Sprog

Sprog er en afgørende forudsætning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læringsmiljøet er vigtigt for sprogtilegnelsen.

Sprog tilegnes og udvikles i samspil med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Læringsmiljøet er derfor en vigtig faktor i sprogtilegnelsen.

I Randers kommunes dagtilbud arbejdes der bevidst med at understøtte de 0-6 åriges sproglige udvikling i stimulerende læringsmiljøer.

Børns tidlige udvikling af sprogfærdigheder og literacy-kompetencer er af afgørende betydning for deres skolegang og videre færd i livet. 

For at forældre og pædagoger kan tilrettelægge hverdagen, så den giver de bedst mulige betingelser for sprogtilegnelsen, er det nødvendigt, at hjem og dagtilbud samarbejder om at støtte barnets sprogtilegnelse. Dette samarbejde er især vigtigt, hvis barnets sprogudvikling ikke forløber alderssvarende. Derfor lægger vi i Randers Kommune også stor vægt på arbejdet med sprogvurderinger. 

Sådan foregår sprogvurderingen

I Randers Kommune sprogvurderes alle 3-årige og førskolebørn, hvis forældrene har givet samtykke. Sprogvurderingen sammenholdes altid med iagttagelser og kendskab til barnet, og sprogvurderingen står derved ikke alene som resultat for barnets samlede sproglige kompetence.

Sprogvurderingen udarbejdes af det pædagogiske personale fra barnets dagtilbud. Barnet gennemgår sammen med det pædagogiske personale en række billedmaterialer, som danner grundlag for vurdering af barnets sproglige kompetence. Vurderingen kategoriseres efter generel, fokuseret eller særlig indsats.

Det pædagogiske personale inddrager altid forældre ved fokuseret eller særlig indsats.

Hvorfor sprogvurdere børn i 3-årsalderen?

Sproglige kompetencer grundlægges tidligt i livet. De sproglige kompetencer har betydning for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse, og de har betydning for barnets videre skolegang og uddannelsesmuligheder.

Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle i den daglige kommunikation, og det er derfor vigtigt at sikre, at alle børn har gode muligheder for at udvikle deres sproglige kompetencer. Derfor får alle forældre til 3-årige børn i Randers Kommune tilbud om en sprogvurdering af deres barn, med det formål at sikre de bedste rammer for barnets udvikling.

Sprogvurdering ifølge Dagtilbudsloven

Ifølge Dagtilbudsloven §11 skal der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Forældre bliver bedt om at give samtykke til udførelse af sprogvurderingen, når barnet starter i dagtilbuddet, da Randers Kommune som nævnt ovenfor har besluttet at sprogvurdere alle børn i kommunen. I tilfælde af, at der ikke er givet samtykke til sprogvurderingen, og det pædagogiske personale har en formodning om, at barnet har behov for sprogstimulering, vil Dagtilbudsloven §12 om forældres pligt til at lade deres barn sprogvurdere indtræde. I disse tilfælde vil det pædagogiske personale inddrage forældrene i deres vurdering og i processen omkring sprogvurderingen.

Samarbejde med PPR

Der er et tæt samarbejde med logopæder, hvis der opstår bekymring eller behov for en særlig sprogindsats. Det kan både være i forbindelse med udtalevanskeligheder, men også hvis der opstår bekymring for barnets ordforråd eller sprogforståelse. Forældre vil altid blive involveret, hvis der opstår behov for en særlig indsats med bistand fra PPR. Der vil yderligere blive udarbejdet en handleplan som skal understøtte barnets sproglige udvikling både i pasningstilbuddet og i hjemmet.

Børn der passes i hjemmet

Børn, der ikke er optaget i dagtilbud, skal ifølge Dagtilbudsloven også sprogvurderes. Forældre til børn der passes i hjemmet, modtager en henvendelse fra Børn og Skole Forvaltningen med en orientering om, at de vil blive kontaktet indenfor nærmest fremtid vedrørende sprogvurdering. Sprogvurderingen vil blive foretaget af en pædagog i det nærmeste dagtilbud. Forældrene vil også her blive orienteret om sprogvurderingens resultat samt modtage vejledning, hvis der er behov for yderligere sprogstimulerende tiltag. Da den sproglige udvikling sker i interaktion med andre, orienteres forældrene yderligere om muligheden for at få deres barn optaget i et dagtilbud.

