Døgngenoptræning

Randers Kommune tilbyder døgngenoptræning på Svaleparken. Afdelingen ligger i smukke omgivelser på Svalevej i Assentoft.

Formålet med et rehabiliteringsophold på Døgngenoptræningen er, at du så vidt som muligt bliver i stand til at mestre din hverdag på bedst mulig vis igen. Der stiles mod, at du bliver genoptrænet, så du kan udskrives til dit eget hjem igen, evt. med støtte fra hjemmehjælpen.

Målgruppe

Målgruppen til døgngenoptræning er:

  • borgere, der er færdigbehandlede i hospitalsregi, som har behov for intensiv tværfaglig genoptræning, og for hvem døgnophold er påkrævet.
  • borgere, der oplever en funktionsnedsættelse efter sygdom eller andre omstændigheder, som ikke behandles i tilknytning til hospitalsindlæggelse eller undersøgelse.
  • borgere, der har en kronisk lidelse, eller for hvem komplekse problemstillinger forårsager et funktionstab.

Døgngenoptræningen modtager hovedsageligt borgere med neurologiske lidelser. Der kommer også borgere med ortopædiske og medicinske problematikker på Døgngenoptræningen.

Hvis du ønsker et ophold på døgngenoptræningen, skal du kontakte Visitationen på tlf. 89 15 25 50. Du kan kontakte Visitationen mandag-fredag kl. 08.00-12.00.

Hvis du får visiteret et rehabiliteringsophold på Døgngenoptræningen, bliver du indlagt på Døgngenoptræningen. Du får din egen stue, hvor du bor, indtil du udskrives til eget hjem eller en ny bolig. Du betaler selv for forplejning og leje af linned, mens du er på Døgngenoptræningen.

Træningen

Dine mål og den tværfaglige vurdering hos personalet er styringsredskab for genoptræningen.

Træningen tager bl.a. udgangspunkt i hverdagslivets situationer. Alle aktiviteter over hele døgnet betragtes som træning.

Det tages udgangspunkt i dine ressourcer og din mestringsevne, og du inddrages så meget som muligt i de daglige aktiviteter.

I forbindelse med ind- og udskrivelse til genoptræning fra Døgngenoptræningen kontaktes de personaler, som skal overtage dit forløb efter dit ophold på Døgngenoptræningen, f.eks. plejepersonale og/eller terapeuter eller andre relevante samarbejdspartnere. Dermed sikres et sammenhængende forløb.

De fleste af de borgere, som har haft et genoptræningsforløb på Døgngenoptræningen træner videre med deres genoptræningsplan, når de udskrives fra Døgngenoptræningen. Du kan enten træne videre på Genoptræningscenter Nellemann eller på Tirsdalen i det neurologiske team.

Hvis du har brug for hjemmehjælp efter udskrivelse fra Døgngenoptræningen, visiteres dette af en visitator. Du vælger selv, om du vil have hjemmehjælpen leveret fra kommunen eller en privat udbyder.