehandlingen. Byrådet beslutter, at planforslag og miljørapport sendes i otte ugers offentlig høring. (Den offentlige høring er efterfølgende, den 11.12.2017 blevet forlænget med 2 uger til 10 uger).

Du kan høre byrådets debat om ovenstående her.

Du kan se referater af de politiske møder om sagen, samt alle bilag til sagen her.

Behandling i økonomiudvalget den 30. oktober 2017

Udvalget træffer beslutning om at følge miljø- og teknikudvalgets indstilling. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at planforslag og miljørapport sendes i otte ugers offentlig høring. (Den offentlige høring er efterfølgende, den 11.12.2017 blevet forlænget med 2 uger til 10 uger).

Behandling i miljø- og teknikudvalget den 11. oktober 2017

Udvalget træffer beslutning om at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at planforslag og miljørapport sendes i otte ugers offentlig høring. (Den offentlige høring er efterfølgende, den 11.12.2017 blevet forlænget med 2 uger til 10 uger).

Udvalgets dagsorden med punkter og bilag blev offentliggjort på Internet den 6. oktober 2017, hvorfra alle har haft mulighed for at se de endelige udkast til planforslag og det endelige udkast til miljørapport, for 46 nye vindmøller ved Overgaard.

Se alle dagsordner og referater med indstilleringer og bilag til politiske udvalg.

Møder mellem borgerne og miljø- og teknikforvaltningen i Randers Kommune i løbet af sommeren og efteråret 2017

Forvaltningen har i flere omgange indbudt lokale borgerforeninger og andre interesserede til møder, hvor forvaltningen gerne ville fortælle om planprocessen og indholdet i de kommende planforslag, og lytte til borgernes bekymringer og svare på spørgsmål. Der har i midlertidig været meget lidt interesse i lokalområdet for at deltage i møderne, som derfor blev aflyst.

Informationsmøde den 5. september 2017 om Grøn Ordning

Der afholdes møde den 5. september 2017, kl. 19.00, i lokale D.2.58 på Laksetorvet, 8900 Randers C, om fordeling af midler fra Grøn Ordning, i forbindelse med det kommende projekt for 46 nye vindmøller ved Overgaard. Det er Randers Kommunes Erhvervs- og Udviklingsafdeling, som afholder mødet.

Der kan muligvis opnås tilskud fra Grøn Ordning på op til 88.000 kr. pr. installeret MW. Hvis de 46 møller opstilles med en effekt på hver mindst 3,0 MW, kan der blive tale om ca. 12 mio. kr. til lokale projekter. Ved en effekt på fx 3,6 MW pr. mølle kan der blive tage om op til ca. 14,5 mio. kr.

(Folketinget har efterfølgende, i slutningen af september 2017 besluttet at ophæve de muligheder, som der var i Grøn Ordning, for at give tilskud til lokale almennyttige formål).

Fordebat om VVM-redegørelse og kommuneplantillæg i april-maj 2017

Arbejdet med planlægning og miljørapport går formelt igang den 5. april 2017 med en annonce på kommunens hjemmeside, samt annoncer i papir-udgaver af Hadsund Folkeblad og Randers Onsdag, der husstandsomdeles til hhv. 48.000 og 19.000 borgere i Mariagerfjord og Randers kommuner.

Der er samtidig udsendt e-post ud til samtlige beboere og lodsejere inden for 3 km fra de ansøgte vindmøller, med kopi af det otte sider lange debatoplæg, som beskriver projektet med tekst og kort. Der er sendt breve direkte ud til ialt 542 parter i Randers og Mariagerfjord kommuner.

Se kopier fra annoncerne i aviserne den 4. og 5. april 2017.

Se debatoplægget af 5. april 2017.

Høringen finder sted over fire uger fra den 5. april til den 3. maj 2017.

Offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus den 24. april 2017

I ovennævnte avisannoncer, annoncer på Internet og debatoplæg bliver der indbudt til offentligt borgermøde om projektet og den kommende planlægning i Udbyneder Forsamlingshus, Udbynedervej 25, 8970 Havndal.

Borgermødet bliver afholdt mandag den 24. april. Ca. 65 borgere fra lokalområdet møder frem for at høre om projektet. Desuden deltager 4-5 borgere, der er ikke er bosat i lokalområdet. Fra Byrådet i Randers Kommune deltager 5 politikere.  Der er oplæg fra Randers Kommune om den gældende planlægning og fra ansøgernes konsulent, Mogens Leth, om det ansøgte projekt. Mødet finder sted fra kl. 19.00 til 21.30.

Behandling i miljø- og teknikudvalget den 30. marts 2017

Politikerne i MTU har på mødet den 30. marts 2017 fået forelagt de bemærkninger fra borgere og virksomheder, som forvaltningen har modtaget i den første fire uger lange fordebat i november og december 2016.

