Byggetilladelse

Her finder du bl.a. information om ansøgning om byggetilladelse, blanketter og nyttige links, når du skal bygge.

Ansøgning om byggetilladelse skal ske gennem Byg og Miljø. Gennem hele forløbet bliver du spurgt ind til de ting, som din ansøgning skal indeholde. Det sikrer, at vi får et fyldestgørende materiale, som vi kan starte sagsbehandlingen ud fra. Læs mere om de enkelte sagstyper.

I Byg og Miljø får du mulighed for at få et samlet overblik i din digitale projektmappe. Her kan du holde øje med, hvor langt vi er i behandlingen af din byggesag, og du har mulighed for at blive holdt opdateret via SMS eller mail, når der er nyt.

Undgå unødig forsinkelse i sagsbehandlingen

For at undgå unødig forsinkelse i sagsbehandlingen, er her nogle gode råd:

 • Sørg for at din ansøgning er fyldestgørende fra starten.
  Det bliver hverken hurtigere eller billigere af at indsende en halvfærdig byggeansøgning.
 • Undersøg hvad der gælder for din ejendom
  Din ejendom kan være omfattet af en lokalplan, landzone eller beskyttelseslinjer der kan have betydning for hvad, og hvordan du kan bygge
 • Sæt dig ind i byggeretten (kap. 8 i bygningsreglementet)
  Måske kan ganske få ændringer gøre, at din ansøgning kan gå lige igennem frem for at skulle vurderes og sendes i partshøring
 • Få din rådgiver til at hjælpe med ansøgningen
  Der kan være flere ting omkring en byggeansøgning som kan være svært at finde ud af hvis man kun søger den ene gang - det vil din rådgiver sandsynligvis have helt styr på.

Du kan også få gode råd og mere viden under SELVHJÆLP. 

Når du søger byggetilladelse efter BR18, skal din ansøgning indeholde følgende relevant materiale:

Generelle oplysninger

 • Angivelse af navn og adresse på ansøger og angivelse af kontaktperson i sagsbehandlingsprocessen, hvis der ikke er tale om samme person.
 • Ansøgning skal være underskrevet af ejeren af ejendommen. Alternativt skal der foreligge fuldmagt til det ansøgte og til ansøger fra samtlige ejere af ejendommen. Foreninger, selskaber o.lign. kan dog tegnes af en tegningsberettiget person, hvis denne underskriver på foreningens eller selskabets vegne.
 • Angivelse af adresse og matrikelnummer for det ansøgte.
 • Fyldestgørende beskrivelse af, hvad der søges tilladelse til, herunder beskrivelse af benyttelse af bebyggelsen.
 • Hvis der er tale om en anvendelsesændring, skal den hidtidige benyttelse oplyses.

Byggeskadeforsikring

 • Ved opførelse eller etablering af ny bolig, skal der vedlægges et tilbud på byggeskadeforsikring. Du kan læse mere om byggeskadeforsikring her.
  • Hvis du som ejer selv står for opførelsen af boligen, og du selv skal bo i den, kan du være fritaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Det forudsætter, at du fremsender erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring.
  • Boliger til udlejning er fritaget fra kravet om byggeskadeforsikring, under forudsætning af, at der fremsendes en tro- og love-erklæring vedr. udlejningsejendomme.

Dispensationer, helhedsvurderinger mv.

 • Ved fravigelse af bygningsreglementet, lokalplaner og lignende lovgivning, hvor kommunen er myndighed, skal der fremsendes en begrundet ansøgning.
 • Ved fravigelse af tinglyste deklarationer, hvor kommunen er påtaleberettiget, skal der fremsendes en begrundet ansøgning.

Tilladelser efter anden lovgivning end byggeloven

 • Hvis din ejendom er beliggende i landzone eller indenfor en naturbeskyttelseslinje eller lignende, skal du have afklaret om dit byggeprojekt kræver tilladelse efter anden lovgivning, eksempelvis planloven og naturbeskyttelsesloven.
  • Hvis du har fået det afklaret, skal du medsende afgørelsen
  • Hvis du ikke har fået det afklaret, skal du sende ansøgning om landzonetilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslinjer mv. Se i øvrigt mere under Nyttige links når du skal bygge.

