Søskendefortrinsret ved fordeling af pladser i dagtilbud i Randers Kommune

Høringen er afsluttet

Forslag om at søskende får fortrinsret til en ledig plads i den daginstitution eller dagpleje, hvor der i forvejen er indskrevet søskende.

Randers Kommunes børne- og familieudvalg har besluttet at sende et forslag i høring om at retningslinjerne for tildeling af pladser i dagtilbud ændres, således at der pr. 1. august 2023 gives en fortrinsret for søskende til en ledig plads i den daginstitution eller dagpleje, hvor der i forvejen er indskrevet søskende. Fortrinsretten gives hvis der er en ledig plads i dagtilbuddet på det tidspunkt, hvor søskendebarnet skal bruge en plads.

Forslaget vil give forældre med flere børn en større sandsynlighed for, at børnene får plads i det samme dagtilbud. Endvidere vil det give en administrativ forenkling, og lette pladsanvisningsopgaven for medarbejderne i Pladsanvisningen, når der automatisk kan fordeles pladser til søskende på ventelisten. Pladsanvisningen vil få mulighed for at give flerbørns-forældre hurtigere besked om tildeling af pladser til deres børn i det samme dagtilbud, ligesom dagtilbuddene også vil få tidligere besked om optag af søskende i dagtilbuddet.

I de nuværende retningslinjer i Randers Kommune er der ikke en generel fortrinsret for søskende, men det er muligt at opprioritere børn til en plads, hvis der i forvejen er optaget søskende i samme institution. Den beslutning sker i dag efter en selvstændig og konkret vurdering.

Forældre med flere børn i dagtilbud vil opleve fortrinsretten for søskende som en serviceforbedring, mens familier med et barn/ingen søskende kan opleve en serviceforringelse, idet søskendebørn kan få tilbudt en plads i det konkrete dagtilbud før børn, der ikke har søskende, selvom de har samme anciennitet på ventelisten. Barnet uden søskende i dagtilbuddet vil i stedet, til samme starttidspunkt, blive tilbudt en anden plads, men pladsen kan være i et andet dagtilbud.

Anbefalingen er, at fortrinsretten for søskende først træder i kraft, efter at barnet/børnene har været opskrevet til dagtilbud i tre måneder. Det følger den almindelige tidsfrist for fordeling af pladser på ventelisten. Endvidere forslås det, at søskende skal være mindst tre måneder sammen i samme dagtilbud, for at fortrinsretten for søskende gælder.

Forslaget om søskende fortrinsret ved tildeling af plads i dagtilbud tænkes at træde i kraft fra den 1. august 2023. Det vil give Pladsanvisningen den fornødne tid til at implementere en beslutning om fortrinsret for søskende.

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at opfylde søskende fortrinsretten, hvis der ikke er ledige pladser i dagtilbuddet tre måneder efter, at søskendebarnet er blevet skrevet op til tilbuddet. I de tilfælde vil barnet blive tildelt en plads i et andet dagtilbud, og herefter blive tilbudt en overflytning til det dagtilbud, hvor der er søskende, så snart der er en ledig plads i dette dagtilbud.

Forslag til ny rækkefølge ved tildeling af pladser i dagtilbud:

 1. Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov på grund af fysisk/psykisk handicap og/eller sociale/familiemæssige forhold. Der skal foreligge en klar dokumentation for, at der er tale om alvorlige problemer
 2. Fortrinsret for søskende. Denne fortrinsret træder i kraft efter at barnet/børnene har været opskrevet til dagtilbud i tre måneder, og søskende skal mindst kunne være indmeldt i samme dagtilbud i tre måneder, for at fortrinsretten for søskende kan udløses.
 3. Børn efter opskrivningsdatoen på ventelisten. Det barn der har stået længst på ventelisten tildeles en plads.

Endvidere skal der ved anvisningen af ledige pladser tilstræbes, som det også er tilfældet i dag:

 • At der er en jævn aldersfordeling i institutionerne
 • At det enkelte barns udfordringer, herunder barnets og familiens sproglige udfordringer, kan tilgodeses i institutionen, samtidighed med at der skabes mulighed for alle børns udvikling i institutionen. Beslutningen herom sker efter en selvstændig og konkret vurdering, og i en dialog mellem den konkrete institution og Randers Kommunes Pladsanvisning.

