Landsbypuljen

Formålet med landsbypuljen er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune uddeler to gange om året midler fra Landsbypuljen.

Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i landdistriktspolitikken støttes initiativer med potentiale til at understøtte

1. Levedygtige landsbyer og lokalsamfund

2. Energi og bæredygtig udvikling

3. Bosætning

4. Samarbejde på tværs

Aktiviteter der kan støttes

Procesaktiviteter

Aktiviteter som understøtter en lokal proces, hvor man i fællesskab bliver enige om mål og ønsker for landsbyen eller en klynge af landsbyer. Det kan være støtte til udarbejdelse af en udviklingsplan, dannelse af lokalråd eller tilsvarende og opstart af klyngesamarbejder.

Forprojekter

Denne type projekter ligger typisk forud for et egentligt projekt. Det kan være produktion af tegninger og planer til en fysisk aktivitet. Det kan også være en markedsafdækning for et lokalområde, som vil undersøge områdets potentiale for tilflytning, erhvervsudvikling eller tiltrækning af flere turister. Det kan
ligeledes være opkøb af jord eller ejendom med et almennyttigt formål. I dette tilfælde vil særlige betingelser skulle opfyldes. Her kan gives støtte til konsulentbistand.

Projekter

Nye aktiviteter og faciliteter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan være:

 • Foreninger; lokalråd, borgerforeninger, landsbyklynger og lignende, som er hjemmehørende i Randers Kommune udenfor Randers by og dens forstæder.
 • Samtlige 42 forsamlingshuse i Randers Kommune.
 • Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen, og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder og lignende.
 • Enkeltpersoner og erhvervsvirksomheder kan som udgangspunkt ikke søge. Her kan være undtagelser, hvor virksomheder indgår i partnerskaber med foreninger eller borgersammenslutninger. I sådanne tilfælde skal der ligeledes påvises et almennyttigt perspektiv, og det skal dokumenteres, at der ikke laves profit på projektet.

Betingelser for tilskud

I forhold til gennemførelse og afslutning af projekter betinges følgende:

 • Projektet afsluttes indenfor to år. Dette kan der dispenseres fra i særlige tilfælde efter aftale med Randers Kommune.
 • Projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet og det indsendte budget.
 • Det digitale evalueringsskema udfyldes og indsendes.
 • Her vedhæftes fakturaer og betalingsdokumentation for alle udgifter, sammen med et opstillet regnskab for projektet.
 • Hver forening kan kun have et igangværende projekt med støtte fra Landsbypuljen ad gangen.
 • Projektet skal overholde loven. Et tilsagn fra Landsbypuljen er ikke det samme som en tilladelse til, at projektet kan gennemføres. Det kan kræve byggetilladelse, landzonetilladelse mv., ligesom man skal overholde tilbudsloven.
 • For projekter hvor det er relevant, gøres overvejelser om tilgængeligheden. Det kan være ved anlæg af nye faciliteter eller afholdelse af aktiviteter.
 • Ved projektets afslutning opsættes et skilt som viser, at Landsbypuljen Randers Kommune, har støttet projektet. Logoet kan downloades på hjemmesiden.

Hvordan søger man?

Landsbypuljen ansøges via et digitalt ansøgningsskema, som du finder i boksen herunder. 

Der kan søges mellem 5.000 og 150.000 kr. til hel eller delvis finansiering af projekter og/eller initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Værd at vide om ansøgningsskemaet

Det kræver MitID at logge ind og udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan vælge at logge ind med

 • Foreningens digitale postkasse (via CVR-nummer)
 • Min egen digitale postkasse (via CPR-nummer - kræver at du er logget ind med dit personlige MitID)

Du skal indtaste et specificeret budget og vedhæfte foreningens vedtægter i ansøgningen. Du skal også kunne komme med en projektbeskrivelse og en tidsplan.

Når du har sendt ansøgningen, vil du modtage en kvittering via Digital Post.