Tegningsmateriale

 • Beliggenhedsplan med oplysning om grundstørrelse, etageareal og bebyggelsesprocent. Samtlige nye og eksisterende bygninger skal påtegnes. Ubebyggede arealers disponering, herunder opholds-, adgangs- og parkeringsarealer skal vises. Ansøgte bygninger skal målsættes til nabo- og vejskel. Ved grunde med terrænhældning skal eksisterende og fremtidige højdekurver vises, og der skal redegøres for udførelsen af terrænspring. Planen skal indeholde målestoksforhold og nordpil.
 • Plantegning med angivelse af bygningers ydre dimensioner. Ved etageboliger skal indretningen fremgå af planen, samt oplysninger om de enkelte boligers areal samt arealet af fællesarealerne.
 • Snittegninger med angivelse af bygningers højder (både indvendig og udvendig), gulvkoter samt hvilke materialer og dimensioner, det er udført af.
 • Facadetegninger med angivelse af døre, vinduer, tag samt materialer til ydervæg og tag.

Erklæring om teknisk dokumentation ved byggeansøgning

Byggesagsbehandling af konstruktioner efter BR18

Ansøgningsmaterialet er afhængig af hvilken konstruktionsklasse byggeriet henføres til:

Konstruktionsklasse 1 (KK1)

 • Oplysning og dokumentation for at byggeriet kan henføres til konstruktionsklasse 1 (KK1). Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling af byggeri i KK1, men skal påse at byggeriet er henført til den korrekte konstruktionsklasse. Du kan læse mere om dokumentationen i BR18 § 504.

Konstruktionsklasse 2-4 (KK2-KK4)

 • Statisk dokumentation for byggerier henført til KK2-KK4 (jf. § 505), bestående af: 
  • Konstruktionsdokumentation (§ 501)
   • Konstruktionsgrundlag med oplysning om eksempelvis opbygning, funktionskrav, normgrundlag, konsekvensklasser, forundersøgelser, brand, laster mv.
   • Statiske beregninger
   • Konstruktionstegninger
   • Konstruktionsændringer (skal fremsendes ved færdigmelding)
  • Projektdokumentation (§ 502)
   • Statisk projektredegørelse, der blandt andet skal indeholde beskrivelse af bygværket, valg af konstruktionsklasse samt dokumentation herfor mv.
   • Statisk kontrolplan
   • Statisk kontrolrapport (skal fremsendes ved færdigmelding)
  • Følgende oplysninger skal indgå i den statiske dokumentation:
   • Oplysning og dokumentation for hvilken konstruktionsklasse byggeriet henføres til.
   • Oplysning om hvem der er bygværksprojekterende, gældende for byggeri henført til konstruktionsklasse 2-4 (§ 24)
   • Oplysning om den anerkendte statiker der skal bilægge erklæring til de statiske beregninger for byggeri i konstruktionsklasse 3 og 4 (§ 26).
   • Oplysning om den anerkendt statiker, der skal foretage tredjepartskontrol for byggeri i konstruktionsklasse 4 (§ 27)

Garager, carporte, udhuse, drivhuse overdækkede arealer og lignende

 • Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal på højst 50 m², skal ikke indplaceres i konstruktionsklasser, og der skal ikke fremsendes ansøgningsmateriale vedrørende konstruktioner.

Byggesagsbehandling af brand efter BR18

 • Oplysning og dokumentation for hvilken brandklasse byggeriet henføres til, herunder skal følgende fremsendes:
  • Brandteknisk dokumentation
  • Brandplaner

Garager, carporte, udhuse, drivhuse overdækkede arealer og lignende

 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal på højst 50 m², skal ikke indplaceres i brandklasser, og der skal ikke fremsendes ansøgningsmateriale vedrørende de brandtekniske forhold.
 • Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et areal større end 50 m², som ikke påvirker brandsikkerheden for øvrig bebyggelse på grunden, kan henføres til brandklasse 1 (BK1)

Her finder du blanketter der kan være relevante i forbindelse med din byggeansøgning eller færdigmelding af dit byggeri.

Fuldmagt

Hvis du som ejer overdrager ansøgningen om byggetilladelse til et firma eller anden person, skal ansøger medsende en underskrevet fuldmagt fra dig som ejer, hvad der søges på.

Du kan indhente fuldmagten digitalt via Byg og Miljø, eller underskrive blanketten og vedhæfte den i Byg og Miljø.