Børn med flere sprog

Børn som vokser op med flere sprog skal også sprogvurderes. Hvis barnet er optaget i et dagtilbud, vil sprogvurderingen foretages med samme sprogvurdering som de øvrige børn.

Forældre til børn, der vokser op med andre sprog end dansk og som passes i hjemmet, modtager ligeledes en henvendelse fra Børn og Skole Forvaltningen med orientering om, at deres barn skal sprogvurderes. Familien vil herefter modtage besøg af en konsulent fra Børnefagligt Udviklingscenter, som vil vurdere barnets dansksproglige færdigheder. Dagtilbudslovens §12 foreskriver, at forældre har pligt til at lade deres barn deltage i et sprogstimulerende læringstilbud, hvis det vurderes, at barnet har brug for at få understøttet de dansksproglige færdigheder – og hvis forældrene ikke selv kan varetage opgaven. Mulighederne herfor aftales nærmere med konsulenten fra Børnefagligt Udviklingscenter.

Dagplejen og vuggestuerne i Randers Kommune anvender sprogvurderingsværktøjerne Tras og Hjernen&Hjertet Sprogvurdering 2 år til sprogvurdering af børn i 0-2-års alderen. Sprogvurderingen anvendes som supplement til vurdering af barnets sproglige udvikling, hvortil vurderingen anvendes i tilrettelæggelsen af det pædagogiske læringsmiljø.

Tras (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) er et observationsmateriale, der anvendes som redskab for samtale med barnets forældre omkring barnets sproglige udvikling.

Sprogvurdering 2 år i Hjernen&Hjertet er et digitalt redskab, der på baggrund af billedmateriale vurderer barnets sproglige udvikling. Barnet sprog vurderes ud fra generel, fokuseret eller særlig indsats.

I Randers kommune sprogvurderer vi børn når de 3 og 5 år med et sprogvurderingsmateriale, som hedder Sprogvurdering 3-6.

Sprogvurdering 3-6 er et materiale, der er forskningsbaseret og udviklet af Børne- og socialministeriet.

Det er et sammenhængende materiale, som kan bruges til at vurdere ét og tosprogede børns sprogtilegnelse i alle aldersgrupper fra 3-6 år i børnehaven og i starten af børnehaveklassen. Sprogvurdering 3-6 gør det muligt at følge det enkelte barns sproglige udvikling fra dagtilbud til skole.

Sprogvurderingen viser en profil af barnets talesproglige færdigheder og før-skriftsproglige færdigheder. I forhold til alder vurderes børnene således ved 3 år på deres:

  • Ordforråd              
  • Sprogforståelse
  • Kommunikative færdigheder
  • Lydlig opmærksomhed

Og ved 5 år også på deres:

  • Bogstavkendskab
  • Skriftsprogskompetencer

Via sprogvurderingen af børn der går i dagtilbud, skabes et solidt grundlag for at tilrettelægge en målrettet indsats i det pædagogiske arbejde, såvel i planlagte pædagogiske aktiviteter, som i hverdagens rutiner samt i legen som foregår i forskellige læringsmiljøer i dagtilbuddet. I forbindelse med sprogvurderingen inddrages forældrene.

Sprogpakken er iværksat for at opdatere pædagoger på den nyeste forskning indenfor børn og sprog. Daginstitutioner og dagplejen skal i Randers kommune arbejde systematisk med sprogindsatser. Der arbejdes med 3 indsatser fra sprogpakken:

  • Samtaler i hverdagen
  • Dialogisk læsning
  • Tematisk sprogarbejde

På EMU's hjemmeside ligger videoklip og baggrundsmateriale til inspiration.