Om landdistriktsudvikling

Randers Kommune ønsker at støtte engagerede lokale kræfter for at skabe en udvikling, der styrker landsbymiljøerne og sammenhold i landdistrikterne og realiserer aktiviteter og initiativer.

Åbne vidder med udsigt over Gudenådalen og Randers Fjord. Bløde bakker med opdyrkede marker - lys, luft, natur og landsbyer med en rig kulturhistorie. Sådan er landdistrikterne omkring Randers. Landsbyerne ligger jævnt spredt og der er mange - omkring 90 - alle med hver deres særlige placering, historie og befolkning.

Bosætning

Det skal være attraktivt at bosætte sig og leve i Randers Kommunes landsbyer. Her er det højt til loftet og kort til naboen. Sammenhold og lokalt initiativ skal danne grundlag for udvikling, som borgerne føler ejerskab og ansvar for.

Kontakt til Landdistriksservice
Telefon: 2057 3090
E-mail: landdistriktsservice@randers.dk

Vores landsbyer ligger tæt i landskabet. De er særlige fordi de udgør koncentrerede bymæssigheder i et ellers åbent og vidtstrakt landskab. I landområderne er der bl.a. mulighed for målrettede indsatser mod dårlige boliger, som kan skabe rum for ny bebyggelse, der styrker sammenhængen og forskønner landsbymiljøet. Men også mere omfattende fornyelsesplaner efter reglerne i byfornyelsesloven er mulige at realisere. Der er mulighed for byforskønnelse, anlæg af stier og torve eller indretning af tomme driftsbygninger til for eksempel småerhverv eller boliger.

Boligby

Landbruget er ikke længere landsbyernes eksistensgrundlag, selv om de historiske rødder ligger her. Mange landsbyer står overfor en udfordring, fordi de i fremtiden primært vil fungere som boligbyer. Hvordan sikrer man det gode naboskab, historien og sine rødder, samtidig med at man sikrer udviklingsmulighederne?

Gårdudvikling

Gårdtransformationer som Syvager i Lem og Skjødtgården i Vestrup, er rigtig gode eksempler på hvordan landsbyer styrkes med øget tilflytning, gennem et varieret boligudbud, samtidig med at landsbyernes karakter bevares og styrkes. Særligt natur- og kulturhistoriske kvaliteter kan dyrkes og gentænkes, så f.eks. overflødige landbrugsbygninger eller erhvervsbygninger kan transformeres og finde nye funktioner som boliger, erhvervslokaler, fællesfaciliteter eller lignende.

En række landsbyer arbejder allerede med at lave udviklingsplaner, der kan fungere som en guide for lokalområdets udvikling. En udviklingsplan gør der muligt at beskrive og diskutere idéer og holdninger til den lokale udvikling.

Landdistriktsudvalget er sat i verden for at styrke bosætning, erhverv og turisme i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Udvalget råder bl.a. over landsbypuljen, hvorfra der løbende bevilliges midler til projekter i landdistriktet.

Udvalget holder hvert andet udvalgsmøde ude i landsbyerne, så bor du i en by, har en virksomhed eller er der noget helt tredje du syntes Landdistriktsudvalget skal komme ud og opleve, så kontakt Landdistriktsservice på landdistriktsservice@randers.dk.

Læs mere om Landdistriktsudvalget her.

Landdistriktsservice er en enhed, der skal hjælpe borgere i kommunens 89 landsbyer med at realisere udviklingsprojekter. Teamet består af medarbejdere fra fire forskellige afdelinger i Randers Kommune. Netop de forskellige fagligheder skal medvirke til at give et kvalitetsløft i de udviklingsinitiativer borgere i landsbyerne gerne vil arbejde med.

Landdistriktservice kan hjælpe dig med:

  • At finde vej i den kommunale administrationen
  • At få kvalificeret sparring i forhold til udviklingen af dit projekt
  • At få hjælp, råd og vejledning omkring fundraising til dit projekt
  • At få hjælp og vejledning til udarbejdelse af din landsbys egen udviklingsplan

Vil du have fat i Landdistriktsservice?

Så kan de kontaktes på: 2057 3090 eller landdistriktsservice@randers.dk

Nyhedsbrev for landsbyer og landdistrikter

Vil du gerne holdes opdateret om landdistriktsudvikling i Randers Kommune? Løbende inviteres til arrangementer der er relevante for landdistrikterne? Eller have invitationen til næste års konference?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og se tidligere udsendte nyhedsbreve her.

Randers Kommune har information der bl.a. henvender sig til borgere i kommunens landdistrikter og landsbyer. Den information er samlet her.

Foreninger og foreningsliv i Randers Kommune
Randers Kommunes foreningsportal, med oplysninger om og til foreninger.

Det sker i Randers 
Eventsekretariatets hjemmeside for arrangementer der finder sted i Randers Kommune.

Planlægning i Randers Kommune
På planafdelingens hjemmeside kan der findes information om f.eks. lokalplaner, landzonetilladelser, arkitekturpolitik og meget andet.