Fuldmagt

Byggeskadeforsikring

Erklæring om fravalg af byggeskadeforsikring

Tro og love-erklæring vedr. udlejningsejendomme 

Erklæring om teknisk dokumentation

Erklæring om teknisk dokumentation BR08

Erklæring om teknisk dokumentation BR10

Erklæring om teknisk dokumentation BR15 

Ansøgning om nedlæggelse af affaldsskakter

Ansøgning om nedlæggelse af affaldsskakter (marts 2017)

Hvis du går i byggetanker, er det en god idé at undersøge, hvad der er gældende for din ejendom. God research inden projektering, kan hindre ærgerlige forsinkelser og forhindringer senere i forløbet.

Webkort - hvad gælder for min ejendom?

På web-kortet er der angivet en lang række temaer, hvor du har mulighed for at hente oplysninger om din ejendom. I forbindelse med en byggesag kunne det f.eks. være matrikeloplysninger, administrative grænser (zonestatus), lokalplaner, kommuneplaner, beskyttelseslinjer, §3 natur mv.

Du finder web-kortet her.

Der gøres opmærksom på, at skellenes placering på kortet er vejledende. Hvis der er  tvivl om skellenes placering, skal du kontakte en landinspektør, der kan fastlægge skellenes placering.

Arkivtegning

Det kan være nyttigt, at undersøge hvad der ligger af dokumenter på din ejendom, inden du går i gang med at tegne.

Du finder tegninger over din ejendom her.

BBR

På din BBR-meddelelse kan du finde oplysninger om matrikelnr. og ejendomsnr. Hvis der er tale om en eksisterende ejendom, vil du også kunne finde oplysninger om bygnings arealerne.

Læs mere om BBR her.

Lokalplaner

Inden du går i gang med dit byggeprojekt , er det vigtigt at undersøge, om der er en lokalplan gældende for sin ejendom. Lokalplanen kan have bestemmelser om bygningens anvendelse, bebyggelsesprocent, materialevalg mv., som kan få indflydelse på dit byggeprojekt.

Du finder alle lokalplaner her.

Hvis du ikke ved, om der er en lokalplan gældende på din ejendom, kan du evt. søge i web-kortet.

Planlægning og byggeri i støjbelastede omgivelser

Ifølge Planloven må der ikke planlægges støjfølsom anvendelse i områder, der er belastet af støj fra f.eks. vej- og jernbanetrafik og/eller virksomhedsstøj.

Læs mere om reglerne for planlægning og byggeri i støjbelastede omgivelser.

Landzone

Hvis din ejendom er beliggende i landzone, skal du være opmærksom på, om dét du ønsker at opføre, kræver landzonetilladelse.

Du kan søge landzonetilladelse her.

Servitutter

Undersøg om der er tinglyste særlige forhold på din ejendom. Der kan være tinglyste deklarationer der angiver byggelinjer, kloakledningers placering på grunden, vejadgang, max. bebyggelsesprocent, højde, materialevalg og meget andet.

Du skal selv kontakte tinglysningen for at indhente servitutterne.

Du finder tinglysningen her.

Naturbeskyttelseslinjer

Hvis dit projekt ligger indenfor naturbeskyttelseslinjer, er det vigtigt at få afklaret, om det kan lade sig gøre ift. naturbeskyttelsesloven, eller om det kræver en dispensation.

Du kan læse mere om naturbeskyttelseslinjerne her.

Du kan finde beskyttelseslinjerne på web-kortet.

Bevaringsværdige bygninger

Hvis du har en bevaringsværdig eller fredet bygning, kan der være særlige forhold du skal være opmærksom på i forbindelse med byggeprojekter, eksempelvis nedrivning, om- og tilbygning mv.

Du kan læse mere om bevaringsværdige bygninger her.

Jordflytning

Hvis du skal flytte jord i forbindelse med dit byggeprojekt, er det vigtigt at undersøge, om det skal anmeldelse til kommunen.

Du kan læse mere om jordflytning her.

Nedsivning

I forbindelse med ny-, om- eller tilbygning kan det være aktuelt at søg tilladelse til nedsivningen.

Du finder nedsivning af regnvand her.

Du finder nedsivning af spildevand her.

Jordvarme

Skal du etablere jordvarmeanlæg kan det være en god ide, at søge det samtidig med byggeansøgningen.

Læs mere om jordvarmetilladelser her.

Overkørsel - vejadgang

Hvis du skal have etableret en ny overkørsel til vej, eksempelvis ifbm. ny carport, skal du også have en  overkørselstilladelse.

Du kan læse mere om vejadgang her.

Brug af offentligt vejareal

Hvis du i forbindelse med din byggesag har behov for at benytte et offentligt vejareal til eksempelvis opstilling af container, stillads o. lign., skal du søge kommunen om tilladelse til brug af arealet.

