Nye skraldespande på vej

Vi er i gang med en proces for at optimere de offentlige skraldespande i kommunen.

Der er i øjeblikket over 300 skraldespande langs veje og i parker i kommunen, hvoraf mange er slidte og gamle. I perioden 2022-2026 vil vi løbende udskifte og ændre skraldespandenes placering. Målet er at mindre affald skal havne i naturen samt lettere og billigere håndtering af skraldespandstømning

Når udskiftning af skraldespande og optimering af deres placering er færdig forventeligt i 2026, så ender mindre affald i naturen, kommunens proces for tømning er lettere og der er samlet set plads til mere affald i kommunens skraldespande.

Der er tre væsentlige faktorer, som vi tager højde for, når vi udskifter skraldespandene: Sensor, skraldespandstype og placering

Sensor

Alle offentlige skraldespande skal fremover have en sensor indbygget, som giver besked til kommunen, når det er tid til at tømme den. Det er tidsbesparende, da driftsafdelingen ikke skal køre rundt og tjekke skraldespande. Det sikrer, at der ikke står overfyldte skraldespande og spreder affald i naturen. I sidste ende er det billigere for kommunekassen.

Skraldespandstype

Flere af de gamle skraldespande er åbne og eksponeret for at fugle går i dem og spreder affaldet i naturen. Det er et krav fra vores side, at fugle ikke har så let adgang til den nye type skraldespande. Indkøb af nye skraldespande er i udbud og vi forventer at træffe beslutning om indløb af den nye type i maj 2023. Herefter vil vi begynde at opstille den nye type skraldespande.

Vores krav til de nye skraldespande:

 • Større volumen (plads til mere affald)
 • Sensor
 • Bedre beskyttelse mod fugle

Placering

Skraldespandenes placeringen er væsentlig af flere årsager. Vi kan nemlig som kommune ikke håndtere en skraldespand på hver eneste gadehjørne. Det er der ikke økonomi til. Derfor skal vi nøje overveje, hvor vi vælger at placere en skraldespande, så der ikke er for mange, men stadig nok til at der ikke er for langt til en, når vi bevæger os i parker, i naturen eller på offentlige veje. 

Vores nye overordnede principper for placering af skraldespande. (Bliver implementeret løbende i 2023-2026):

 1. Der skal være høj persontrafik såsom i bymidten, parker, strande og turistområder
 2. De skal være let tilgængelige, let at tømme og må ikke hindre den øvrige trafik
 3. Der tages hensyn til relevante love og regler, herunder affaldsbekendtgørelsen.

Øvrige ting vi tager højde for

Bænke

Når vi taler skraldespande i forbindelse med bænke, opdeler vi bænke i to kategorier

 1. Bænke der er opstillet som hvileplads
  • Her placeres ikke en skraldespand
 2. Bænke der fordrer indtagelse af mad og drikke
  • Her opstilles en skraldespand i umiddelbar nærhed, således man kan komme af med affald
  • Skraldespande placeres ikke for tæt på disse bænke, da det kan medføre lugtgener og forstyrrelser

Busstoppesteder

Der placeres kun skraldespande i forbindelse med busstoppesteder med særlig høj trafik. Udliciterede busstoppesteder er ikke Randers Kommunes ansvarsområde. 

Kæledyrsaffald

Da omkostningen for den offentlige drift af skraldespande med hundehømhøm er betydelig, opsætter vi fremover ikke skraldespande udelukkende til dette formål. 

Det er ejerens ansvar at skille sig af med affaldet.

Grundejerforeningens ansvar

I Danmark fastsætter planloven, at grundejere har en pligt til at renholde foran deres ejendom - herunder skal veje, stier, fortov, pladser og andre færdselsarealer på ejendommen holdes ryddelige og rene. Vi opsætter som udgangspunkt ikke affaldsspande her.

En grundejerforening i Randers kommune skal selv sørge for at opstille affaldsspande på deres arealer og har pligten for at naturen ikke lider under brugen af deres udendørs arealer. De skal ligeledes sikre korrekt indsamling og afskaffelse af affald fra udendørsarealerne.

Spande der opstilles i ejerforeninger, boligforeninger, grundejerforeninger etc. skal markeres med ejerforhold, ellers kan Randers kommune vælge at nedtage disse.

P-arealer

Vi opsætter skraldespande i forbindelse med p-pladser de steder, hvor der er mest trafik og hvor trafikken går til og fra p-pladsen.

P-arealer der prioriteres er

 • Byzone
 • Motorvejs parkering, og
 • Turismepladser
 • Pladser i forbindelse med natur

Områderne har en konstant strøm af parkering gennem døgnet.

Rastepladser og vejlommer

I forbindelse med rastepladser skal der altid være skraldespande, der skal gerne være en markant overkapacitet, hvilket vil forbedre indsamlingsforhold.

Vi vurderer altid de enkelte skraldespandes placering, og beslutningen kan gå ud over vores principper. 

Har du input til processen, er du velkommen til at sende os en mail på vejeogtrafik@randers.dk.