Åbenlyst uddannelsesparat

Dine pligter som åbenlyst uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp eller overgangsydelsesmodtager uden for programmet i integrationsloven

Når du er åbenlyst uddannelsesparat, skal jobcenteret i samarbejde med dig hjælpe dig med at komme ind på arbejdsmarkedet, indtil du skal starte på uddannelse. Du kan således forvente, at jobcenteret kan hjælpe dig med at skrive cv, skrive ansøgninger og give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst kommer i arbejde eller påbegynder en uddannelse.

Når du er åbenlyst uddannelsesparat, så har du fået et uddannelsespålæg, og jobcenteret har vurderet, at du ikke har nogen barrierer, og dermed ikke har behov for støtte og hjælp i forhold til at starte på en uddannelse på almindelige vilkår. Du skal derfor optages på en uddannelsesinstitution. Du skal i samarbejde med jobcenteret gøre alt, hvad du kan, for at komme i arbejde indtil det tidspunkt, hvor du skal starte på uddannelse. Dette betyder bl.a., at du skal være aktivt jobsøgende ved at søge konkrete jobs og forsøge af skabe kontakter til arbejdsgivere.

Det er derfor vigtigt, at du booker jobsamtaler inden for fristen hos jobcenteret, når du bliver bedt om det, og at du møder til alle de samtaler, som jobcenteret indkalder til, eller som du selv har booket. Du skal også søge de jobs, som du bliver henvist til af jobcenteret, og du skal deltage i de tilbud og aktiviteter, som jobcenteret giver dig. Du skal desuden overholde dit uddannelsespålæg. Hvis du ikke selv booker jobsamtaler, ikke møder op til samtaler eller ikke vil deltage i de aktiviteter m.v., som jobcenteret giver dig, eller ikke overholder dit uddannelsespålæg, får det betydning for din hjælp, medmindre du har en rimelig grund.

Du skal huske at tjekke din post dagligt. Hvis du er tilmeldt den offentlige digitale postløsning, Digital Post, skal du også dagligt tjekke din digitale post. Du skal også orientere dig i "Min Plan" på Jobnet.

Du kan tilmelde dig NemSMS på www.borger.dk, som er en service til dig, der kan hjælpe dig med at huske dine aftaler med det offentlige, fx at du skal møde til en samtale. Selv om du har tilmeldt dig NemSMS, er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om dine aftaler med jobcenteret, herunder din frist for at booke samtale med jobcenteret.

1. Dine pligter

Lov om aktiv socialpolitik § 8 a, § 13 og § 13 a

1.1. Aktiv jobsøgning

 1. Du skal tilmelde dig som jobsøgende i jobcenteret, når du henvender dig om hjælp.
 2. Du skal i hver hele kalendermåned registrere jobsøgning i en joblog på Jobnet. Hvis du ikke registrerer din jobsøgning i en joblog på Jobnet i en hel kalendermåned, skal kommunen indkalde dig til en jobsamtale, som du skal deltage i.
 3. Ved den første samtale med jobcenteret skal du og jobcenteret lave en jobsøgningsaftale, som bl.a. angiver hvilke jobtyper, og hvor mange jobs, du skal søge i en periode. Du skal registrere dine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet.
 4. Du skal senest 3 uger efter din tilmelding som jobsøgende registrere cv-oplysninger på Jobnet. Du skal opdatere dit cv løbende med fx kurser, vikariater og virksomhedspraktikker, som du har deltaget i. Dit cv vil blive brugt af jobcenteret og arbejdsgivere i forbindelse med, at jobcenteret fx henviser dig til et job, eller en arbejdsgiver kontakter dig om et konkret job.
 5. Du skal også tage imod de job, som jobcenteret henviser dig til samt gå til jobsamtaler hos arbejdsgivere.

1.2. Samtaler

Du skal deltage i jobsamtaler i jobcenteret, herunder jobsamtaler som led i sygeopfølgning, møder i rehabiliteringsteamet og rådighedsvurderinger. Samtalerne har fokus på, hvordan du hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse.

Du skal selv booke jobsamtaler digitalt, medmindre du af jobcenteret er fritaget fra pligten til selvbooking. Hvis du selv skal booke jobsamtaler, giver kommunen dig en frist for, hvornår du senest skal booke en jobsamtale hos jobcenteret. Fristen fremgår af Jobnet. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret om fristen.

1.3. Tilbud

Når jobcenteret har vurderet, at du er åbenlyst uddannelsesparat, har du fået et uddannelsespålæg, og så skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse. Uddannelsespålægget fungerer som en slags ramme for samarbejdet mellem dig og kommunen, indtil du vælger uddannelse og starter på den.

