Sprog

Sprog er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Sprog tilegnes i samspil med andre mennesker, så miljøet er vigtigt.

I Randers kommunes dagtilbud arbejdes der bevidst med at understøtte de 0-5 åriges sproglige udvikling i stimulerende læringsmiljøer.

For at forældre og pædagoger kan tilrettelægge hverdagen, så den giver de bedst mulige betingelser for sprogtilegnelsen, er det nødvendigt, at hjem og dagtilbud samarbejder om at støtte barnets sprogtilegnelse. Dette samarbejde er især vigtigt, hvis barnets sprogudvikling ikke forløber alderssvarende.

Ifølge dagtilbudsloven skal børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Forældrene har i så fald pligt til at lade barnet sprogvurdere. Hvis man på baggrund af sprogvurderingen finder, at barnet har behov for sprogstimulering, har forældrene ligeledes pligt til at lade barnet deltage i de sprogunderstøttende aktiviteter.

Se mere i Dagtilbudslovens kapitel 2 § 11.

I Randers Kommune sker sprogvurderingen i dagtilbuddet.

I forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen skal forældrene inddrages og vejledes i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Udover lovgivningen tilbyder vi i Randers Kommune, at børn i dagtilbud sprogvurderes, når de er 2, 3, 4 og 5 år samt opfølgning ved behov. Det gør vi for at understøtte og sikre en tidlig indsats omkring børns sproglige udvikling.