Tøjvask

Kvalitetsstandard for tøjvask i Randers Kommune 2024.

Tøjvask                 

Formålet er at sikre at du får vasket tøj, for at du kan opretholde en forsvarlig og værdig personlig hygiejne, der understøtter din fysiske sundhedstilstand og modvirker social isolation.

Når du søger

Du kan søge om hjælpen enten ved direkte kontakt til visitationsenheden eller via hjemme- og sygeplejen (hvis de er i hjemmet i forvejen).

Visitationsenheden vurderer, om hjælpen skal iværksættes straks eller afvente et visitationsbesøg.

I samtalen og ved visitationsbesøget drøftes, hvad der er årsagen til at du ikke længere selv kan varetage de hygiejnemæssige opgaver. Det er for at undersøge, om du igen selv kan varetage opgaven f.eks. ved at anvende hjælpemidler, træning eller anden indretning til hjælp til at udføre opgaven. Det kan være at opgaven er lettere med en vaskekurv på hjul, en anden opstilling af vaskemaskine/tørretumbler, anderledes energiforvaltning eller lignende.

Det kan i den forbindelse også være nødvendigt at tilbyde rehabilitering efter serviceloven § 83a. Det kan være et træningsforløb i din egen bolig, der tager udgangspunkt i de opgaver som du ikke længere selv kan varetage. Dette kan også foregå som et afklaringsforløb. Både rehabiliterings- og afklaringsforløb understøtter, at du genvinder mest muligt selvstændighed i hverdagen.

Det forventes at du, uanset, bidrager aktivt til oplysningen af din situation.

Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Du vil efter sagsbehandlingen modtage en afgørelse fra visitationsenheden.

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp fra kommunen til tøjvask, hvis det, efter behandlingen af din ansøgning, fortsat vurderes, at du ikke kan klare opgaven selv.

Du vil kunne modtage hjælp mens afklaring og træning foregår.

Hvad kan du, som udgangspunkt, få hjælp til:

  • Sortere tøj før vask
  • Bestille vasketid fx i vaskekælder
  • Vask af eget tøj i vaskemaskine
  • Tørre tøj i tørretumbler (hvis dette ikke er muligt kan tøjet ophænges og nedtages)
  • Lægge tøj sammen og på plads

Hvad kan du, som udgangspunkt, ikke få hjælp til:

  • Vask af special fremstillede tekstiler, og håndvask af tøj
  • Strygning og rulning af tøj

Udførslen af hjælpen:

Hjælpen kan bestå af praktisk hånd (praktisk udførsel af opgaven), vejledning i anvendelse af hjælpemidler eller anden måde at udføre opgaverne på (mere skånsomt), fysisk og verbal guidning i selve opgaven. Hjælpen kan udføres igennem et telefon- eller skærmopkald eller ved fysisk tilstedeværelse i hjemmet.

Tøjvask kan udføres uden for hjemmet, f.eks. af et vaskeri. I så fald hentes og bringes vasketøjet i hjemmet, og der vil typisk gå 14 dage, inden det rene vasketøj er leveret i hjemmet.

Leverandørerne skal altid sikre, at du kan være tryg ved, at du modtager hjælpen af rette personale med relevante kompetencer uanset hvilken godkendt leverandør du benytter.

Du kan oplyses om godkendte leverandører ved kontakt til visitationsenheden.

Tilrettelæggelse af opgaven:

Udførslen skal tilrettelægges med udgangspunkt i omsorgs- og værdighedspolitikken og i forenelighed med lovgivning og leverandørernes vilkår.

Der kan som udgangspunkt planlægges med tøjvask hver 2. uge.

  • Har du egen vaskemaskine/tørretumbler i hjemmet, vil hjemmeplejen benytte den. Her vil vaskeudgifter være indeholdt i din almindelig hushold, fx som forhøjet elregning, indkøb af vaskemiddel.
  • Har du ikke egen vaskemaskine/tørretumbler i hjemmet, kan leverandøren uddelegere hjælpen til en underleverandør. Under alle omstændigheder skal du forvente særskilte udgifter til vaskeudgifter fx betaling af vasketid eller lign. Hvis tøjet vaskes af et vaskeri, vil der blive opkrævet egenbetaling, som svarer til det beløb.

Lovgrundlag:

Serviceloven § 83 og serviceloven § 83a.

Klagevejledning:

I forbindelse med afgørelse vil der være en klagevejledning. Der er ikke form krav til hvordan du skal klage, dvs. at du kan klage mundtligt eller skriftligt. Klager vedr. afgørelsen behandles i visitationsenheden, mens klager i forhold til leverandør som udgangspunkt behandles af leverandøren. Hvis dialogen med leverandøren ikke medfører bedring, vil visitationsenheden være behjælpelig med videre dialog.


Læs også: ” Værd at vide når du søger og får bevilliget hjemmehjælp”.