Mellemfinansiering

Byrådet i Randers Kommune har besluttet, at foreninger mv. fremover vil kunne søge mellemfinansiering til projekter, der har et almennyttigt formål og har fået bevilliget tilskud fra fonde og puljer.

Når foreninger ønsker at opføre faciliteter med midler modtaget fra fonde, vil der ofte opstå et behov for finansiering i løbet af processen, da langt de fleste fonde først udbetaler det bevilligede tilskud, når alle fakturaer er betalt, og regnskabet er aflagt.

Derfor vil der være et behov for at få finde finansiering til projektet, allerede inden det påbegyndes, så entreprenører mv. kan blive betalt. I de tilfælde hvor foreningerne ikke kan få finansieret et lån hos bankerne, er det i stedet muligt at søge om mellemfinansiering af hele eller dele af den samlede projektsum hos kommunen.

Hvem kan søge?

Foreninger i Randers Kommune kan søge til projekter med et almennyttigt formål. Erhverv og private kan således ikke søge mellemfinansiering.

Søges der inden for landdistriktsudvalgets ressortområde, vil det desuden kun være foreninger mv., der samtidig får tilskud fra Randers Kommunes landsbypulje og/eller LAG Randers Favrskov, der kan søge om mellemfinansiering.

Hvis jeres forening har fået et relevant afslag i én kommunal forvaltning, vil I ikke kunne søge til samme projekt i en anden forvaltning.

Hvilke kriterier er der?

 • Der kan maksimalt søges mellemfinansiering for op til 3 mio. kr.
  • Der tildeles ikke mellemfinansiering til projekter under 300.000 kr.
  • Søges der mellemfinansiering inden for landdistriktsudvalgets ressortområde, kan der maksimalt søges op til 2 mio. kr.
 • For at komme i betragtning til mellemfinansiering skal det dokumenteres, at foreningen har fået afslag på lån hos en bank.
 • Der kan kun søges gennem og udbetales mellemfinansiering til et CVR-nummer.
 • Der må ikke være tale om et erhvervsprojekt, idet der ikke kan gives kommunal mellemfinansiering af erhvervsprojekter.
 • De pågældende faciliteter skal tilgodese almennyttige formål.
 • I ansøgningen skal der indgå en beskrivelse af:
  • Projektorganisering
  • Foreningens alder/erfaring/kompetencer
  • Projektets modenhed
  • Stabilitet ift. gennemførelse
  • Foreningens revision og efterfølgende drift.
 • Tilsagn om mellemfinansiering suppleres af en kontrakt med de nærmere juridiske detaljer vedrørende sikkerhed for projektets gennemførelse og sikkerhed for, at tilskudsmidlerne afregnes med Randers Kommune, samt en løbende afrapportering af projektets fremdrift.
 • Udbetaling af mellemfinansiering forudsætter, at projektets samlede finansiering i øvrigt er på plads.
 • Tilsagn om mellemfinansiering vil være tidsbegrænset på maksimalt to år.

Hvordan søger I?

Når jeres forening søger mellemfinansiering, skal I udfylde et ansøgningsskema. Det kræver MitID at udfylde ansøgningsskemaet.

Hvornår kan I ansøge?

Jeres forening kan først ansøge, når disse tre forhold er opfyldte:

 • Projektet er fuldt finansieret (dvs. tilsagn fra fonde skal være modtaget).
 • Al dokumentation er på plads jf. ansøgningsskema.
 • I kan vedlægge nylige afslag på lånefinansiering fra pengeinstitutter.

Der er ingen frister. I kan søge, når behovet opstår, og så længe der er penge i puljen.

Udbetaling og procedure

Processen omkring mellemfinansiering fungerer således:

 • Jeres forening udfylder og sender ansøgningsskemaet.
 • Forvaltningen vurderer ansøgningen, og beder om jer eventuelt om uddybelser eller supplerende materiale.
 • På baggrund af indstilling fra forvaltningen indstiller det enkelte fagudvalg til byrådet at yde mellemfinansiering til projektet.
  • Vurderer forvaltningen, at ansøgningen ikke lever op til kriterierne, kan forvaltningen afvise denne.
 • Vurderer byrådet, at projektet kan modtage mellemfinansiering, vil I modtage tilsagn umiddelbart efter.
 • Mellemfinansieringen udbetales senest 14 dage inden den første fakturas forfaldsdato. Forvaltningen kan stille individuelle forslag om, hvorvidt midlerne kan udbetales af flere omgange. Udbetalingen forudsætter dokumentation for:
  • Jeres forenings kontrakt med entreprenør/leverandør.
  • At I i byggeansøgningen skriver, at ibrugtagningstilladelsen ikke ønskes givet, før I har tilbagebetalt lånet til Randers Kommune.
  • De tegningsberettigedes underskrift på lånekontrakt.

Tilbagebetaling

Tilbagebetalingen skal ske i samme øjeblik, foreningen modtager tilskud fra fonde.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende mellemfinansiering kan rettes til landdistriktsservice@randers.dk.