Forhåndsdialog

Forhåndsdialogen er et vigtigt redskab til at få afklaret eventuelle problematikker allerede i projektets skitsefase.

I forhåndsdialogen forholder byggesagsbehandleren sig til de overordnede vurderingsparametre som tilpasning til stedet, arkitektur samt gældende lovgivning. Derfor opfordrer Randers kommune til, at der afholdes en forhåndsdialog, når der foreligger et skitseprojekt.

Forhåndsdialogens karakter vil typisk afhænge af projektets størrelse. I de større byggesager afholdes formelle og organiserede forhåndsdialoger, hvor medarbejdere fra relevante afdelinger kan deltage. En god dialog vil spare meget tid for alle parter i det efterfølgende forløb og styrke kvaliteten af det endelige produkt.

Forhåndsdialogen betyder ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggesagen.

Afklaring under forhåndsdialogen

Under forhåndsdialogen afklares rammerne for byggeprojektet, som f.eks. principielle spørgsmål vedr. lokalplanbestemmelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser og brandforhold, ligesom der kan indgås aftaler om f.eks. tidsplaner og nødvendigt ansøgningsmateriale mellem ansøgeren/ejeren og bygningsmyndigheden.

På større byggerier, er det ofte også i denne fase, det afklares, om der skal benyttes deltilladelser, så byggeriet kan påbegyndes, uden at alle forhold i byggesagen er endeligt afklaret. Herved kan bygningsmyndigheden sikre sig, at f.eks. alle nødvendige statiske beregninger og tegninger for den følgende etape foreligger, inden den enkelte deltilladelse gives.

Forhåndsdialogen ændrer ikke på, at det er bygherre, der er ansvarlig for byggeriet og projektet. Det vil sige, at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser, og at det nødvendige materiale udarbejdes.

Book en tid

Det er muligt at afholde en forhåndsdialog med kommunen, inden du sender dit projekt ind.

På grund af stor travlhed holder vi kun forhåndsdialoger, når du er langt i projektet og har konkrete spørgsmål.

Du kan læse mere i pressemeddelelsen Øget fokus på sagsbehandling og mindre vejledning i byggesager

Du skal medsende skitser eller lignende, der redegør for den problematik, vi skal tage stilling til. Du kan blive mødt af, at vi afviser din anmodning om en forhåndsdialog, hvis grundlaget vurderes at være for spinkelt. Vi anbefaler, at du i stedet rådføre dig med en rådgiver med byggeteknisk baggrund, som vil kunne hjælpe dig. Du kan også spørge den håndværker, der skal bygge for dig.

Du vil modtage en kvittering i din e-boks. Hvis du spørger som erhvervsperson, vil kvitteringen blive sendt til firmaets e-boks.