Du kan søge tilladelse her.

Opgravning i fortov og vejareal

Skal du have lagt ledninger i fortovet, eller grave i vejareal må du først begynde, når du har fået en tilladelse til gravearbejde fra vejmyndigheden.

Du kan læse mere her.

Vandmiljø Randers A/S

Spørgsmål til kloakering og tilslutning skal rettes til Randers Spildevand.

Du finder Vandmiljø Randers A/S her.

Ledningsejerregisteret

LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Du kan igennem LER søge oplysninger om ledningernes placering i jorden.

Du finder LER her.

Når du får en byggetilladelse eller anden afgørelse, der er truffet efter bygningsreglementet, vil du blive opkrævet et byggesagsgebyr for forbrugt tid.

Timeprisen gældende fra den 1.  januar 2024 er 712 kr.

Timeprisen gældende fra den 1.  januar 2023 er 682 kr.

Timeprisen gældende fra den 1.  januar 2022 er 659 kr.

Gebyret bliver reguleret hvert år d. 1. januar.

Første faktura sendes sammen med afgørelsen og anden faktura sendes når din sag afsluttes.

Fakturaerne finder du via dit projekt i www.bygogmiljoe.dk.

Bemærkninger:

 • Der opkræves for sædvanlig sagsbehandlingsaktivitet, herunder ansøgning om byggetilladelse af nybyggeri, tilbygning eller ombygning, anvendelsesændring, dispensation, helhedsvurdering, nedrivning og efterfølgende tilladelse (lovliggørelse) mv. jf. byggeloven.
 • Gebyr efter forbrugt tid opkræves i to rater. Første rate ved afgørelsen og anden rate ved afslutning af sagen.
 • Beløbet opkræves momsfrit.
 • Beløbet opkræves hos ejer af den ansøgte ejendom.
 • Beløbet refunderes ikke, selvom anmeldelsen/tilladelsen ikke udnyttes.
 • Der opkræves gebyr for forbrugt tid, selvom ansøger/ejer trækker anmeldelsen/ansøgningen tilbage, inden der er meddelt afgørelse i sagen.
 • Der opkræves ikke gebyr for sagsforløbet ved afslag/afvisning af sagen.
 • Afregningen for ansøgninger, der er modtaget 1. januar 2015 eller derefter, sker efter takstbladet gældende på tidspunktet for sagsbehandlingen. Sager, der er modtaget før 1. januar 2015, afregnes efter tidligere takstblad.
 • Sager, der løber ud over kalenderåret, afregnes med timeprisen for det indeværende år, hvor sagsbehandlingen er udført.

BBR blev oprettet i 1977 på grundlag af de daværende ejeres oplysninger. BBR er løbende blevet ajourført ved afsluttede byggesager, ændringer efter henvendelse fra ejendommenes ejere og efter kontrolopmålinger foretaget af kommunen.

BBR indeholder oplysninger om ejendommens bygninger, afløbsforhold og opvarmningsform.

Du kan selv se og rette i BBR-oplysningerne for din ejendom.

Se BBR-oplysninger

Ret BBR-oplysninger

Registrering af ejendom i BBR

BBR registrerer din ejendom på flere niveauer, hvoraf de tre vigtigste er:

 • Din grund
 • Dine bygninger
 • En enhed

Din grund

Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme, kan grunden bestå af flere matrikler, der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i matriklen.

Dine bygninger

Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden, oplyses dette.

En enhed

En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamiliehus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse, SKAL oplyses til kommunen. Hvis der er fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen.

Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske fysiske forhold - også de forhold der eventuelt ikke er godkendte.

Fejl eller mangler på BBR-meddelelsen

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis ejeren ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis der er opgivet urigtige oplysninger.

Ret BBR-oplysninger

Hvis der er fejl eller mangler på BBR-meddelelsen, som du ikke selv kan rette, så påfør ændringerne på en kopi af BBR-meddelelsen. Send den til Randers Kommune - bbr@randers.dk eller Miljø & Teknik, Laksetorvet 1, 8900 Randers C med oplysninger om, hvordan, hvorfor og hvornår fejlen er opstået.

Når ændringerne er indberettet, registreret og ajourført, sender kommunen en ny BBR-meddelelse.

Den Offentlige Informationsserver (OIS) indeholder oplysninger om næsten alle ejendomme. Oplysningerne stammer fra en række landsdækkende registre, som ejes og vedligeholdes af kommuner og stat. Her er der også mulighed for at udskrive en BBR-meddelelse over egen ejendom.

