Socialpædagogisk friplads

Det er muligt at søge tilskud til betaling af dagtilbud til børn med særlige behov - en såkaldt socialpædagogisk friplads.

Forældre kan søge om socialpædagogisk friplads til et barn, når kommunen vurderer, at:

  • barnets ophold i dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde.
  • forældrene ikke har mulighed for at betale for ophold i dagtilbuddet.

Begge betingelser skal være opfyldt. Der skal inden ansøgning om socialpædagogisk friplads være søgt om økonomisk friplads ved Randers kommunes pladsanvisning.

Dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO. Der kan søges om tilskud til både kommunale og selvejende institutioner. Der kan ikke søges til privat børnepasningsordning.

Der skal inden ansøgning om socialpædagogisk friplads være søgt om økonomisk friplads ved Randers kommunes pladsanvisning.

Bemærk: Ansøgningen gælder fra den dag, vi har modaget både ansøgningsskema og dokumentation.

Det er forskelligt. I nogle tilfælde vil hele forældrebetalingen blive dækket, i andre tilfælde vil der kun blive ydet et tilskud.

Hvis dit barn allerede er i kontakt med Myndighedscentret, skal I kontakte jeres vanlige rådgiver. Ellers skal I kontakte Myndighedscentrets Modtagelse, hvor I vil få udleveret skema til brug for ansøgning.

Der skal udregnes en økonomisk trangsvurdering. Det er et krav, at der foreligger dokumentation for alle indtægter – dvs. lønsedler, udbetalingsmeddelelser, ydelser fra Udbetaling Danmark, børnestilskud og boligstøtte. Andre indtægter dokumenteres også.

For udgifter har vi brug for udskrifter fra pengeinstitut, betalingsservice og lign. Udgifter kan f.eks. være til bolig, forsikringer, TV, internet, A-kasse og transport til arbejde. Der godkendes også lån til nødvendige forbrugsgoder.

Myndighedscentret udarbejder den økonomiske vurdering. For at få belyst de særlige og væsentlige behov indhenter Myndighedscentret statusudtalelse fra det konkrete dagtilbud og evt. Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) – eller andre relevante fagpersoner.

Når Myndighedscentret behandler ansøgningen, vil der altid blive foretaget en konkret og individuel vurdering af barnets og familiens situation.

Der må forventes en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra modtagelse af ansøgningen. Afgørelsen bliver sendt skriftligt til jer.

Myndighedscentret vil 1 gang årligt følge op på, om betingelserne for tilskuddet fortsat er til stede.

Forældre er forpligtet til at oplyse, hvis barnet ikke længere kommer i dagtilbuddet, eller hvis der sker væsentlige ændringer i den tid, barnet er i dagtilbuddet.

Forældre er forpligtet til at oplyse om økonomiske forbedringer.

Der sendes skriftlig besked om opfølgningsdato på bevillingen. Denne besked sendes fra Myndighedscentret ca. 2 måneder forinden.

En bevilling af socialpædagogisk friplads ophører:

  • Hvis barnet udmeldes af det konkrete dagtilbud.
  • Hvis der sker væsentlig forbedring af familiens økonomiske situation.
  • Hvis Myndighedscentret modtager informationer om ændringer i barnets behov.

§ 43 stk. 1 nr. 4
Kommunalbestyrelsen skal give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud

§ 63 nr. 4
Kommunalbestyrelsen skal give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i fritidshjem må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et fritidshjem.