Landsbypuljen

Formålet med landsbypuljen er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen.

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i landdistriktspolitikken støttes initiativer med potentiale til at understøtte:

 1. Rammer for bosætning – som dækker over de fysiske rammevilkår. F.eks. boliger, byggegrunde og infra­struktur, som landdistriktet har.
 2. Rammer for fællesskab – som handler om de rum, hvor det er muligt at dyrke fællesskabet, som er et af landdi­striktets store aktiver.
 3. Samskabelse – som handler om, hvordan borgerne i fællesskab med Randers Kommune kan være med til at skabe de muligheder, der efterspørges i landdistrikterne.

Aktiviteter der kan støttes

Procesaktiviteter

Aktiviteter som understøtter en lokal proces, hvor man i fællesskab bliver enige om mål og ønsker for landsbyen eller en klynge af landsbyer. Det kan være støtte til udarbejdelse af en udviklingsplan, dannelse af lokalråd eller tilsvarende og opstart af klyngesamarbejder.

Forprojekter

Denne type projekter ligger typisk forud for et egentligt projekt i andet regi. Det kan være et såkaldt feasibility-studie, der skal belyse, om noget kan lade sig gøre. Det kan være produktion af tegninger og planer til en fysisk aktivitet. Det kan også være en markedsafdækning for et lokalområde, som vil undersøge områdets potentiale for tilflytning, erhvervsudvikling eller tiltrækning af flere turister. Her kan gives støtte til konsulentbistand.

Projekter

Nye aktiviteter og faciliteter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan være:

 • Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse, landsbyklynger og lignende.
 • Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen, og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder og lignende.
 • Enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder kan som udgangspunkt ikke søge. Her kan være undtagelser, hvor virksomheder indgår i partnerskaber med foreninger eller borgersammenslutninger. I sådanne tilfælde skal der ligeledes påvises et almennyttigt perspektiv, og det skal dokumenteres, at der ikke laves profit på projektet.

Betingelser for tilskud

I forhold til gennemførelse og afslutning af projekter betinges følgende:

 • Projektet afsluttes indenfor to år. Dette kan der dispenseres fra i særlige tilfælde efter aftale med Randers Kommune.
 • Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet og det indsendte budget.
 • Det digitale evalueringsskema udfyldes og indsendes.
 • Her vedhæftes fakturaer og betalingsdokumentation for alle udgifter, sammen med et opstillet regnskab for projektet.
 • Projektet skal overholde loven. Et tilsagn fra Landsbypuljen er ikke det samme som en tilladelse til at projektet kan gennemføres. Det kan kræve byggetilladelse, landzonetilladelse mv., ligesom man skal overholde tilbudsloven.

Hvordan søger man?

Landsbypuljen ansøges via et digitalt ansøgningsskema, som du finder i boksen herunder. 

Der kan søges mellem 5.000 og 150.000 kr. til hel eller delvis finansiering af projekter og/eller initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Værd at vide om ansøgningsskemaet

Det kræver NemID at logge ind og udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan vælge at logge ind med

 • Foreningens digitale postkasse (via CVR-nummer)
 • Min egen digitale postkasse (via CPR-nummer - kræver at du er logget ind med dit personlige NemID)

Du skal indtaste et specificeret budget og vedhæfte foreningens vedtægter i ansøgningen. Du skal også kunne komme med en projektbeskrivelse og en tidsplan.

Når du har sendt ansøgningen, vil du modtage en kvittering via Digital Post.

Redegørelse for vurderingskriterierne af projekterne kan ses her.

Du kan også se selve bedømmelsesskemaet her.

Ansøgningsfrister 2022

Næste ansøgningsfrist er d. 1. april. Her ud over der ansøgningsfrist til 2. runde d. 1. november 2022.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på 6-8 uger, da ansøgninger skal behandles både administrativt og politisk.

Udbetaling

Ved projektets afslutning indsendes et regnskab med kopi af kvitteringer og betalingsdokumentation. Dette udfyldes elektronisk via linket nedenfor.

Er der mere end et bilag skal det fremgå af regnskabet, hvilket bilag der hører til hvilken post. Udbetaling sker først, når Randers Kommunes forvaltning har godkendt regnskabet.

Regnskabet er del af den samlede evaluering som udfyldes elektronisk. Her beskrives projektets resultater og erfaringer. Dette vil efterfølgende blive eksponeret på Randers kommunes hjemmeside. Resultater dokumenteres med billeder eller produktbeskrivelse, hvor det er muligt, og Landdistriktsudvalget inviteres til indvielse eller afsluttende møde.

Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune. Derfor fokuserer en del af spørgsmålene i evalueringsskemaet på jeres erfaringer med projektarbejdet, så vi kan bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i gang med et lignende projekt.

Du skal vedhæfte dokumentation for projektet i evalueringsblanketten, f.eks. regninger, betalingsdokumentation og gerne et billede. Filerne må samlet maks. fylde 15 MB.

Du skal også udfylde et regnskab for både udgifter og indtægter. Du skal indsætte det samme budget som i ansøgningen til landsbypuljen, men derudover udfylde yderligere to kolonner: Regnskab og bilagsnummer.

Du skal bruge NemID for at logge ind og udfylde evalueringsskemaet.

Nedenfor finder du evalueringsskemaer for afsluttede projekter. Find projekter som ligner det I står med, og lær af andres erfaringer, før I selv går i gang.