Skal der etableres bofællesskaber i Randers Kommunes landdistrikt?

Så kan du og dit lokalområde måske være med til at sætte skub i indsatsen.

Bofællesskaber kan både have mange fordele for den enkelte beboer, og det kan også have betydning for det lokalområde, bofællesskabet befinder sig i.

Som et led i en større indsats for fremme af bofællesskaber i Randers Kommune opfordrer vi derfor til, at man lokalt melder ind til kommunens bosætningskoordinator, hvis der er bygninger eller arealer, som man tænker vil være egnede til formålet.

Dette kommer så – sammen med udvalgte kommunale arealer - til at ligge i et offentligt tilgængeligt kartotek over, hvor der er egnede steder for bofællesskaber.

Bofællesskaber er for alle…

… og kan have vidt forskellige udtryk! Bofællesskaber dækket over et stort antal måder at etablere og organisere sig på. Både i forhold til alder og intentioner samt i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt man ønsker at bygge nyt på bar mark, eller om man ønsker at starte noget op i eksisterende bygninger. Der kan være tale om seniorbofællesskaber, økologiske bofællesskaber, byggefællesskaber og meget, meget mere.

Ens for de mange forskelligartede boformer er, at fællesskab er nøgleordet. Og så er det noget, som flere og flere danskere viser interesse for. Hvor det før i tiden primært var selvorganiserede grupper af borgere, der startede bofællesskaber, kommer initiativet nu også fra professionelle aktører.

Kendetegnene for mange bofællesskaber er, at de ønsker at blive en del af det lokalområde, de etablerer sig i, og på den måde kan de bidrage positivt til lokal udvikling.

Den kommunale indsats

Hos Randers Kommune sætter vi i år gang i forskellige initiativer, der skal gøre det mere overskueligt for dem, der ønsker at etablere bofællesskaber i kommunen. Der vil bl.a. komme en digital guide og en hjemmeside, så man kan tilgå info om og få gode råd. Og her vil vi også gerne præsentere egnede steder, hvor der evt. kan etableres bofællesskaber, så det bliver lettere for grupper, der ønsker at undersøge mulighederne.

Har I lokalt kendskab til f.eks. funktionsudtømte såsom gamle gårde, bygninger eller arealer i tilknytning til jeres landsby, som I tænker vil være egnede, så er I meget velkomne til at skrive til bosætningskoordinator Søren Brøndum Christensen på sbc@randers.dk. Blot skal I naturligvis sikre jer, at ejere af bygninger eller arealer er informeret herom.

Vi vil gerne have følgende info fra jer:

  • Adresse og/eller matrikelnr.
  • Kontaktperson og kontaktinfo
  • Mindre beskrivelse af ejendommen eller arealet. F.eks. eventuelle udfordringer, nuværende status og/eller fremtidsperspektiver

De formelle rammer

For at der kan etableres bofællesskaber i landdistriktet er der visse lovgivningsmæssige aspekter, der skal overvejes. F.eks. vil det være svært at bygge på et areal, der ikke ligger enten inde i en landsby eller i direkte forlængelse af én.

Det er desuden en forudsætning, at en eksisterende bygning er egnet til boligformål, og at boligenhederne kan indrettes uden væsentlig om- eller tilbygning, hvorimod overflødiggjorte landbrugsbygninger som f.eks. stalde og lader vil være vanskeligere at omdanne til boligformål uden væsentlige ombygninger.

I Randers Kommune følger vi desuden Kommuneplan 2017, der sætter rammerne for, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål og regler for arealanvendelse i kommunen. Det kan du læse mere om her - https://www.randers.dk/udvikling-by-og-land/kommuneplan/kommuneplan-2017/

Indkomne forslag vil blive screenet af forvaltningen, hvor egnethed vil blive vurderet.

Sidder du tilbage med spørgsmål, kan du kontakte bosætningskoordinatoren på sbc@randers.dk eller på tlf. 2168 6035