Bevarende lokalplaner

En bevarende lokalplan er en lokalplan, som tager særligt højde for bevaringsværdige bygninger og helheder.

En bevarende lokalplan kan eksempelvis stille krav til fremtidige ombygninger eller ved bestemmelser for arealanvendelse omkring bevaringsværdige bygninger og helheder.

Se eksempler på bevarende lokalplaner i Randers Kommune i nedenstående liste.

Hestehaven er udpeget til kulturmiljø og rummer små jagt- og fiskehytter på typisk 15-30 m2 i lette materialer.

Den gældende lokalplan afgrænser området og har til formål at sikre at bebyggelsens omfang og karakter fastholdes.

Formålet med lokalplanen er at bevare og forskønne Vestrup samt arbejde på at finde nye funktioner til de bevaringsværdige landbrugsbygninger. Man ønskede desuden at bevare naturen i og omkring Vestrup samt finde placering for et begrænset antal nye boliger som i skulle indordne sig karakteren og identiteten i landsbymiljøet.

Lokalplanens formål er at sætte fokus på bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi , samt sikrer at ny bebyggelse følger det karakteristiske bevaringsværdige bebyggelsesmønster. Lokalplanen åbner mulighed for nye udstykninger til boligformål og sikrer, at ny bebyggelse tilpasses det eksisterende landsbymiljø. Lokalplanen medvirker således til at opretholde og styrke landsbyens karakter.

Lokalplanen har til hensigt at fastholde og udvikle et harmonisk bybillede, gade- og gårdmiljø i Randers Midtby. I Randers midtby er der mange gadeforløb, som ikke har ændret sig siden middelalderen. Det betyder ikke, at alle bygninger er ”oprindelige”, snarere at udskiftningerne de fleste steder er sket lidt efter lidt. Fremadrettet vil lokalplanen netop sikre at ændringer af bebyggelsens ydre fremtræden sker på en måde, så den enkelte bygnings facade tilpasses gaderummets eller gårdens arkitektoniske helhed.

Randers Kaserne blev opført i årene 1940-41 som et harmonisk anlæg i røde tegl efter en stram, geometrisk plan, hvor bygningerne indordnede sig et stramt vejsystem omkring åbne pladser. Den gamle kaserne skal leve videre med nye funktioner i bygningerne. Planen tænkes virkeliggjort ved bevaring og indretning af flere af de eksisterende bygninger samt nyopførelser.

Planen har været med til at sikre den fremtidige bevaring af områdets specielle udtryk. Dette har også haft værdi for de forskellige grundejere som gennem planen er hjulpet til at forstå den bygning de ejer og til at vælge materialer og metoder i forbindelse med renoveringer.