Afgørelse om at udvidelse af sandfang i Rismølle Bæk ikke kræver yderligere miljøvurdering

Randers Kommunes vandløbsafdeling ønsker at udvide sandfanget i Rismølle Bæk ved Gimming Kirkevej. Projektet søger at mindske sandvandring i bækken.

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Afgørelsen er truffet efter §21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Projektet har været fremsendt til berørte myndigheder samt offentliggjort på Randes Kommunes hjemmeside i 4 uger i perioden 5. december 2022 – 3. januar 2023. I denne periode er det indkommet ét høringssvar Fiskeristyrelsen, som ikke har nogen bemærkninger til projektet.

Afgørelse

Bilag

Afgørelsen kan påklages frem til den 21. februar 2023.