Landzonetilladelser

Her kan du læse mere om ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens § 35 og anmeldelse efter planlovens § 38.

Ifølge planlovens § 35 kræves landzonetilladelse til:

  • Udstykning
  • Byggeri
  • Ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer.

Reglen gælder for alle bygninger og arealer i landzone med visse undtagelser. Du kan læse mere herom i Planlovens § 34-38.

Hovedformålet med landzonebestemmelserne er at forhindre ukontrolleret og spredt bebyggelse og anlæg i det åbne land og bevare værdifulde landskaber og natur.

Bebyggelse omfatter ikke kun bygninger og mure, men også andre faste konstruktioner og anlæg eksempelvis antennemaster, gyllebeholdere, vindmøller og transportable installationer, som har en bygningsmæssig udnyttelse eller ændringer i det åbne terræn som støjvold, terrænreguleringer mv.

Sagsbehandlingstider

For enkle og ukomplicerede landzoneansøgninger er den forventede sagsbehandlingstid ca. 3 mdr. Ved mere komplicerede sager er sagsbehandlingstiden 4-5 måneder.

En ansøgning om landzonetilladelse vil først blive behandlet, når sagen er fuldt oplyst.

Ansøgningsmateriale

Når du har et konkret projekt, kan du indsende ansøgning om landzonetilladelse.

For at sikre en så smidig sagsbehandling som muligt skal du som ansøger udfylde ansøgningsskemaet korrekt. Det betyder, at ansøgningen skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af, hvilke ændringer der skal ske på ejendommen samt vedlægge bilag, der tydeligt viser forholdene på ejendommen og hvad der ansøges om. 

Udover ansøgningsskemaet skal følgende bilag vedlægges:

  • Beliggenhedsplan med angivelse af afstand til eksisterende bygninger og skel
  • Facadetegninger med angivelse af bygningens ydre dimensioner 
  • Materialebeskrivelse

Beliggenhedsplanen skal tydeligt angive, hvor det ansøgte ønskes opført eller hvilke arealer, der ønskes ændret anvendelse for.  Det skal fremgå tydeligt af beliggenhedsplanen og angives med mål, hvor eventuelt eksisterende bebyggelse på ejendommen er beliggende i forhold til det ansøgte.

Hvis der nedrives bygninger i forbindelse med projektet, skal disse markeres på beliggenhedsplanen med angivelse af areal og anvendelse.

Ansøgning om landzonetilladelse

Du søger landzonetilladelse via Randers Kommunes digitale løsning. Du vil blive mødt af en ansøgningsprocedure, som vil guide dig igennem de mest almindelig forhold, som du skal oplyse for, at vi kan behandle din ansøgning, og det vil være muligt at vedhæfte de nødvendige bilag i ansøgningen.

En landzonetilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb, hvilket er 4 uger regnet fra den dato, hvor tilladelsen er offentliggjort. En landzonetilladelse må kun udnyttes, såfremt der ikke er indkommet klager.

Vedrører ansøgningen byggeri er det ansøgers ansvar at anmelde byggeriet eller søge om byggetilladelse via Byg og Miljø. 

Anmeldelse af ibrugtagning af overflødiggjorte bygninger

Ibrugtagning af overflødiggjorte bygninger til erhverv eller bolig i henhold til planlovens § 38 skal anmeldes. Anmeldelsen skal sendes til landzone@randers.dk. Kommunen har 2 uger til at reagere på din anmeldelse.

Hvis du ikke har modtaget en tilbagemelding eller er blevet bedt om supplerende materiale inden 2 uger har du ret til at tage bygningen i brug til den anmeldte anvendelse. Du skal dog være opmærksom på, at den ændrede anvendelse kan kræve byggetilladelse.

 

Klagemulighed

Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over beslutningen. Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

En landzonetilladelse må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landzone@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.