Bygningsreglement 2018

Læs om det nye bygningsreglement (BR18), der trådte i kraft den 1. januar 2018.

Den 1. januar 2018 trådte et nyt bygningsreglement (BR18) i kraft, og der er indført en certificeringsordning for brand og konstruktioner. Med vedtagelsen af bygningsreglement BR18 skal kommunen ikke foretage teknisk byggesagsbehandling af din byggeansøgning.

Konstruktioner og brand

De konstruktions- og brandmæssige forhold skal fremadrettet varetages af en privat-praktiserende certificeret statiker og brandrådgiver. De certificerede rådgiver får herefter ansvaret for, at konstruktionerne og de brandmæssige forhold i dit byggeri overholder kravene.

Øvrige tekniske forhold og stikprøvekontrol

Ud over brand og konstruktioner, regulerer BR18 yderligere 17 tekniske emner, eksempelvis adgangsforhold, afløb, bygningens indretning, energiforbrug, lysforhold, ventilation mv.

Disse forhold skal kommunen heller ikke teknisk sagsbehandle. I stedet vil du på ansøgningstidspunktet blive bedt om at udfylde en erklæring med angivelse af, hvilken tekniske forhold i bygningsreglementet dit byggeri er omfattet af. Kommunen skal herefter kontrollere, at alle relevante emner er krydset af.

Når byggearbejdet færdigmeldes, skal kommunen bl.a. kontrollere, at du har fremsendt dokumentation for overholdelse af de krav, som du har krydset af på erklæringen ved byggeansøgningen.

I 10% af de byggesager, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse skal kommunen foretage stikprøvekontrol. Dvs. at dit byggeri kan – på trods af, at der er meddelt ibrugtagningstilladelse – blive taget ud og kontrolleret for, om det lever op til de tekniske forhold.

De administrative forhold

Kommunen skal stadig påse at de administrative forhold er overholdt, herunder at bygningsreglementets kap. 8 ”Byggeret og helhedsvurdering” og kap.20 ”Ubebyggede arealer” er overholdt. Du skal derfor som hidtil fremsende tegninger, beskrivelser mv. der redegør for afstandsforhold, højder, bebyggelsesprocent, anvendelse, parkeringsforhold, opholdsarealer, overholdelse af lokalplaner, tilladelser i forhold til anden lovgivning og lignende der er relevant for din byggeansøgning.

Ibrugtagningstilladelse

Før du må tage dit byggeri i brug, skal du færdigmelde det til kommunen, ved fremsendelse af alt relevant dokumentation for din byggesag. Dokumentationen kan være angivet specifikt i byggetilladelse som energimærke, byggeskadeforsikring, drift- og vedligeholdelsesmanualer for installationer, men det omfatter også dokumentation for overholdelse af de krav, som du har krydset af på erklæringen ved byggeansøgningen. Når kommunen har kontrolleret at dokumentationen er modtaget, kan der meddeles en ibrugtagningstilladelse.

En egentlig gennemgang af den fremsendte dokumentation vil ske, såfremt kommunen efterfølgende udtrækker byggesagen i stikprøvekontrollen.

Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, overdækkede arealer og lignende er ikke omfattet af kravet om ibrugtagningstilladelse