Landsbyregistrering 2011
Landsbyregistrering 2011 er et katalog med beskrivelser af samtlige 86 landsbyer i Randers Kommune.

Kommuneplan
Den gældende kommuneplan for Randers Kommune.

Webkort
Her kan informationer fra bl.a. kommuneplanen ses på kort og luftfotos.

Byggegrunde
Her finder du information om de byggegrunde kommunen har til salg.

Bredbånd
Her finder du information om kommunens arbejde med udbredelsen af bredbånd.

Giv os et praj
Her har du mulighed for at give Veje og Trafik besked om fejl og mangler.

Finansiering; hvor, hvordan og til hvad kan vi søge penge?

Der findes en række fonde og puljer, der kan søges til finansiering af projekter. Mange fonde og puljer kan man finde oplysninger om på Nettet. Men man skal være klar over, at det er et (tids)krævende arbejde at søge midler. Derfor er det en god idé, at fordele arbejdet på flere personer.

I kan finde information om en række fonde, deres primære formål og vejledning til ansøgning. Nedenfor finder du information om både offentlige og private støtteordninger.

Randers Kommune afholdt d. 6. november 2018 en kursusaften om fundraising - du kan se præsentationer fra dagen her.

Der er guides til alt - lige fra planlægning og fundraising til udvikling og afholdelse af aktiviteter og faciliteter.

Her er også en guide til at skrive en pressemeddelelse og hjælp til markedsføring.

Tag et kig og bliv inspireret.

Inspiration til at drive en forening

Randers Kommune har udarbejdet en vejledning til skiltning af lokale seværdigheder i Randers Kommune, udenfor Randers by.

Vejledningen beskriver reglerne for opstilling af skilte på forskellige placeringer.

Vejledningen er primært målrettet landbrug, virksomheder,overnatnings- og salgssteder.

Du finder vejledningen her.

Randers Kommunes Landdistriktsudvalg bevilgede i 2017 kr. 50.000 til en produktion af korte portrætfilm om landsbyerne i Randers Kommune.

Randers Kommune rummer masser af hyggelige og virkelystne landsbyer. Landdistriktsudvalget ønsker at skabe fokus alt det gode ved landsbyerne gennem 10 små film, som skal fortælle om hver sin by - og fortælle den gode historie om lokalsamfundet til f.eks. potentielle tilflyttere. 

Arbejdsfordelingen har været, at kommunen har sørget for koordination og produktion i samarbejde med en lokal filmproducent. Filmene har været flittigt vist og delt på sociale medier, og landsbyerne er glade for dem. 

Filmen herover er fra Tjærby, og de ti film fra 2017 er lavet efter en lignende skabelon.

Det er altid godt at lade sig inspirere og motivere af andres succes og eksempler. Det gælder også Landsby- og landdistriktsudvikling.

Hvad har vi og andre haft succes med og hvad kan vi lade os inspirere af?

Ikke to landsbyer er ens og det der kan lade sig gøre ét sted, kan ikke nødvendigvis lade sig gøre et andet. Derfor kan vi godt glædes ved og lade os inspirere af andre lokalsamfunds opfindsomhed og kreativitet. Her er samlet en række eksempler på helt forskellige udviklingsprojekter, drevet af lokale kræfter.

Attraktioner - start og markedsføring af en mindre turistattraktion
Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, har lavet en vejledning om start og drift at turistattraktioner.

Genanvend Gården
Inspiration til bevaring og genanvendelse af gamle gårde, der ofte er en vigtig del af landsbyernes historie og struktur.

Skjødtgården i Vestrup og Syvager i Lem
Genanvendelse af gamle gårde til boliger i Randers Kommune. 

Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har lavet denne publikation med erfaringer og inspiration fra fire landsbyer, bl.a. Vestervig.

Håndbog i projektudvikling
Når landsbyen mangler et nyt sted at mødes, når kulturen har brug for fysiske rammer at udfolde sig i, eller bygningsarven skal bevares, formidles og bruges på nye måder, så er frivillige ildsjæle – ofte i samarbejde med kommunen – gerne de første til at tage fat. Initiativlysten blomstrer i Danmark og skaber liv og livskvalitet i nye og gamle bygninger og kulturmiljøer overalt. Ny håndbog fra Realdania tilbyder viden og værktøjer til udvikling af konkrete og bæredygtige projekter.

Udvikling af Landsbyer - en værktøjskasse
Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Galten-Skovby
Her har man lavet et "Projektforum", fordi samarbejde om konkrete projekter sikrer at ildsjæle engagerer sig der hvor de har lyst og brænder for det. At omstille sig til at arbejde projektorienteret i arbejdsgrupper frem for traditionelt forenings- eller emnebaseret, er noget mange landsbyer har rigtig gode erfaringer med.

Rødding – æblets by i Salling
Rødding har fundet sit “brand” – noget de er fælles om.

Glyngøre
Årets landsby 2015 i Region Midtjylland

Idom-Råsted
Identificering og udnyttelse af landsbyens DNA - potentialer og muligheder.