Politikerne beslutter på mødet enstemmigt, at igangsætte kommune- og lokalplanlægning, VVM og miljøvurdering for det konkrete projekt for 46 vindmøller, og igangsætte en ny fire uger lang fordebat med afholdelse af et offentligt borgermøde i løbet af debatten.

Se en kopi af modtagne bemærkninger med forvaltningens kommentarer fra den første fordebat i november og december 2016.

Anmeldelse af nyt projekt den 10. februar 2017

Randers Kommune modtager den 10. februar 2017 en anmeldelse fra Wind Estate af etablering af yderligere 20 nye 149,99 m høje vindmøller ved Overgaard.

Se anmeldelsen af 10. februar 2017.

Til sammen med de tidligere 26 anmeldte møller fra SE Blue Renewables i 2016, er der nu tale om ialt 46 ansøgte møller.

Behandling i miljø- og teknikudvalget den 22. december 2016

Der stilles forslag til udvalgets møde den 22. december 2016, om at udvide planlægningen ved Overgaard, fra at handle om 26 nye vindmøller til et omhandle 44 eller 45 nye vindmøller.

Udvalget træffer beslutning om, at projektet skal udvides til at være en samlet planlægning for hele området på én gang, for etablering af ialt 44 eller 45 nye 149,99 m høje vindmøller. Dette indebærer, at der kommer en ny fordebat om det samlede projekt.

Fordebat om VVM-redegørelse i november-december 2016

Arbejdet med planlægning og miljørapport går formelt igang den 16. november 2016 med en annonce på kommunens hjemmeside, et debatoplæg til fire ugers offentlig høring frem til den 14. december 2016, samt efterfølgende underretning af Borgerforeningerne i Sødring, Udbyhøj samt Udbyneder og Omegn.

Se debatoplægget fra den 16. november 2016.

Den 23. november 2016 annonceres det i adresseavisen Randers Onsdag, der omdeles gratis til alle husstande i Randers Kommune, at der afholdes offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november 2016, fra kl. 19.00 til kl. 21.00. Efterfølgende sendes digital post ud til ialt 263 parter i Randers og Mariagerfjord kommuner, der har bopæl inden for 3 km fra de planlagte 26 møller. I de digitale breve, til borgernes e-boks-post-kasse, er der et følgebrev og en kopi af den annonce, som blev bragt i Randers Onsdag den 23. november 2016.

Offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus i november 2016

Der bliver afholdt offentligt borgermøde i Udbyneder Forsamlingshus mandag den 28. november 2016 fra kl. 19.00 til kl. 21.00. Godt 65 borgere deltager i borgermødet.

Ansøgning om 26 nye vindmøller i oktober 2016

Den 5. oktober 2016 modtager Randers Kommune en konkret anmodning om igangsætning af planlægning for 26 nye 149,99 m høje vindmøller ved Overgaard. Der er tale om et projekt, som ansøgerne, SE Blue Renewables (SEBR), har arbejdet med i gennem et par år.

Se anmodningen om igangsætning af planlægning fra den 5. oktober 2016.

Den 10. november 2016 behandler Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg sagen. Udvalget beslutter at igangsætte kommune- og lokalplanlægning samt udarbejdelse af den nødvendige miljøvurdering og VVM-redegørelse (en miljørapport).

Se oversigtskortet over vindmøller ved Overgaard, som forelagt for miljø- og teknikudvalget den 10. november 2016.

Et forslag fra Wind Estate, om at udvide planlægningen til hele området ved Overgaard, til at omhandle ialt 44 møller, bliver ikke godtaget, da der på dette tidspunkt ikke er noget konkret projekt for andre møller, end de 26, som er fremkommet fra SE Blue Renewables.

Se referatet fra Miljø- og teknikudvalgets møde den 10. november 2016.

Revision af vindmølleplanen i 2014 - 2016

I løbet af 2014 beslutter byrådet at revidere rammerne for vindmøller i Kommuneplan 2013. Formen på revisionen bliver drøftet på en række møder i miljø- og teknikudvalget i løbet af 2015.

Sideløbende har SE Blue Renewables den 10. december 2015 et møde med Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg, for at præsentere projektet for udskiftning og nyetablering af vindmøller ved Overgaard. Der er tale om ialt 26 nye vindmøller ved Overgaard.

Se SEBRs præsentation for MTU den 10. december 2015.

I løbet af foråret 2016 bliver det klart, at byrådet ønsker at ophæve en række rammeområder, samt at nedsætte den maksimale totalhøjde på vindmøller i andre områder. Samtidig ønsker byrådet at udvide mulighederne for at opstille 26 vindmøller ved Overgaard.

I april 2016 bliver spørgsmålet om revisionen af kommuneplanens rammer for vindmøller endeligt afklaret på et møde den 28. april 2016 i miljø- og teknikudvalget. I beslutningen om revision indgår også oplysninger om de kommende 26 vindmøller ved Overgaard.

