Sprog

Sprog er en afgørende forudsætning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læringsmiljøet er vigtigt for sprogtilegnelsen.

Sprog tilegnes og udvikles i samspil med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Læringsmiljøet er derfor en vigtig faktor i sprogtilegnelsen.

I Randers kommunes dagtilbud arbejdes der bevidst med at understøtte de 0-5 åriges sproglige udvikling i stimulerende læringsmiljøer.

Børns tidlige udvikling af sprogfærdigheder og literacy-kompetencer er af afgørende betydning for deres skolegang og videre færd i livet. 

For at forældre og pædagoger kan tilrettelægge hverdagen, så den giver de bedst mulige betingelser for sprogtilegnelsen, er det nødvendigt, at hjem og dagtilbud samarbejder om at støtte barnets sprogtilegnelse. Dette samarbejde er især vigtigt, hvis barnets sprogudvikling ikke forløber alderssvarende.

Ifølge dagtilbudsloven skal børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Forældrene har i så fald pligt til at lade barnet sprogvurdere. Hvis man på baggrund af sprogvurderingen finder, at barnet har behov for sprogstimulering, har forældrene ligeledes pligt til at lade barnet deltage i de sprogunderstøttende aktiviteter. Se mere i Dagtilbudslovens kapitel 2 § 11.

I Randers Kommune sker sprogvurderingen i dagtilbuddet. Alle dagtilbud i kommunen laver sprogvurdering. Det gælder såvel kommunale, som selvejende og private 0-5 års dagtilbud. 

I forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen skal forældrene inddrages og vejledes i selv at understøtte deres barns sproglige udvikling.

Udover lovgivningen sprogvurderer vi i Randers Kommune børnene, når de er 2, 3 og 5 år samt opfølgning ved behov. Det gør vi for at understøtte og sikre en tidlig indsats omkring børns sproglige udvikling.

Sprogvurderingerne lægges til grund for planlægning af de pædagogiske indsatser i dagtilbud, der skal give alle børn de bedste muligheder.

Når det er tid til at sprogvurdere dit barn, vil dit barns dagtilbud kontakte dig og give dig information om sprogvurderingen. Hvis dit barns dagtilbud på baggrund af sprogvurderingen skønner, at der er behov for en indsats for at hjælpe dit barns sproglige udvikling, vil dit barns dagtilbud kontakte dig med et oplæg til samarbejde omkring dette.

Du kan til enhver tid kontakte lederen af dit barns dagtilbud for mere information om sprogvurderingsarbejdet i dagtilbuddet.

Samarbejde med PPR

Der er et tæt samarbejde med tale-, hørekonsulenter ved bekymring eller behov for en særlig sprogindsats.

Alle børn, der ikke er optaget i dagtilbud, skal sprogvurderes, og forældrene gøres opmærksomme på muligheden for, at barnet kan blive optaget i dagtilbud. Forældrene får en henvendelse fra Talepædagogisk Center, som vil forestå en sprogvurdering i hjemmet efter aftale.

 

I Randers kommune sprogvurderer vi de 2-årige børn med et sprogvurderingsmateriale, der hedder TRAS. TRAS står for Tidlig Registrering Af Sprogudvikling. TRAS er et observationsmateriale, der lægger op til et samarbejde mellem det enkelte barns forældre og pædagogiske personale. De voksne omkring barnet samarbejder på baggrund af observationer og registreringer om at understøtte barnets sprogtilegnelse.

I Randers kommune sprogvurderer vi børn når de 3 og 5 år med et sprogvurderingsmateriale, som hedder Sprogvurdering 3-6.

Sprogvurdering 3-6 er et materiale, der er forskningsbaseret og udviklet af Børne- og socialministeriet.

Det er et sammenhængende materiale, som kan bruges til at vurdere ét og tosprogede børns sprogtilegnelse i alle aldersgrupper fra 3-6 år i børnehaven og i starten af børnehaveklassen. Sprogvurdering 3-6 gør det muligt at følge det enkelte barns sproglige udvikling fra dagtilbud til skole.

Sprogvurderingen viser en profil af barnets talesproglige færdigheder og før-skriftsproglige færdigheder. I forhold til alder vurderes børnene således ved 3 år på deres:

  • Ordforråd              
  • Sprogforståelse
  • Kommunikative færdigheder
  • Lydlig opmærksomhed

Og ved 5 år også på deres:

  • Bogstavkendskab
  • Skriftsprogskompetencer

Via sprogvurderingen af børn der går i dagtilbud, skabes et solidt grundlag for at tilrettelægge en målrettet indsats i det pædagogiske arbejde, såvel i planlagte pædagogiske aktiviteter, som i hverdagens rutiner samt i legen som foregår i forskellige læringsmiljøer i dagtilbuddet. I forbindelse med sprogvurderingen inddrages forældrene.

Sprogpakken er iværksat for at opdatere pædagoger på den nyeste forskning indenfor børn og sprog. Daginstitutioner og dagplejen skal i Randers kommune arbejde systematisk med sprogindsatser. Der arbejdes med 3 indsatser fra sprogpakken:

  • Samtaler i hverdagen
  • Dialogisk læsning
  • Tematisk sprogarbejde

På EMU's hjemmeside ligger videoklip og baggrundsmateriale til inspiration.