Hvor skal jeg stille min skraldespand?

Din skraldespand skal stå, så skraldemanden nemt kan komme til at tømme den.

Alle skraldebiler har to kamre, så det du har sorteret ikke bliver blandet sammen.

Du får et afslag i prisen på 62,50 kr. pr. beholder per år, hvis de står ved skel. Tilsvarende opkræves et ekstra beløb på 62,50 kr. pr. beholder per år, hvis beholderne står mere end 20 meter fra skel. Står beholderne mellem 5 og 20 meter fra skel, betaler du listeprisen.

Sådan skal beholderne stå

Der er nogle krav, der skal sikre, at skraldemanden har et ordentligt arbejdsmiljø. Du kan bruge tjeklisten for at se om adgangsforholdene er i orden - det er grundejerens ansvar, at de er. Hvis du ønsker mere detaljerede angivelser, skal du kigge i Randers Kommunes regulativ for husholdningsaffald (bilag 1).

 • Dine beholdere står på et plant og stabilt underlag uden trin og kanter. Det samme gælder for underlaget på adgangsvejen.
 • Dine beholdere står samlet.
 • Håndtaget vender udad, så skraldemanden nemt kan få fat i det.
 • Der er plads nok omkring skraldespanden til, at skraldemanden kan arbejde uhindret. Når vi fra maj 2024 skal have tre beholdere, bør der være 2,2 meter i bredden.
 • Adgangsvejen er bred nok til kørsel med en affaldsbeholder eller minicontainer.
 • Frihøjden er på min. 220 cm.
 • Der er max. én låge/dør på adgangsvejen, der kan stå åben af sig selv.
 • Adgangsvejen er ryddet for legetøj, cykler, sne og andet.
 • Adgangsvejen er uden stejle stigninger (max. 1:10).
 • Buske, hække og træer er beskåret, så de ikke vokser ind over adgangsvejen.
 • Der er orienteringslys, så skraldemanden

På landejendomme, ved boligforeninger, koteletgrunde og lignende regnes afstanden til standpladsen fra det sted, hvor skraldebilen kan holde. Kørevejen skal opfylde kravene i regulativets bilag 1.

Revideret 03/21 (JB)

Standpladser og adgangsveje

Bestemmelserne om standpladser, placering af afhentningssted og indretning af adgangsveje har til formål at sikre, at der ikke ved opbevaringen og bortskaffelsen af affald sker forurening af luft, vand eller jord i forbindelse med udøvelsen af den kommunale indsamlingsordning, samt at afhentningen af affaldet til hver en tid kan ske uhindret.

I Randers Kommune skelnes der i mellem om standpladsen/afhentningsstedet er placeret inden for 5 meter fra skel, mellem 5 og 20 meter fra skel og over 20 meter.

Standpladser

Alt opsamlingsmateriel til husholdningsaffald skal placeres på et jævnt, plant og fast

underlag af fliser, asfalt eller lignende. Der skal være et frit areal omkring alle beholdere, så renovatøren frit og uhindret kan afhente beholderne. Standpladser for beholderne skal være af en sådan størrelse, at renovatøren frit og uhindret kan manøvrere containerne ved tømning.

Beholdere, der er opstillet i affaldsrum eller containergårde skal placeres efter ovennævnte bestemmelser. I etageejendomme, hvor beholdere er placeret i kældre vil affald kun blive indsamlet, hvis adgangsvejene er udformede efter Arbejdstilsynets retningslinjer.

Hvis afhentningsstedet ikke er det samme som standpladsen, og hvis afhentningsstedet er på egen grund, gælder de samme regler som for standpladsen. Randers Kommune skal altid orienteres om afhentningsstedets placering.

Hvis afhentningsstedet ikke er på egen grund, men i/på offentligt areal, skal der indhentes tilladelse hos Randers Kommune.

