Sortering af 10 typer affald fra maj 2024

Vi skal snart i gang med at sortere i 10 forskellige typer affald - både hjemme ved bopælen og på arbejdspladsen. Udrulningen af beholdere starter til maj.

Hvornår er det din tur?

Deler du affaldsbeholdere med andre, eller bruger du nedgravede containere, så bliver der gjort klar hjemme hos dig i løbet af maj og juni. Når der er kommet nye klistermærker på, skal du sortere på den nye måde.

Har du egne affaldsbeholdere, kan du tjekke her, hvornår vi leverer din nye beholder (det kræver, at du har accepteret cookies på hjemmesiden).

Inden det bliver din tur, får du en besked på din beholder. Indenfor et par dage får du så din nye beholder, og vi skifter klistermærker på den gamle. Lad derfor beholderne stå fremme, efter de er blevet tømt, og vent med at tage dem i brug, til den nye er kommet.

Hvem, hvorfor og hvornår?

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, andre har stillet før dig.

Det er et lovkrav, at vi skal sortere mere og bedre. Og det skal du både, når du er på arbejde og derhjemme.

Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende, så vi passer på klodens ressourcer. I dag genanvendes 59 % af vores husholdningsaffald. Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne genanvende hele 70 % af husholdningsaffaldet, når vi når 2030. Derved udleder vi mindre CO2 og opnår, at endnu mere affald genanvendes i nye produkter.

Vi sorterer allerede de fleste af affaldstyperne, men vi mangler at sortere blød plast, drikke- og fødevarekartoner, pap og tekstilaffald.

Der er der ikke rum nok i de nuværende beholdere til den øgede sortering, så derfor får alle enfamiliehuse fremover 3 beholdere:

Beholder 1: Todelt til madaffald og restaffald
Beholder 2: Todelt til hård plast/ blød plast/ drikke- og fødevarekartoner og glas/metal
Beholder 3: Udelt til papir/pap.

Etageejendomme og større bebyggelser skal også sortere affaldet i 5 rum. Her vil der komme en affaldsbeholder til hver affaldstype.

Du kan læse mere om kravene fra Miljøstyrelsen her.

For alle med standardløsninger kommer de til at få en ekstra beholder - ikke tre nye. Den nye beholder bliver leveret i løbet af foråret 2024.

Standardløsningerne beholder deres gamle beholdere både på grund af pris og miljø.

Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende, så vi passer på klodens ressourcer.

I dag genanvendes 56 % af vores husholdningsaffald. Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne genanvende hele 70 % af husholdningsaffaldet, når vi når 2030.

Derved udleder vi mindre CO2 og opnår, at endnu mere affald genanvendes i nye produkter.

Vi skal sortere affaldet for at kunne udnytte de ressourcer, der er i det, men det er endnu vigtigere, at vi bliver bedre til at producere mindre affald. Derfor er sorteringen i 10 typer affald kun en del af vores mål for de kommende år, hvor vi udover af reducere mængden af restaffald også skal gøre noget ved de godt 800 kg affald en dansker producerer hvert år.

Der er jo mange ting, som vi skal nå at have styr på, både hvad angår materiel, udbud og aftaler og arbejdet med en omstilling til en mere miljøvenlig affaldsindsamling.

Vi har også et mål om, at der senest i 2030 skal indføres alternative drivmidler på renovationsbiler, der er omfattet af den kommunale affaldsindsamling. Og vi skal have lavet aftaler med forskellige entreprenører, der står for selve indsamlingen. Vi skal også sikre os, at vi har nok beholdere, og at de er mærket korrekt. Der skal jo også produceres mange flere beholdere til hele landet, og det påvirker leverancemulighederne.

Vores affaldsbeholdere bliver lavet af den hårde plast fra genbrugsbeholderen, som du selv har sorteret til.

Den nye affaldsordning gælder alle borgere i Randers Kommune, uanset om du bor til leje eller ej. Vi tager kontakt til din udlejer, så du behøver ikke selv gøre noget.

I større etagebyggerier eller områder med fællesløsninger kan der være andre beholderstørrelser eller beholdere, der ikke er rumdelte. Det vil fremgå af piktogrammet på beholderen, hvilken type affald, der skal i.

Sække er kun en nødløsning til ejendomme, der har særlige udfordringer i forhold til adgangsveje, f.eks. ingen direkte adgang til baggård eller lignende. Hvis du/I har affaldssække, så vil det komme an på en individuel vurdering, hvad der er den bedste løsning. I vil i alle tilfælde blive kontaktet af Affaldskontoret, førend du/I skal i gang.

Ja, ordningen gælder også for sommerhuse.

De gamle beholdere knuses og smeltes om til nye beholdere.

