Tilsyn

Her kan du læse om de tilsyn, kommunen udfører i dagtilbuddene, og hente de seneste tilsynsrapporter.

Byrådet har ifølge dagtilbudslovens §5 pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst.
Tilsynet skal føres med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan. Der føres tilsyn med alle kommunens institutioner; kommunale, selvejende og private.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. I forbindelse med tilsynet ses der både på indhold og på opgavernes udførsel.

I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud. Tilsynet med dagplejen er beskrevet her: link

Det er pædagogiske konsulenter fra Børnefagligt Udviklingscenter, der fører tilsyn med institutionerne. Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

Der udarbejdes tilsynsrapporter for de enkelte institutioner, som offentliggøres på tilbuddenes hjemmeside. Der laves en samlet tilsynsrapport for kommunens samlede dagtilbud, som behandles på et Børne og familie udvalgsmøde og offentliggøres på Randers kommunes hjemmeside.

Der har været gennemført pædagogisk tilsyn i 2021 i kommunens institutioner og der er en igangværende proces med udviklingen af et nyt tilsynskoncept. Indholdet har endnu ikke været politisk behandlet.

Der arbejdes med en grundlæggende model for tilsyn i dagtilbud og hertil kommer et særligt fokusområde i hvert tilsyn. 

  • Institutionen laver en egen rapportering.
  • Pædagogisk konsulent laver en uanmeldt observation i institutionen. Observationen tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan samt Randers kommunes pejlemærker for kvalitet i dagtilbud. 
  • Udarbejdelse af tilsynsrapport. 
  • Tilsynsmøde med deltagelse af leder, medarbejder samt forældrerepræsentanter. 
  • Opfølgning - der arbejdes decentralt med udviklingspunkterne fra tilsynet og forvaltningen anvender tendenser fra tilsynet i planlægningen af indholdet i årshjulet for området - herunder kompetenceudvikling.

Der føres pædagogisk tilsyn med institutionerne minimum hvert andet år. 

Tilsynet er bygget op sådan, at observationerne i institutionerne udføres som uanmeldte besøg, men er varslet inden for en bestemt periode, da institutionen forud for observationen skal udarbejde en egenrapportering. Selve tilsynsmødet er anmeldt og her deltager både forældre/bestyrelse, medarbejderrepræsentant samt ledelsesrepræsentanter.

De uanmeldte tilsyn i dagtilbud er blevet en del af lovgrundlaget omkring tilsyn i dagtilbud og indgår som beskrevet ovenfor. Udover de uanmeldte observationer i alle institutioner, laves der løbende uanmeldte tilsyn. Der kan være fokus på særlige områder, på baggrund af dataudtræk eller på baggrund af det gennemførte tilsyn. De uanmeldte tilsyn giver et godt og validt indblik i den pædagogiske praksis i institutionen på den pågældende dag. 

For at sikre uvildighed i de pædagogiske tilsyn, er der i tilsynets opbygning og materiale lagt vægt på, at tilsynet udføres med baggrund i den samme ramme. Det sikrer, at den enkelte konsulent kan lave en så objektiv vurdering som muligt med udgangspunkt i det samme materiale og pejlemærker for kvalitet. 

Derudover tilstræbes der et system, sådan at den samme konsulent ikke fører tilsyn med en institution flere gange i træk, med mindre der er en faglig begrundelse herfor. Konsulenter der har haft længere udviklingsforløb med en institution, vil ikke umiddelbart efter et sådan forløb udføre tilsyn i institutionen.

Der anvendes både kvantitative og kvalitative data i tilsynet i Randers kommune. Brugen af data skal ses i sammenhæng med forvaltningens overordnede strategi for anvendelse af data. Der er mulighed for at indhente og anvende meget forskellig data, men der skal være fokus på, at brugen af data eksempelvis skal være med til udvikle praksis og driften, belyse en potentiel udfordring, udvikle en ressource eller sikre lovoverholdelse.

I forbindelse med tilsynet anvendes data fra seneste tilsyn, herunder tilsynsrapport, dialog med institutionen, egen registrering, observation samt anden relevant data, som forvaltningen har mulighed for at indhente. Udvælgelse af data hænger sammen med tilsynets fokus.

Findes der bekymrende forhold under anmeldte eller uanmeldte tilsyn eller får forvaltningen oplysninger, som bidrager til en bekymring for den pædagogiske kvalitet i en institution, er der mulighed for at igangsætte et skærpet tilsyn. Det er dagtilbudschefen, der beslutter hvorvidt der skal igangsættes et skærpet tilsyn i en institution. Beslutningen tages på baggrund af det oplyste datagrundlag, herunder beskrivelsen af observationen.  

Det skærpede tilsyn vil bestå af observation og dialog. Processen og frekvensen af følgende tilsyn, vil være afhængig af bekymringens karakter.

Børne- og Familieudvalget samt forældrebestyrelsen/forældrerådet orienteres om igangsætningen af det skærpede tilsyn.

I forbindelse med det skærpede tilsyn udarbejdes der en handleplan, som følges op af forvaltningen. Handleplanen udarbejdes i samarbejde mellem forvaltning og institutionens ledelse. Handleplanen skal indeholde målbare mål og med fokus på adfærdsniveau.