Ansøgning om tilskud

Søg om støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bebyggelse og/eller et byrum i Randers Kommunes landdistrikter og landsbyer.

Der er tale om støtte til udvendige istandsættelser som understøtter den bevaringsværdige bebyggelse, eller til byrum, hvor boliger tidligere er nedrevet og som nu henstår ubenyttet i et særligt landsbymiljø.

Randers Kommune har et bygningsforbedringsudvalg som kigger på ansøgningerne og vurderer om det ansøgte opfylder udvalgets krav. Udvalget har en pulje på 300.000 kr. hvert år. Der er derfor tale om et tilskud til egne udgifter til dem som gerne vil gå det ekstra skridt for at bevare byggeskikken eller landsbymiljøet.

Du kan se om dit hus er bevaringsværdigt her!

Udvalget kan uddele midler til projekter, der omfatter;

 1. Istandsættelse af udvendige istandsættelser på bevaringsværdige bygninger
 2. Indretning af byrum på grunden, hvor kommunen tidligere har givet støtte til nedrivning af en bolig.

Bliver din ansøgning godkendt til støtte, så kan du forvente at få støtte ud fra følgende principper:

 • Ved projekter hvor bevaringsværdig bebyggelse renoveres eller tilbageføres til oprindeligt udseende, som kunne være med til at forhøje huset bevaringsværdi, er udvalget villige at give tilskud i form af højst 50% af det ønskede beløb.
 • Ved byrums projekter kan der gives tilskud i form af højst 50%.
 • Huset skal være registreret bevaringsværdi på mellem 1-4 i Randers Kommuneplan.
 • Det skal være en bevaringsværdig ejerbolig og du som ejer skal have bopæl i huset, eller et forsamlingshus eller lignende. Vi kan ikke give tilskud til sekundære bygninger på ejendommen eks. udlænger. Hvis du ikke selv har mulighed for at ansøge, så kan du give fuldmagt til f.eks. din rådgiver til at indsende ansøgning.
 • Du kan kun søge om udvendige istandsættelser, som efter udvalgets vurdering bibeholder eller forbedrer bygningens bevaringsværdi.*
 • Ved byrumsprojekter, så skal der være tale om en grund, hvor der tidligere med byfornyelsesmidler gennem kommunen er ydet støtte til nedrivning af en bolig.

*forbedring af bevaringsværdi, er en faglig vurdering om de ønskede tiltag går ind og støtter op om bygningens oprindelige byggeskik og arkitektur ved at der anvendes korrekte materialer, farvesætning, proportioner etc. Forbedring af bevaringsværdi er dermed ikke blot en vurdering om de ønskede tiltag forbedrer bygningens almene tilstand.

 • Du skal ansøge via kommunens ansøgningsportal.
 • Du bør gøre klar hvad dit projekt består af i enkeltdele inden du går i gang med at ansøge.
 • Du supplerer med en beskrivende tekst i en vedlagt pdf eller word-fil.
 • Står du overfor et stort restaureringsarbejde, så skal du komme med en samlet plan for restaurering. Med dette menes en plan, hvor du udarbejder en realistisk tidsplan for dine ønskede arbejder.
 • Hver arbejde skal bestå af ét udspecificeret tilbud. Randers Kommune vil altid opfordre ansøger til at indhente to sammenlignelige tilbud, hvis det er muligt. Går beløb over 300.000 kr. for det konkrete arbejde, så skal der pga. konkurrencehensyn/tilbudsloven hjemtages to sammenlignelige tilbud på dette arbejde. Alle tilbud skal være hjemtaget inden fristen for ansøgning.
 • Udgifter til stillads, nedtagning og bortskaffelse indgår ikke i de støtteberettigede udgifter og skal derfor fremgå som en separat post på et eventuelt tilbud.
 • Hvis du er håndværker og det er eget firma du vil anvende til at lave arbejdet, så skal du hjemtage ét sammenligneligt tilbud på arbejdet.
 • Hvis du selv ønsker at udføre arbejde og blot ansøger om støtte til materialer, så skal du fremvise bevis på at du kan udføre arbejdet selv. Eks. i form af uddannelse eller andre eksamensbeviser.
 • Du vil blive indkaldt til et møde med kommunen, hvor I drøfter dine arbejder og hvor kommunen kan fremsætte krav i forhold til udformning, materialevalg etc. Kommunen kan stille krav om oplysninger vedrørende projektet, ejendommen og ejeres økonomi, som er relevante for behandlingen af ansøgningen.
 • Når der opnås enighed, så vil du få fremsendt et tilsagnsbrev med en tidsfrist, som skal opfattes som din kontrakt med kommunen om at du er sikret støtte. Der skal ligge et underskrevet tilsagnsbrev, hvor både du og vores bygningsforbedringsudvalg underskriver.
 • Derefter kan du igangsætte dine arbejder.
 • Du skal forvente sagsbehandlingstid på 4-6 uger fra at deadline for indsendelse til du får af vide om du er udvalgt til at få støtte. I denne sagsbehandlingsperiode sagsbehandles alle ansøgninger. Hele sagsbehandlingen fra ansøgningsfrist til du kan gå i gang med dit projekt er ca. 4 mdr.
 • Arbejder der er påbegyndt eller som påbegyndes inden en kontrakt i form af et tilsagnsbrev er indgået, vil ikke kunne få tilskud. Arbejder som ikke udføres som aftalt i tilsagnsbrev opfattes som kontraktbrud og vil ikke få det aftale støttebeløb.

Ansøg om tilskud

Ansøgningsrunden for 2024 er afsluttet. Det forventes, at ny ansøgningsrunde opstarter i 2025.

Støttede projekter

Nedenfor kan tidligere tilskudsager ses. Der er tilskudssager fra 2018 og frem til i dag. Listen over tilskudssager vil løbende opdateres med nye tilskudssager.