En BBR-udskrift fra OIS har samme juridiske gyldighed som en BBR-meddelelse udstedt af kommunen og kan derfor erstatte kommunens BBR-meddelelse. En udskrift af BBR fra OIS er gratis.

Hvad skal være registreret?

Følgende oplysninger er/skal være registreret i BBR om din ejendom:

 • Ejendommens vandforsyning
 • Ejendommens afløbsforhold
 • Evt. tekniske anlæg på ejendommen, f.eks. olietanke
 • Bygningernes opførelsesår
 • Seneste væsentlige om- og tilbygningsår
 • Bygningernes anvendelse
 • Bebygget areal
 • Samlet bygningsareal (bygningens samlede areal udover kælder og tagetage)
 • Antal etager
 • Samlet areal i tagetagen
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Samlet kælderareal
 • Kælderareal med en loftshøjde < 1,25 m over terræn
 • Areal af udestue i bebygget areal
 • Areal af garage i bebygget areal (integreret del af bygningen under samme tag)
 • Areal af carport i bebygget areal (integreret del af bygningen under samme tag)
 • Areal af udhus i bebygget areal (integreret del af bygningen under samme tag)
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Samlet areal af overdækninger
 • Ydervægsmateriale
 • Tagdækningsmateriale
 • Opvarmningsform
 • Supplerende opvarmningsform
 • Anvendelse af bolig- og erhvervsenheder
 • Arealer af bolig- og erhvervsenheder
 • Antal værelser i bolig- og erhvervsenheder
 • Antal badeværelser og toiletter i bolig- og erhvervsenheder
 • Oplysning om køkkenforhold i bolig- og erhvervsenheder

Ved alle nybyggerier og om- og tilbygninger indberettes alle oplysningerne til BBR i forbindelse med byggesagsbehandlingen, men ved ombygninger og andre ændringer, som ikke kræver tilladelse fra kommunen, er det ejerens pligt at meddele evt. ændringer i de registrerede oplysninger til BBR.

Det gælder ved ombygninger af enfamiliehuse og række-, kæde- eller dobbelthuse, hvor følgende ændringer skal meddeles kommunen:

 • Ændring af tagmateriale
 • Ændring i antal værelser
 • Ændring i antal badeværelser
 • Ændring i antal toiletter
 • Ændring af opvarmningsform
 • Etablering af supplerende opvarmningsform, f.eks. brændeovn
 • Frakobling af supplerende opvarmningsform, f.eks. brændeovn

Nybyggerier som ikke kræver tilladelse

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal på højst 50 m² pr. grund.

Det er en forudsætning, at bygningen opføres som en selvstændig bygning med selvstændig tagflade. Integrerede bygninger kræver byggetilladelse forud for opførelsen.

Du skal være opmærksom på, at opførelse uden byggetilladelse forudsætter, at bygningen skal opfylde samtlige relevante bestemmelser i bygningsreglementet. Kan dette ikke ske, skal der søges tilladelse/dispensation, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før tilladelsen/dispensationen er givet.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at lokalplaner, byplanvedtægter, privatretlige servitutter, deklarationer, offentligretlige byggelinjer og beskyttelseslinjer efter anden lovgivning kan få indflydelse på opførelse af bygningen.

Når bygningen/bygningerne er opført, skal følgende oplyses til kommunen, for at bygningen/bygningerne kan blive registreret i BBR:

 • Opførelsesår
 • Bebygget areal
 • Ydervægsmateriale
 • Tagdækningsmateriale

Oplysningerne må gerne suppleres med en skitse, som viser placeringen af bygningen/bygningerne på grunden, da denne så kan opbevares i byggesagsarkivet.

Registrering af solcelleanlæg i BBR

Etablering af solcelleanlæg kræver normalt ikke en tilladelse fra kommunen, og det er heller ikke et krav, at de bliver registreret i BBR. Hvis du ønsker, at anlægget fremgår af BBR-Meddelelsen, skal du selv kontakte kommunen, hvorefter vi vil registrere det som et teknisk anlæg i BBR.

Når din korrespondance er foretaget i Byg og Miljø, vil din afgørelse og faktura også ligge i Byg og Miljø og ikke i E-Boks.

Hvis du har købt eller selv bygget nyt hus, så skal du lige huske, at du selv skal bestille affaldsbeholdere til adressen

Jeg er flyttet i nyt hus, men hvor er skraldespanden?