Spørg om pladsanvisning

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål og svar om pladsanvisning til dagtilbud.

Du kan skrive dit barn op, når det er født, eller har dansk Cpr.nr. 

Læs mere og skriv dit barn op her.

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden.

Du kan udmelde dit barn her.

Pasningsgaranti er en garanti for en plads inden for Randers Kommune. Vi tilstræber, at du får en plads til dit barn inden for det dagtilbudsområde/-distrikt, hvor barnet er bosiddende. Det kan være nødvendigt at tilbyde en plads uden for eget dagtilbudsområde. Bliver det nødvendigt at tilbyde en plads til barnet uden for eget distrikt, tilbydes der plads så nær barnets hjem som muligt. Bliver der ledige pladser i eget dagtilbudsområde, er der mulighed for at vende tilbage til distriktet. Pladserne fordeles efter de gældende visitationsregler, og barnet bevarer samme opskrivningsdato ved overflytning til den ønskede plads. Pasningsgaranti er således ikke garanti for en bestemt plads og heller ikke garanti for bestemte åbningstider. I det omfang det er muligt, vil vi selvfølgelig forsøge at imødekomme dit ønske om plads.

Barnet skal være skrevet op til pasningsgaranti senest tre måneder før, du skal bruge en plads.

Læs mere om pasningsgaranti her.

I dagtilbud Midt har pasningsgarantien før juni 2022 foruden institutioner, der er beliggende i dette dagtilbudsområde også omfattet følgende institutioner: Ålykke, Viborgvej, Birkebo, Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere i samme område.

Nej. For søskende er der ikke en generel fortrinsret. Efter en selvstændig og konkret vurdering er det muligt at opprioritere børn til en plads, hvis der i forvejen er søskende i samme institution. 

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Du kan søge om hel eller delvis friplads, hvis din husstand tjener under 563.800 kr. om året i år 2020

Læs mere om økonomisk friplads her.

Nej. Pladserne fordeles efter visitationsreglerne i Randers kommune, hvor der skal tages hensyn til børn med særlige behov, evt. søskende og derudover skal det tilstræbes at det enkelte barns udfordringer, herunder barnets og familiens sproglige udfordringer, kan tilgodeses i institutionen, samtidighed med at der skabes mulighed for alle børns udvikling i institutionen. Beslutningen herom sker efter en selvstændig og konkret vurdering, og i en dialog mellem den konkrete institution og Randers Kommunes Pladsanvisning.

Læs mere om ventelisten her.

Hvis du er tilmeldt digital kommunikation i digital pladsanvisning, får du en mail om, at der ligger et tilbud til dit barn i digital pladsanvisning under POST. Hvis du har en digital postkasse, vil du også modtage tilbuddet i e-boks. Hvis ikke, modtager du tilbuddet med post. Der er i begge tilfælde en kort tidsfrist for svar.

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Hvis du siger nej til en plads indenfor dit garantiområde, anser vi garantien for opfyldt. Du kan når som helst vælge at få dit barn skrevet på venteliste til en garantiplads igen. Din garantidato vil herefter være tre måneder fra den dato, hvor dit barn er på ventelisten igen.

Læs mere om pasningsgarantien her.

Svarer du ikke, går vi ud fra, at du ikke ønsker pasning i Randers kommune. Dit barn bliver derfor slettet fra ventelisten, og pladsen vil blive sendt i tilbud til et andet barn.

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Ja, hvis der foreligger en klar dokumentation for, at der er tale om alvorlige problemer, og det er et barn med særlige pædagogiske eller sociale behov på grund af fysisk/psykisk handicap og/eller sociale/familiemæssige forhold.

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.