Hvis ikke du betaler

Husk at betale dine regninger til tiden. Det er dyrt og kan have flere konsekvenser at lade være.

Hvis du ikke betaler til tiden, vil du i første omgang modtage en rykker med rykkergebyr. Hvis du stadig ikke betaler, kan du risikere, at vi sender sagen videre til GÆLDSSTYRELSEN.

Hvis sagen bliver sendt videre til GÆLDSSTYRELSEN, bliver restancen (det du skylder) registreret i DMI/PSRM, og registreringen vil først blive slettet, når den er betalt.

Hvis du står med restance i DMI/PSRM vil det betyder, at f.eks. overskydende skat eller moms ikke straks kan udbetales, og at der kan ske modregning for restancen.

Inddrivelse af gæld

Det er dyrt at skylde kommunen penge. På mange kommunale krav bliver der beregnet renter, hvis du ikke betaler til tiden.

Hvis vi skal sende et rykkerbrev til dig, koster det første gang 250 kr. (enkelte krav dog 100 kr.).

På krav, hvor der kan være solidarisk hæftelse (fx daginstitution og ejendomsskat) ,vil alle blive rykket. Dvs. at både mor og far vil blive rykket for daginstitutionsbetaling, og alle ejere af en ejendom vil blive rykket, hvis der ikke sker betaling.

Hvis vi har sendt rykkere til dig, og du stadig ikke har betalt dine regninger til kommunen, så vil vi som hovedregel sende restancen videre til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Hvis du ikke betaler og sagen er sendt videre til Gældsstyrelsen, kan Gældsstyrelsen lønindeholde eller foretage udlæg i dine ejendele. Hvis Gældsstyrelsen lønindeholder, betyder det, at din arbejdsgiver bliver bedt om at tilbageholde en procentdel af din løn for at få inddrevet din gæld. Tilbageholdelsen sker både, hvis du arbejder, eller hvis du modtager pension, understøttelse og lign. Der er ingen øvre grænse for, hvor stor en procentdel af din løn der kan tilbageholdes.

En pantefoged kan foretage udlæg i dine ting. Et udlæg kan fx foretages i din bankkonto, dit indbo, din bil eller dit hus. Når der er foretaget udlæg i en eller flere af dine ejendele, må du ikke belåne eller sælge dem. Hvis du stadig ikke betaler eller indgår en betalingsaftale, kan de ting, der er foretaget udlæg i, blive solgt på en tvangsauktion, og provenuet bliver så brugt til at dække din gæld.

Hvis du ikke betaler og sagen er sendt videre til Gældsstyrelsen, har Gældsstyrelsen mulighed for at modregne, hvis du har penge til gode hos det offentlige. Det kan være overskydende skat, arbejdsmarkedsbidrag, børnefamilieydelse eller moms.

Efter lov om børnefamilieydelse og Told&Skat cirkulære kan hele børnefamilieydelsen modregnes til eventuelle restancer vedrørende betaling for dagpleje, daginstitution og skolefritidsordning.

Gældsstyrelsen har indtrædelsesret i overskydende skat for en række sociale krav. Det vil sige, at kommunen må bruge den overskydende skat til at dække gæld til kommunen.

Gældsstyrelsen har blandt andet indtrædelsesret for gæld vedrørende tilbagebetalingspligtig kontanthjælp, daginstitution, boligsikring, boligydelse, beboerindskudslån, kautionslån m.m. Ligeledes kan vi tilbageholde udbetalinger efter nogle af disse love, bl.a. boligsikring til dækning af restance vedrørende boligsikring, beboerindskudslån m.m.