Adgangsveje

 1. Standpladsen bør generelt placeres så tæt på vej eller kørevej som muligt.
 2. Ved nybyggeri bør afstanden fra standplads til renovationsbilens mulige holdeplads (adgangsvejen) ikke overstige 20 meter.
 1. På koteletgrunde medregnes ‘koteletbenet’ ikke i adgangsvejens længde, hvis koteletbenets bredden er mindst 360 cm, jfr. Nedenstående retningslinjer for køreveje.
 1. I tæt/lav bebyggelse, hvor renovationsbilen ikke kan køre til de enkelte boliger, regnes afstanden fra standplads til eventuel fællesvej, hvor renovationsbilen kan holde.
 1. På landbrugsejendomme regnes afstanden til standpladsen fra det sted hvor skraldebilen kan holde. Hvis skraldebilen kan køre helt hen til standpladsen, regnes placeringen for mindre end 5 meter. Kørevejen skal dog opfylde nedenstående krav.
 1. Adgangsvejen skal være jævn og plan og uden trin og stigninger (dog jfr. Pkt. 8-10), med en fast belægning af f.eks. fliser eller asfalt. Løs jord, græs, perlesten, løst grus eller lignende anses ikke for at være fast belægning.
 1. Belægningen på adgangsvejen for 4 hjulet materiel skal altid være fast i form af enten fliser/belægningssten eller asfalt.
 1. Ved stigninger større end 1:10 (10 %) skal der for at sikre fodfæste, anlægges trin til at gå på og dobbeltrampe til at køre på.
 1. Trin kan dog udelades på stigninger op til 1:7 (14 %), under forudsætning af, af længden af stigningen er en strækning på under 5 meter.
 1. Ved stigninger, herunder trappeforløb, større end 1:4 (25 %) skal transport af affald normalt ske med specielt udformet hjælpemidler.
 1. Det er ejerens pligt at sikre, at der er fri passage på adgangsvejen, herunder minimum frihøjde 220 cm, dog tillades døråbninger og lign., med en frihøjde på 190 cm. Derudover skal der være en fribredde på minimum 80 cm ved 2-hjulet materiel, ved nybyggeri skal fribredden for 2-hjulet materiel dog være minimum 90 cm. For 4-hjulede beholdere skal fribredden være minimum 100 cm.

 2. Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen som f.eks. løsgående hunde og alarmsystemer.

 3. Standplads/afhentningsstedet skal have tilstrækkelig orienteringslys.

 4. Buske og træer skal beskæres, således at bestemmelserne om fri og uhindret adgang ad adgangsveje er overholdt.

 5. I vinterperioden skal der ryddes for sne, og der skal gruses i nødvendigt omfang. Der skal endvidere graves en passage gennem evt. snevold ved kantsten.

 6. Der må kun være én låge eller dør på adgangsvejen, frem til stadepladsen. Døren skal kunne betjenes i oprejst stilling og kunne stå åben ved egen hjælp.

 7. Renovatøren kan ikke drages til ansvar for manglende lukning af låger, porte og døre.

Kørevej for renovationsbiler

Kørevejen for renovationsbiler skal være af en sådan beskaffenhed, at den tåler renovationsbilernes tunge tryk. Kørevejens bredde skal minimum være 360 cm med et frirum over kørevejen på 350 cm.

For enden af kørevejen skal der til enhver tid være tilstrækkelig vendemulighed, dog kan renovationsbilen bakke over mindre, ikke trafikerede, strækninger

Aftale om at beholdere stilles frem til skel ved afhentning

Hvis standpladsen/adgangsvejen/kørevejen ikke kan opfylde reglerne, kan der indgås en aftale med Randers Kommune om, at affaldet stilles ud til aftalt sted for afhentning.

Beholderne vil efter tømning blive placeret samme sted igen.

Placering af undergrundscontainere

Kørevej og standplads skal være indrettet, så undergrundscontaineren kan tømmes af en lastbil med kran. Placeringen skal overholde kravene i ”Vejledning i etablering af undergrundscontainere i Randers Kommune”.

Det er en god idé at fremtidssikre dig , når du vælger placering til dine affaldsbeholdere

Der sker hele tiden nyt på affaldsområdet. I 2020 kom der en ny national affaldsplan, og i den blev det besluttet, at vi fremover skal sortere flere affaldstyper ved husstanden, end vi gør i dag. Du får ikke ti nye beholdere, men vi kommer ikke udenom, at du vil få én beholder yderligere. Derfor skal du have det med i dine overvejelser, når du planlægger, hvordan du skal placere dine affaldsbeholdere.

Husk også at skovle sne og beskære buske og træer

I vinterperioden skal du huske at rydde for sne og at gruse, hvor det er nødvendigt. Husk at skraldemanden skal kunne køre beholderen helt ud til skraldebilen. Derfor er det også nødvendigt at lave passager gennem eventuelle snevolde ved kantstenen. Læs mere på Skovlsne.dk

Du kan gøre meget for at lette din skraldemands arbejde ved at have forholdene i orden.