Alle ansøgere vurderes ud fra de samme kriterier. Her ud fra beslutter Landdistriktsudvalget, fordelingen af midler.

Du kan se kriterierne, og det skema der bruges til at sammenligne projekterne nedenfor:

Redegørelse for vurderingskriterierne af projekterne kan ses her.

Du kan også se selve bedømmelsesskemaet her.

Ansøgningsfrister 2024

Ansøgningsfristen for 1. runde 2024 er d. 1. april. Ansøgningsfrist til 2. runde er d. 1. november 2024.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på 6-8 uger, da ansøgninger skal behandles både administrativt og politisk.

Udbetaling

Der er to muligheder for udbetaling.

Projekter som har fået støtte i 2022 og tidligere, har ikke mulighed for at vælge acontoudbetaling.

1. Projektholder gennemfører projektet, afholder udgifterne, og får hele beløbet udbetalt, når projektet er afsluttet.

Ved projektets afslutning udfyldes det elektroniske evalueringsskema. Det elektroniske evalueringsskema findes via linket nedenfor. Hele beløbet udbetales, når afrapporteringen er godkendt.

2. 80% af det tildelte beløb udbetales når projektet igangsættes, mens de resterende 20% udbetales, når projektet er afsluttet.

Der tilbydes mulighed for acontoudbetaling. 

Denne ordning indebærer, at projekter, hvor der er givet tilsagn fra enten Landsbypuljen eller den kommunale pulje til medfinansiering af LAG projekter, kan få forhåndsudbetalt 80% af denne støtte mod en tro- og loveerklæring på, at projektet er fuldt finansieret og at alle nødvendige tilladelser foreligger.

For at kunne lave Tro-og loveerklæringen, skal I udfylde nedenstående formular med oplysninger om projektets navn og projektsum, samt navne og CPR numre på alle tegningsberettigede i foreningen. Når tro- og loveerklæringen er klar til underskrift sendes besked til projektets kontaktperson, og alle underskrivere modtager besked om, hvordan man underskriver digitalt.

Værd at vide om Tro- og loveerklæringen

Det kræver MitID at logge ind og udfylde oplysningerne til tro- og loveerklæringen.

Du kan vælge at logge ind med

 • Foreningens digitale postkasse (via CVR-nummer)
 • Min egen digitale postkasse (via CPR-nummer - kræver at du er logget ind med dit personlige MitID)

Ved projektets afslutning udfyldes det elektroniske evalueringsskema. Det elektroniske evalueringsskema findes via linket nedenfor. Herefter udbetales de resterende 20% at tilskuddet.

Afrapportering med Regnskab, dokumentation og evaluering

Du skal vedhæfte dokumentation for projektet i evalueringsblanketten. Det er kopi af regninger, betalingsdokumentation og gerne et billede, hvis det er muligt. Filerne må samlet maks. fylde 15 MB.

Du bliver i blanketten bedt om at udfylde et regnskab for både udgifter og indtægter. Du skal indsætte det samme budget som i ansøgningen til landsbypuljen, og derudover udfylde yderligere to kolonner: Regnskab og bilagsnummer.

Udbetaling sker først, når Randers Kommunes forvaltning har godkendt regnskabet. Det tager normalt en uges tid.

Resultater dokumenteres med billeder eller produktbeskrivelse, hvor det er muligt, og Landdistriktsudvalget inviteres til indvielse eller afsluttende møde.

I evalueringsskemaet beskrives projektets resultater og erfaringer. Dette vil efterfølgende blive eksponeret på Randers kommunes hjemmeside. Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune. Derfor fokuserer en del af spørgsmålene i evalueringsskemaet på jeres erfaringer med projektarbejdet, så vi kan bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i gang med et lignende projekt.

Du skal bruge MitID for at logge ind og udfylde evalueringsskemaet.

Nedenfor finder du evalueringsskemaer for afsluttede projekter. Find projekter som ligner det I står med, og lær af andres erfaringer, før I selv går i gang.