I uddannelsespålægget bliver din indsats hen imod uddannelse beskrevet, og uddannelsespålægget vil indeholde en række krav, som du skal opfylde for at bevare retten til hjælp. Du bliver derfor bedt om at komme med forslag til uddannelser og søge om optagelse på en eller flere af dem. Indtil du starter på din uddannelse, skal du i videst mulig omfang arbejde og forsørge dig selv.

Hvis du ikke selv finder arbejde, vurderer jobcenteret, om der er behov for at give dig et tilbud eller aktiviteter m.v., der styrker din jobsøgning og dine muligheder for at komme i job. Der kan være tale om fx virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Hvis du ikke har en ungdomsuddannelse, er det en betingelse for at få hjælp, at du deltager i en læse-, skrive- og regnetest. Hvis testene viser et behov for det, har du ret til at få et tilbud om læse-, skrive- og regnekurser og eventuelt ordblindekurser. Du har pligt til at deltage i de tilbud og aktiviteter m.v., som du får, og du skal møde som aftalt.

Hvis du har en ungdomsuddannelse, har du ret til at deltage i en læse-, skrive- og regnetest, medmindre jobcentret vurderer, at du åbenlyst ikke har behov for det.

1.4. Sygemelding

Lov om aktiv socialpolitik § 35, stk. 8

Hvis du er syg og derfor er forhindret i at møde til fx tilbud, jobsamtale eller andre samtaler hos jobcenteret m.v., som jobcenteret har givet dig, skal du meddele sygdom på den måde, som jobcenteret har bestemt, fx at du skal give telefonisk besked til en bestemt medarbejder i kommunen eller et bestemt telefonnummer inden et bestemt tidspunkt. Det betyder, at du ikke kan nøjes med at sygemelde dig via sygemeldingsfunktionen i Jobnet, medmindre jobcenteret har givet dig besked om at sygemelde dig på den måde.

2. Sanktioner – konsekvenser hvis du ikke lever op til dine pligter

Hvis du ikke overholder dine pligter til at stå til rådighed og ikke har en rimelig grund til dette, træffer kommunen afgørelse om en sanktion. Det betyder, at der vil ske fradrag i eller nedsættelse af din hjælp. Det er kommunen, der vurderer, om du har en rimelig grund til ikke at overholde dine pligter, og kommunen vil foretage en konkret vurdering fra gang til gang med udgangspunkt i din situation.

2.1. Aktiv jobsøgning

Lov om aktiv socialpolitik § 38 og §§ 39-40

Du får fradrag i din hjælp, hvis du

 • ikke har tilmeldt dig som jobsøgende
 • ikke har registreret cv-oplysninger på Jobnet inden for fristen.

Kommunen foretager fradrag i din hjælp for de dage, hvor du ikke har været tilmeldt, eller hvor du ikke har registreret cv-oplysninger på Jobnet, medmindre den manglende tilmelding eller registrering af cvoplysninger ikke skyldes dine forhold. Du kan igen få hjælp ved at tilmelde dig som jobsøgende eller registrere dine cv-oplysninger.

Du får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du

 • uden rimelig grund ophører med dit arbejde
 • uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde
 • uden rimelig grund undlader efter krav fra jobcenteret at søge konkrete job
 • undlader at være jobsøgende i en hel kalendermåned og senest på tidspunktet for jobsamtalen ikke har dokumenteret og registreret din jobsøgning i en hel kalendermåned
 • uden rimelig grund undlader at overholde dine aftaler om jobsøgningsaktiviteter
 • undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren på den måde, som jobcenteret har bestemt, når du skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

2.2. Samtaler

Lov om aktiv socialpolitik § 37, § 37 a og §§ 39-40

Du får fradrag med en sanktionssats i din hjælp, hvis du uden rimelig grund

 • udebliver fra en jobsamtale, herunder en jobsamtale som led i sygeopfølgning
 • udebliver fra et møde i rehabiliteringsteamet
 • udebliver fra en rådighedsvurdering i jobcenteret
 • udebliver fra en samtale hos anden aktør
 • undlader selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat.

Kommunen foretager fradrag i din hjælp for hver dag, du udebliver fra en jobsamtale eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, et møde i rehabiliteringsteamet m.v., og indtil du kontakter jobcenteret igen. Du kan således igen få hjælp ved at kontakte jobcenteret Hvis du undlader at booke en jobsamtale inden for fristen, foretager kommunen fradrag i din hjælp for hver dag, der går fra du skulle have booket en jobsamtale digitalt, og indtil du har booket en jobsamtale digitalt eller kontakter jobcenteret. Du kan således igen få hjælp ved at kontakte jobcenteret eller booke en jobsamtale.

