Telte, transportable konstruktioner og midlertidige arrangementer

Telte, transportable konstruktioner og midlertidige arrangementer kan kræve byggetilladelse før opstilling, anvendelse og afvikling af arrangementet.

Hvis du skal holde et midlertidigt arrangement, skal du være opmærksom på, om det kræver byggetilladelse, godkendelse af en pladsfordelingsplan, anmeldelse af arrangementet til beredskabet m.m.

Herunder kan du læse mere om telte og transportable konstruktioner og forskellige typer arrangementer. Det er også her, du finder link til vejledninger, indsendelse af anmeldelser, ansøgning om godkendelser og byggetilladelser. mv.

Vær opmærksom på, at ved de fleste arrangementer er der en frist for indsendelse senest 4 uger inden, arrangementet skal afvikles.

Opstilling af midlertidige forsamlingstelte, camping- eller salgsområder til flere end 150 personer kræver ikke byggetilladelse, hvis du overholder bygningsreglementets vejledninger i sin helhed:

Senest 4 uger før området tages i brug, skal du sende meddelelse med oplysning om områdets placering og indretning.

INDSEND MEDDELELSE om opstilling af midlertidig transportable forsamlingstelte og etablering af midlertidige camping- og salgsområde

Hvis du ikke overholder Bygningsreglementets 2018 Bilag 11 i sin helhed, skal du søge byggetilladelse. I den forbindelse kan du vælge at inddrage en certificeret brandrådgiver eller få kommunen til at foretage den brandtekniske sagsbehandling.

START MIN BYGGEANSØGNING til opstilling af midlertidig transportable forsamlingstelte og etablering af midlertidige camping- og salgsområde

Anvend ansøgningstypen Camping- og salgsområder.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ at:

 • der skal søges særskilt godkendelse til pladsfordelingsplaner til forsamlingstelte til flere end 150 personer, hvis du ikke allerede har en godkendt plan fra 2022 og fremefter.
 • der skal søges særskilt byggetilladelse til "ikke certificerede" transportable konstruktioner, som ikke er undtaget fra byggetilladelse eller certificering.
 • der skal indsendes særskilt meddelelse, hvis der overnatning på pladsen.

Der skal udarbejdes en pladsfordelingsplan, hvis du vil afholde et midlertidige arrangement til mere end 150 personer:

 • i et eksisterende lokale der allerede er godkendt til mere end 150 personer.
 • i et forsamlingstelt eller anden transportabel konstruktion, hvor pladsfordelingsplanen ikke er en del af certificeringen.

Planen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunen. Ønsker du en kommunal godkendelse af pladsfordelingsplanen, skal ansøgningen fremsendes senest 4 uger før, arrangementet skal afholdes. Du kan læse mere om pladsfordelingsplaner i bygningsreglementets vejledning:

INDSEND pladsfordelingsplan TIL GODKENDELSE

Ansøgningen skal fremsendes af ejer eller bruger med fuldmagt fra ejer. 

Hvis du allerede har en godkendt pladsfordelingsplan, kan den anvendes uden fornyet godkendelse, hvis der ikke ændres på opstillingen.

Giv besked til Beredskab & Sikkerhed med oplysning om dato og klokkeslæt for arrangementets afvikling. Beskeden sender du til forebyggelse@bsik.dk.

Skal du afvikle et arrangement med midlertidig overnatning i en bygning/lokale, der ikke er godkendt til overnatning, skal du sikre at bygningsreglementets §152a overholdes:

 • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
 • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personerBelægningsplanen kan udfærdiges af en certificeret brandrådgiver, eller du kan fremsende en belægningsplan til godkendelse ved kommunen.

Du kan læse mere om belægningsplaner i bygningsreglementets vejledning:

Senest 2 uger før første overnatningsdøgn skal meddelelse sendes til kommunen. Det gælder alle midlertidige overnatninger - også overnatninger med færre end 50 personer, jf. BR18 § 6h stk. 2.

INDSEND MEDDELELSE om midlertidig overnatning

Telte og transportable konstruktioner som scener, tribuner, portaler, tårne, gangbroer og lignende kan være omfattet af krav om byggetilladelse eller certificering. Mindre telte og konstruktioner kan være undtaget fra kravet om både certificering og byggetilladelse, men de skal stadig opfylde bygningsreglementets bestemmelser.

Du kan i bygningsreglementets vejledning Bilag 11e læse mere om hvilke telte og konstruktioner, der er omfattet af krav om byggetilladelse eller certificering, og hvilke der er fritaget.

Midlertidige telte eller konstruktioner kræver altid byggetilladelse hvis:

 • De opstilles mere end 6 uger.
 • De er certificerede, men ikke opfylder alle forudsætningerne i certificeringen. Eksempelvis afstandskrav til andre bygninger m.m.

Hvad skal indgå i en ansøgningen om byggetilladelse? 

 • Fuldmagt fra grund- eller bygningsejer.
 • Hvem skal betale byggesagsgebyret.
 • Beskrivelse af teltet eller konstruktionen.
 • Situationsplan med målsat angivelse af placering i forhold til andre bygninger og skel.
 • Redegørelse for:
  • adgang til teltet eller konstruktionen, herunder tilgængelighed for handicappede og gangbesværede personer
  • Konstruktionsklasse
  • Brandklasse
  • Redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Du kan læse mere om myndighedsbehandling af forsamlingstelte og indplacering i brandklasser i bygningsreglementets vejledning Bilag 11 (se kap. 2.1).

START MIN BYGGEANSØGNING til opstilling af telt eller transportabel konstruktion

Anvend søgningstypen Transportable konstruktioner.

Du skal påregne en sagsbehandlingstid på 20 arbejdsdage, og der opfordres til, at du søger i god tid, hvis der er tale om større eller komplekse konstruktioner.

Hvis du har en allerede godkendt pladsfordelingsplan og du skal have et arrangement med nøjagtig samme opstilling, kan du bruge den igen. 

Husk at hænge pladsfordelingsplanen op i lokalet under arrangementets afvikling på det sted, der er angivet på planen.

Giv besked til Beredskab & Sikkerhed om sted, tidspunkt og antal deltagende personer, så beredskabet er bekendt med arrangementet.

Beskeden sender du forebyggelse@bsik.dk.

Fuldmagt fra Randers Kommune

Hvis telte/konstruktioner eller midlertidigt arrangement opstilles:

 • i idrætsanlæg, parker og lignende ejet af Randers Kommune, skal der indhentes fuldmagt fra Kultur- og fritids-forvaltningen. Du kan søge tilladelse/fuldmagt på fritidogkultur@randers.dk.
 • på grønne arealer ejet af Randers Kommune, skal der indhentes fuldmagt fra naturafdelingen. Du kan søge tilladelse/fuldmagt på natur@randers.dk.
 • på vejarealer, torve og pladser skal der søges tilladelse ved vejafdelingen. Du kan læse mere og søge tilladelse på vejafdelingens hjemmeside Brug af vejareal.

Brandsyn inden arrangementet afvikles

Hvis der er tale om et arrangement til flere end 150 personer, kan det forventes, at Beredskab og Sikkerhed vil foretage brandsyn ca. én time før arrangementet afvikles.

Hvis der er opstillet en midlertidig konstruktion, der enten skal være certificeret eller kræver byggetilladelse, skal der kunne fremvises dokumentation herfor på forlangende.

Gebyr

Når kommunen meddeler en byggetilladelse opkræves et gebyr for byggesagsbehandlingen. Byggesagsgebyret afregnes pr. forbrugt time. Se mere på siden Byggetilladelse under Husk byggesagsgebyret .