Garager, udhuse og andre småbygninger

Her kan du læse mere om, hvornår der skal søges byggetilladelse til opførelse af sekundære bygninger.

Sekundære bygninger der kan opføres uden byggetilladelse

Sekundære bygninger som garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede arealer og lignende bygninger kan opføres uden byggetilladelse, hvis det samlede areal af disse bygninger på grunden højst udgør 50 m², og opfylder gældende regler, lokalplaner mv.

Du kan læse mere på styrelsens hjemmeside i Vejledning om opførelse af sekundære bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m².

Integrerede garage, carport, udhuse og lignende bygninger samt annekser og udestuer er ikke omfattet af bestemmelsen. Disse bygninger vil altid kræve byggetilladelse.

Hvis det samlede areal af sekundære bygninger på grunden bliver større end 50 m², skal der søges byggetilladelse.

Sekundære bygninger der kræver byggetilladelse

Hvis bygningen kræver byggetilladelse, skal du indsende en byggeansøgning via Byg og Miljø.

Ansøgningen skal indeholde relevante oplysninger, beskrivelser, tegninger og de nødvendige tilladelser efter anden lovgivning (eksempelvis landzonetilladelse, dispensation fra naturbeskyttelseslinjer mv.)

Såfremt byggeriet kræver dispensation fra bygningsreglementet eller en lokalplan, eller kommunen skal foretage en helhedsvurdering på grund af overskridelse af byggeretten, skal der fremsendes en begrundet ansøgning, der redegør for, hvorfor bygningsreglementets krav eller lokalplanens bestemmelser ikke kan efterkommes. 

Få flere generelle informationer og start din ansøgning.

Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsesdatoen. 

Brandforhold

Pr. 30.06.2021 skal alt byggeri, der kræver byggetilladelse indplaceres i en brandklasse ved ansøgning om byggetilladelse. Byggeriet skal indplaceres i brandklasse 1, 2, 3 eller 4.

For at byggeriet kan være indplaceret i brandklasse 1 eller 2, skal byggeriet opfylde bygningsreglementets vejledning  Bilag 1b - Præ-accepterede løsninger  - Sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse. Du skal begrunde dit valg af brandklasse i byggeansøgningen.

Hvis byggeriet indplaceres i brandklasse 2-4 skal du have tilknyttet en certificeret brandrådgiver til din byggeansøgning,

Konstruktionsforhold

Pr. 30.06.2021 skal alt byggeri, der kræver byggetilladelse indplaceres i en konstruktionsklasse ved ansøgning om byggetilladelse. Byggeriet skal indplaceres i konstruktionsklasse 1, 2, 3 eller 4.

Indplaceringen skal ske på baggrund af konsekvensklasse, konstruktionens kompleksitet og erfaring med konstruktionstypen. Du kan læse mere i bygningsreglementet BR18 § 485-489.

Hvis byggeriet indplaceres i konstruktionsklasse 2-4 skal du have tilknyttet en certificeret statiker til din byggeansøgning,

Husk gebyret

Når kommunen giver en byggetilladelse vil der samtidig blive opkrævet et gebyr for byggesagsbehandlingen.

BBR

Sekundære bygninger der kan opføres uden byggetilladelse, skal indberettes til BBR, når byggearbejdet er færdigt. Det gør du ved at sende en mail til bbr@randers.dk med oplysning om ejendommens adresse, bygningens størrelse, anvendelse og oplysning om materiale på tag og facade.

I bygningsreglementet er der bl.a. bestemmelser om hvilke afstande bygninger skal have til skel, højde, samlet længde i skel, bebyggelsesprocent mv.

Du kan læse mere om de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet BR18 kap. 8 her

Hvis bestemmelserne fraviges, skal der sendes en byggeansøgning, og arbejdet må ikke påbegyndes uden en byggetilladelse.

I tilfælde af at der er en lokalplan gældende for din ejendom, som fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser (højder, afstande, bebyggelsesprocent mv.), vil det være lokalplanen, der gælder forud for bygningsreglementet.

Der kan være en lokalplan i området, der indeholder regler om opførelse af carporte, garager, udhus og lignende. Det kan være max. højde, placering/byggefelter, tag- og facadematerialer, taghældning mv.

Lokalplanen gælder forud for bygningsreglementet. Hvis lokalplanen angiver en max. bebyggelsesprocent, skal bebyggelsesprocenten beregnes efter det bygningsreglement, der var gældende på tidspunktet for lokalplanens vedtagelse.  Hvis lokalplanens bestemmelser ikke kan overholdes, skal der søges dispensation fra lokalplanen.

Der kan være andre forhold ud over bygningsreglementet og lokalplaner, der kan have betydning for opførelse af sekundære bygninger. Eksempelvis kan der være servitutter, der kan fastlægge begrænsede rettigheder på ejendommen.

Servitutter kan angive byggelinjer, kloakledningers placering på grunden, vejadgang, max. bebyggelsesprocent, højde, materialevalg mv., som kan have betydning for opførelse af bygninger på din ejendom.

Servitutter kan både være offentligretlige og privatretlige. Hvis dit byggeri er i modstrid med en offentligretlig servitut, skal du høre den myndighed, der er påtaleberettiget på servitutten.

Kommunen påser ikke privatretlige servitutter.

Du skal selv kontakte tinglysningen for at indhente servitutterne.

Du finder tinglysningen her.

Hvis din ejendom er beliggende i landzone, skal de sekundære bygninger opføres i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, ellers vil det kræve landzonetilladelse.

Det samme vil være gældende, hvis du ønsker at opføre sekundære bygninger med et areal på 50 m² eller mere.

Du kan søge landzonetilladelse her.

Det vil være en forudsætning for, at der kan meddeles en byggetilladelse, at du forinden har fået en landzonetilladelse og at den offentlige klagefrist er udløbet.

Hvis dit projekt ligger indenfor naturbeskyttelseslinjer, er det vigtigt at få afklaret, om det kan lade sig gøre ift. naturbeskyttelsesloven, eller om det kræver en dispensation.

Du kan læse mere om naturbeskyttelseslinjer her.

Hvis du skal have etableret en ny overkørsel til vej eksempelvis i forbindelse med opførelse af en ny carport, skal du også have en overkørselstilladelse.

Du kan læse mere om vejadgange her.

Du får her en oversigt over en række links, der kan give adgang til nyttige oplysninger i forbindelse med byggeri. Nogle er allerede nævnt.

Hvad gælder for min ejendom?