De nye beholdere er lavet af genanvendt plastik. 40% heraf kommer fra emballagen i Randers, så man kan sådan set godt få sit eget sorterede affald tilbage i indkørslen.


Det var et krav i vores udbud, at man skulle kunne bruge vores plastik i spandene. Det fik vi at vide, at det var ikke muligt, men efter gode dialoger med producenterne endte det alligevel med, at tre producenter bød.

For dig med egne affaldsbeholdere

Hvis du har en beholder til restaffald og deler en eller flere beholdere med din nabo, vil denne løsning ikke længere være mulig. Du skal enten have alle beholdere selv, eller I skal gå sammen om en fælles løsning, hvor I deles om alle beholdere eller får nedgravede containere.

Én ting er, at det er administrativt bøvlet, men men vigtigst er det, at at vi skal sortere ens, og det er ikke hensigtsmæssigt, at man har restaffald som den letteste løsning. Vi ved af erfaring, at det ikke gavner sorteringen, og så redder vi jo ikke verden, vel  :-)

Alle tre beholdere er 240L som i dag. Du skal beregne 2,2 meter i bredden, når de tre beholdere skal stå side om side.

De gamle beholdere knuses og smeltes om til nye beholdere.

En standardløsning med 14. dags tømning på rest- og madaffald bliver den billigste løsning. Inkl. de faste gebyrer, bliver prisen for en almindelig husstand 2.878,48 kr. for 2024.

Standardløsningen med ugetømning på rest- og madaffald kommer til at koste 4.063,48 kr.

Gebyrerne er udregnet for hele året. Udover almindelige prisstigninger, stiger prisen en anelse fra maj, hvor der kommer en beholder mere. Den stigning er dog fordelt ud over alle årets måneder, når gebyret er beregnet.

Mad- og restaffald bliver tømt som det plejer i resten af 2024. Fra 1. januar 2025 bliver mad- og restaffald tømt hver 14. dag. Kniber det med pladsen, kan du bestille en større beholder til restaffaldet.

Beholderen med plast og mad- og drikkekartoner samt glas og metal bliver tømt hver 3. uge.

Papir og pap-beholderen bliver tømt hver 4. uge.

For dig med undergrundsstation

Ja, det skal der mange steder for at leve op til kravene. Nogle steder bliver der dog tale om en omrokering eller anden opdeling af de nuværende undergrundsstationer.

I Randers er vi klar til at tage ordningen i brug i løbet af maj 2024, så inden den dato skal der etableres et hul mere på alle eksisterende undergrundsstationer i hele kommunen.

For alle gælder det, at de vil skulle have fem affaldstyper 

Det gør vi.

Den nye container skal først tages i brug til maj 2024, når vi fjerner forseglingen, hvor der står 'Åbner maj 2024'. Når den er væk, skal du i gang med at sortere affaldet på en lidt anderledes måde.

Vi står for etableringen og betalingen bliver en del af det fremtidige gebyr.

Containerne inddeles sådan:

  • Undergrundscontainer 1: Restaffald
  • Undergrundscontainer 2: Madaffald
  • Undergrundscontainer 3: Papir og pap
  • Undergrundscontainer 4: Glas og metal
  • Undergrundscontainer 5: Plast og mad- og drikkekartoner

For dig, der har fællesløsning med beholdere

Nogle steder vil det være nødvendigt med flere beholdere, andre steder kan vi nøjes med at lave lidt om på fordelingen.

Vi har kigget på hver enkelt adresse og sørger, at der bliver skiftet og leveret, hvad der skal bruges.

Om de nye affaldstyper (fraktioner)

Analyser viser, at der bliver mere papaffald, bl.a. fordi internethandlen stiger. Pappet kan desuden nemmere sætte sig fast i en 2-delt beholder, og derfor får papir og pap en beholder uden skillevæg.

Når vi får den nye affaldsordning bliver der mindre affald, der skal i beholderen til restaffald, da vi også skal sortere blød plast og mad- og drikkekartoner fra. Ud fra analyser af sammensætningen af affaldet, kan vi se, at de fleste husstande vil kunne have deres restaffald i en delt beholder.

Tekstilaffald skal fortsat afleveres til storskrald og på genbrugspladserne.


Det er vigtigt at skelne mellem tekstiler, der kan genbruges, og tekstilaffald:

  • Det, der kan genbruges skal afleveres til genbrug, bl.a. til velgørende organisationer (det kan man også på genbrugspladserne).

  • Tekstilaffald er det tekstil, der er så udslidt, at man ikke kan bruge det, igen. Det er det, vi samler ind i storskrald og i containerne til tekstilaffald.

Piktogrammer for de 10 typer affald vi alle skal sortere