Spørgsmålet om revision af rammerne for vindmøller bliver endeligt behandlet i byrådet den 17. maj 2016. I beslutningen om revision indgår også oplysninger om de kommende 26 vindmøller ved Overgaard.

Se referatet fra byrådets møde den 17. maj 2016.

I juni 2016 bliver der afholdt fordebat om revisionen af rammerne for vindmøller, som besluttet af byrådet den 17. maj 2016.

Et debathæfte er i fire ugers offentlig fordebat fra den 1. juni til den 30. juni 2016. Fordebatten er annonceret på kommunens hjemmesiden og i adresseavisen Randers Onsdag, der omdeles gratis til alle husstande i Randers Kommune.

Se debathæftet for revision af rammer for vindmøller, fra juni 2016.

Det bliver efterfølgende besluttet, at revisionen for rammerne for vindmøller skal køre færdig i det forslag til ny kommuneplan, som i løbet af efteråret 2016 er under færdiggørelse, som Forslag til Kommuneplan 2017 - bortset for revisionen af rammen ved Overgaard, som bliver besluttet videreført i en selvstændig proces, da der i oktober 2016 er modtaget et konkret projekt for opstilling af 26 nye vindmøller ved Overgaard.

Se referatet vedr. revision af rammer for vindmøller, fra byrådets møde den 3. oktober 2016.

Se hvad pressen skriver om Randers Kommunes vindmølleplanlægning den 5. oktober 2016.

Du kan høre byrådets debat om ovenstående revision af rammer for vindmølleplanlægning her.

Bortset fra rammen ved Overgaard, kører processen - vedr. revision af kommuneplanens rammer for vindmøller - færdig i Forslag til Kommuneplan 2017.

Se Forslag til Kommuneplan 2017, fra november 2016.

Vindmølleplanen fra 2010

Efter kommunesammenlægningen i 2007 arbejdede byrådet i den nye Randers Kommune med vindmølleplanlægning, som i juni 2010 resulterer i Kommuneplantillæg nr. 101 (Vindmølleplanen), som bl.a. udlægger et nyt rammeområde til vindmøller ved Overgaard, "etape III", og som forhøjede den maksimale totalhøjde på vindmøller inden for hele vindmølleparken til maks. 150 m.

Se Kommuneplantillæg nr. 101, "Vindmølleplanen", fra juni 2010.

Kommuneplantillægget for vindmøller bliver efterfølgende indarbejdet i Kommuneplan 2013.

Udvidelse med etape II i 2006

I 2006 samarbejder tidl. Mariager og Nørhald kommuner om planlægning for et projekt for 10 stk. 127 m høje vindmøller i "Overgaard, etape II", syd for de første 20 vindmøller i etape I.

Der bliver efterfølgende i 2008 opstillet 10 stk. 127 m høje vindmøller i etape II.

Overgaard Vindmøllepark etableres i år 2000

Vindmølleparken ved Overgaard er planlagt i 1999 - 2000 af den tidligere Mariager Kommune, gennem Lokalplan nr. H.2.2, der giver mulighed for at opstille 25 stk. 100 m høje vindmøller ved Overgaard. Allerede ved planlægningen af de 100 m høje vindmøller, bliver der i opstillings-mønsteret taget højde for, at møllerne senere skal kunne udskiftes til 150 m høje vindmøller.

Se DMUs vurdering af effekt af vindmøller ved Overgaard, i fht. det nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområde, fra juli 1999.

Se Lokalplan nr. H.2.2, fra august 2000.

Der bliver efterfølgende i 2002 opstillet og tilsluttet 20 stk. 100 m høje vindmøller i det som siden kommer til at hedde "Overgaard, etape I".

Planer for Vindmøller ved Overgaard i 1999

Århus Amt offentliggør den 27. juni 1999 et Forslag til Regionplantillæg nr. 5 til Regionplan 97 for en vindmøllepark ved Overgaard. Forslaget til regionplantillæg er i otte ugers offentlig høring frem til den 30. september 1999. Forslaget til regionplantillæg bygger på en forudgående undersøgelse af miljøkonsekvenserne (VVM). Det var er samtidig en opfølgning af Regionplan 97 og Mariager Kommuneplan 1991 - 2002. Begge planer anviser en principiel mulighed for opstilling af en større vindmøllepark i området. Forslaget til regionplantillæg vedtages efterfølgende af amtsrådet.

Se Forslag til Regionplantillæg nr. 5 og VVM-undersøgelse fra juni 1999

Regionplan 97

Århus Amt offentliggør i september 1997 Regionplan 97, som bl.a. udlægger et område ved Ovegaard til vindmøller.

Området ved Overgaard har altså lige siden 1997 været udpeget til etablering af vindmøller.