Garager, udhuse og andre småbygninger

Her kan du læse mere om, hvornår der skal søges byggetilladelse til opførelse af sekundære bygninger.

Sekundære bygninger der kan opføres uden byggetilladelse

Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede arealer og lignende bygninger kan opføres uden byggetilladelse, hvis det samlede areal af disse bygninger på grunden højst udgør 50 m², og opfylder gældende regler, lokalplaner mv.

Du kan læse mere på styrelsens hjemmeside i Vejledning om opførelse af sekundære bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m².

Integrerede garage, carport, udhuse og lignende bygninger samt annekser og udestuer er ikke omfattet af bestemmelsen. Disse bygninger vil altid kræve byggetilladelse.

Hvis det samlede areal af sekundære bygninger på grunden bliver større end 50 m², skal der søges byggetilladelse.

Sekundære bygninger der kræver byggetilladelse

Hvis bygningen kræver byggetilladelse, skal du indsende en byggeansøgning via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning (eksempelvis landzonetilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslinjer mv.)

Såfremt byggeriet kræver dispensation fra bygningsreglementet eller en lokalplan, eller kommunen skal foretage en helhedsvurdering på grund af overskridelse af byggeretten, skal der fremsendes en begrundet ansøgning, der redegør for, hvorfor bygningsreglementets krav eller lokalplanens bestemmelser ikke kan efterkommes. 

Få flere generelle informationer og start din ansøge her.

Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsesdatoen. 

Husk gebyret

Når kommunen giver en byggetilladelse vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.

BBR

Sekundære bygninger der kan opføres uden byggetilladelse, skal indberettes til BBR, når byggearbejdet er færdigt. Det gør du ved at sende en mail til bbr@randers.dk med oplysning om ejendommens adresse, bygningens størrelse, anvendelse og oplysning om materiale på tag og facade.