Høringssvar

3 svar
- Blanketnummer: 49803

Høringssvar fra dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest

Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Nordvest støtter forslaget. 

I et familie- og børneperspektiv mener bestyrelsen, at det mest hensigtsmæssige er, at familier med flere børn skal have en søskendefordel, når der er en ledig plads i afdelingen, så familien er tilknyttet et børnehus og ikke flere forskellige. 


 

  Bestyrelsen for Dagtilbud Nordvest 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 49797

  Svar vedr. Søskende fortrinsret ved fordeling af pladser i dagtilbud.

  Tilbagemelding vedr. Høringssvar omhandlende:

  Søskende fortrinsret ved fordeling af pladser i dagtilbud.

  Vi har følgende kommentarer til forslaget:

  Fra et forældre perspektiv er det for langt de fleste, en fordel at kunne aflevere og hente børn i samme institution. Forældrene er trygge ved rammer og værdier i institutionen, og som oftest har det mindre barn allerede fået skabt relationer i institutionen. Relationer, der kan være gavnlige for tilknytningen ved opstart for det mindre søskendebarn.

  Vi oplever børn blive overflyttet til institutionen fra andre institutioner, på grund af venteliste til den ønskede institution. De skift er uhensigtsmæssige for både barnet og dets forældre.

  Vi er klar over, at det ud fra et tilflytterperspektiv kan være udfordrende at få plads i de områder, hvor pladsudnyttelsen er brugt op. Da de kan opleve at søskendebørn vil gå ind foran dem på ventelisterne.

  Vi håber, at det politisk over tid bliver muligt at skabe råderum i kapaciteten, så det bliver muligt for at få et institutionstilbud tæt på sit hjem. 

  Om end den nye praksis har vores opbakning skal vi henlede opmærksomheden på, at det for nogle forældre ikke bliver en praksis, der kan benyttes. Det vil i nogle institutioner ikke kunne lade sig gøre pga. loven om udsatte boligområder og de regler, der er for placering af børnene i den nærliggende institution. Hvis institutionen er ”fyldt op” med børn fra nærområdet kan der ikke optages flere børn herfra og her vil mindre søskende så henvises til andre institutioner. Det er ikke hensigtsmæssigt da der i disse sammenhænge oftest er tale om familier, hvor den tryghed og sikkerhed man gerne vil bibringe med den nye praksis, er særlig nødvendig, men desværre ikke kan imødekommes og opfyldes.

  Med venlig hilsen    

  Bestyrelser og daginstitutions ledere i de 12 selvejende daginstitutioner i Randers Kommune.          

   Bestyrelser og daginstitutions ledere i de 12 selvejende daginstitutioner i Randers Kommune.  8900 Randers C
   - Blanketnummer: 48620

   Endeligt høringssvar om søskende fortrinsret ved fordeling af pladser i dag

   Høringssvaret er fra dagtilbudsbestyrelsen.

    

   Vi har vurderet det udsendte materiale, og vi har følgende refleksioner:

    

   • Set fra et familiesynspunkt, så vil det klart være mest hensigtsmæssigt, at søskende er samme sted om muligt. Så hvis vi skulle tage et barneperspektiv, så ville det gavne barnet at være samme sted, som sin søskende.

   (alternativet er jo den rejse frem og tilbage til et andet pasningssted, samt at man typisk ønsker snarlig overflytning til institutionen, hvor søskende er)

    

   • Set fra et synspunkt fra tilflyttere, så vil det gøre det mere svært, at få plads i de områder, hvor pladsudnyttelsen er brugt op. Søskendebørn ville jo gå ind foran på ventelisten.

   I denne sammenhæng lyder det også fra tilflyttende forældre, at de føler sig taget lidt ved næsen, når man i Randers Kommune siger, at der er grunde med indkøb, daginstitution og skole tæt på. Hvis der ikke er ledig kapacitet, så er det ikke virkeligheden.

    

   • Vi har som bestyrelse forståelse for, at Randers Kommunes samlede økonomi skal hænge sammen. Vi håber, at man politisk over ti får skabt lidt råderum i kapacitet, sådan at der faktisk er mulighed for at få pasning tæt på sit hjem.

    

    

   Med venlig hilsen              

    

   Dagtilbud Sydvest

    Dagtilbud Sydvest 8870 Langå