Visitationskriterier for afløsning, aflastning og midlertidigt ophold

Lovgrundlag

Serviceloven § 84 stk. 1 og 2.

Formålet

 • Sikre, at pårørende fortsat kan passe en plejekrævende borger i eget hjem.
 • Sikre, at borgeren genvinder eller forbedrer sine muligheder for at tage vare på sig selv.
 • Give pleje og tryghed til døende.
 • Sikre, at borgere med stort plejebehov kan bo i egnet bolig.
 • Sikre trygge rammer til plejekrævende borgere, hvor en pårørende er fraværende f.eks. ved indlæggelse.

Hvem og hvilke behov dækker ydelsen

 • Behov for hjælp og støtte til pårørende, der trænger til aflastning
 • Behov for afløsning, så ægtefælle kan forlade hjemmet i en periode
 • Omfattende plejebehov, der ikke kan afhjælpes i egen bolig
 • Plejebehov i forbindelse med sygdom, hvor indlæggelse ikke skønnes nødvendigt
 • Behov for afklaring af fremtidig bolig
 • Behov for særlig støtte og omsorg ved livets afslutning
 • Behov for styrkelse af mestringsevnen i forbindelse med sygdom
 • Akut behov for opsyn eller tryghed efter en social hændelse i eget hjem.

Ydelsens omfang

Omfanget beror på den enkelte borgers behov.

Varighed aftales ved opstart og kan evt. forlænges.

Et midlertidigt ophold kan vare op til tre uger, hvorefter behovet skal revurderes.

Hvem kan modtage ydelsen

 • Borgere, der i en periode har særligt pleje og omsorgsbehov, der ikke kan løses i eget hjem
 • Pårørende til plejekrævende borgere
 • Døende.

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen

 • Pleje og omsorg
 • Aktiviteter og træning
 • Praktisk hjælp
 • Tilsyn
 • Transport i forbindelse med terminal pleje, der kræver en terminalerklæring fra lægen.

Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen

 • Døgnaflastning i eget hjem
 • Transport til og fra midlertidigt ophold.

Er der valgmulighed mht. til leverandør

Nej. Omsorgsområdet varetager opgaven.

Hvem leverer ydelsen

 • Midlertidige ophold foregår på et af kommunens områdecentre.
 • Aflastning for ægtefælle foregår fortrinsvis i lokalområdet.
 • Terminal aflastning foregår også fortrinsvist lokalt.
 • Øvrige aflastningsophold placeres efter central henvisning til relevante tilbud.

Hvad koster ydelsen borgeren

Opholdet er gratis, men borgeren betaler en fast pris for mad samt eventuel vask af tøj og linned.

Hvad er kommunens kvalitetsmål

 • At borgeren senest tre hverdage efter ansøgning om hjælp modtager en afgørelse.
 • Akut behov for aflastning/afløsning løses inden for maks. 24 timer. Ved akut aflastning kan borgeren ikke selv vælge aflastningsplads.
 • At hjælpen iværksættes i henhold til afgørelsen.
 • Der opsættes mål og aftaler for midlertidigt ophold, som revurderes inden opholdet afsluttes.

Hvordan følges op på ydelsen

Leverandøren følger løbende op på hjælpen.

Visitator tilpasser løbende tilbuddene efter modtagerens behov (jf. Serviceloven § 88, stk. 2).

Her kan du læse yderligere om vores boligtyper

Læs mere om boligtyper til ældre på Randers Kommunes hjemmeside.

Læs mere på plejehjemsoversigten.