Du får fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen, mødet m.v. eller selvbookingen skulle have fundet sted, hvis du kontakter jobcenteret for sent samme dag eller dagen efter.

Du får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen på den måde, som jobcenteret har bestemt, når du er indkaldt til jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning.

2.3. Tilbud

Lov om aktiv socialpolitik § 36 og §§ 39-40

Du får fradrag i din hjælp, hvis du uden rimelig grund udebliver fra et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder tilbud eller foranstaltninger som et led i et uddannelsespålæg, sygeopfølgning eller en læse-, skrive- eller regnetest.

Kommunen foretager fradrag for det antal dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist. Det betyder, at kommunen også foretager fradrag, hvis du kun udebliver fra tilbuddet en del af dagen. Du kan igen få hjælp, når du opfylder din pligt til at deltage i de tilbud og aktiviteter, du har aftalt med dit jobcenter.

Du får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du

 • uden rimelig grund afviser et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, gentagne gange udebliver herfra i et omfang, der kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet eller ikke overholder fristerne i dit uddannelsespålæg
 • undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren på den måde, som jobcenteret har bestemt, når du har fået et tilbud
 • uden rimelig grund ophører i en uddannelse, du er begyndt på som følge af et uddannelsespålæg, eller som er påbegyndt som led i et tilbud.

2.4. Satser for sanktioner pr. dag for fravær fra samtaler og tilbud

Sanktionssatser for 2023
Månedlig ydelsessats i kr. Sanktionssats i kr.
Under 5.751 200
5.751-10.144 400
10.144-13.803 650
Over 13.803 750

3. Skærpet rådighedssanktion

Lov om aktiv socialpolitik § 40 a

Kommunen kan træffe afgørelse om, at du mister retten til hjælp i en periode på op til 3 måneder, hvis du tidligere har fået en afgørelse om en sanktion, og du igen uden rimelig grund ikke opfylder din pligt til at stå til rådighed. Du får sanktionen, hvis kommunen konkret vurderer, at du med din adfærd viser mangel på vilje til at stå til rådighed for arbejde, tilbud m.v. Samtidig med afgørelsen får du et tilbud, daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt op på jobcenteret, og du vil kun få hjælp for de dage, hvor du møder op. Kommunen skal i sin afgørelse oplyse, i hvor lang tid din hjælp ophører. Hjælpen vil blive udbetalt som et månedligt beløb bagud for en måned.

Hvis du i en hel kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som kommunen har givet dig, så ophører hjælpen helt, og din sag lukkes. Du vil igen kunne få hjælp, hvis du søger om hjælp og i øvrigt opfylder betingelserne for hjælp, herunder pligten til at stå til rådighed.

Hvis du er gift, skal kommunen samtidig med afgørelsen om, at din hjælp ophører, også træffe afgørelse om, at hjælpen til din ægtefælle ophører, og at din ægtefælles sag lukkes. Din ægtefælle vil ligeledes igen kunne få hjælp, hvis du søger om hjælp og i øvrigt opfylder betingelserne for hjælp, herunder pligten til at stå til rådighed.

4. Rimelige grunde til ikke at stå til rådighed

Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 7 og regler fastsat i medfør af § 13, stk 15

Når jobcenteret giver dig et tilbud, fx om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud, skal jobcenteret tage højde for, om du kan deltage i tilbuddet, og at fx helbredsmæssige problemer ikke udelukker, at du kan deltage. Derved får du fra starten en indsats, som du har forudsætninger for og pligt til at deltage i.

I perioden efter, at du har fået et tilbud, er indkaldt til jobsamtale m.v., kan der opstå en situation, hvor du får en rimelig grund til ikke at deltage i tilbuddet eller ikke at møde frem til jobsamtalen. Det er kommunen, der vurderer, om du har en rimelig grund til ikke at deltage, og kommunen vil tage udgangspunkt i din konkrete situation. Kommunen lægger ved vurderingen bl.a. vægt på, om der opstår forhold, som medfører, at du har en rimelig grund til ikke at deltage, fx egen sygdom, at du er nødt til at passe dine børn, og der ikke kan findes anden pasningsmulighed, begravelse eller andre særlige forhold, som kommunen ikke kunne tage højde for på det tidspunkt, hvor du fik tilbuddet eller blev indkaldt til jobsamtale m.v.

5. Klagemulighed

Lov om aktiv socialpolitik § 98

Hvis du vil klage over en afgørelse fra kommunen, skal du gøre det inden 4 uger, fra afgørelsen er kommet frem til dig. Du skal klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen.

6. Regler

Reglerne om rådighed og sanktioner fremgår af lov om aktiv socialpolitik og af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager overgangsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse eller kontanthjælp som jobparate.

Reglerne kan findes på Retsinformation.dk.