Se og ret BBR-oplysninger for din ejerbolig

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

BBR blev oprettet i 1977 på grundlag af de daværende ejeres oplysninger. BBR er løbende blevet ajourført ved afsluttede byggesager, ændringer efter henvendelse fra ejendommenes ejere og efter kontrolopmålinger foretaget af kommunen.

BBR indeholder oplysninger om ejendommens bygninger, afløbsforhold og opvarmningsform.

Du kan selv se og rette i BBR-oplysningerne for din ejendom.

Registrering af ejendomme i BBR 

BBR registrerer din ejendom på flere niveauer, hvoraf de tre vigtigste er:

 • Din grund
 • Dine bygninger
 • En enhed

Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme, kan grunden bestå af flere matrikler, der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i matriklen.

Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden, oplyses dette.

En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamiliehus, en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse, SKAL oplyses til kommunen. Hvis der er fejl i arealangivelsen, er du som ejer ansvarlig for fejlen.

Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske fysiske forhold - også de forhold der eventuelt ikke er godkendte.

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis ejeren ikke har indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller hvis der er opgivet urigtige oplysninger.

Hvis der er fejl eller mangler på BBR-meddelelsen kan du rette dem, ved at logge ind på ret BBR

Når ændringerne er indberettet, registreret og ajourført, sender kommunen en ny BBR-meddelelse.

Den Offentlige Informationsserver (OIS) indeholder oplysninger om næsten alle ejendomme. Oplysningerne stammer fra en række landsdækkende registre, som ejes og vedligeholdes af kommuner og stat. Her er der også mulighed for at udskrive en BBR-meddelelse over egen ejendom.

En BBR-udskrift fra OIS har samme juridiske gyldighed som en BBR-meddelelse udstedt af kommunen og kan derfor erstatte kommunens BBR-meddelelse. En udskrift af BBR fra OIS er gratis.

Følgende oplysninger er/skal være registreret i BBR om din ejendom:

 • Ejendommens vandforsyning
 • Ejendommens afløbsforhold
 • Evt. tekniske anlæg på ejendommen, f.eks. olietanke
 • Bygningernes opførelsesår
 • Seneste væsentlige om- og tilbygningsår
 • Bygningernes anvendelse
 • Bebygget areal
 • Samlet bygningsareal (bygningens samlede areal udover kælder og tagetage)
 • Antal etager
 • Samlet areal i tagetagen
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Samlet kælderareal
 • Kælderareal med en loftshøjde < 1,25 m over terræn (dyb kælder)
 • Areal af udestue i bebygget areal
 • Areal af garage i bebygget areal (integreret del af bygningen under samme tag)
 • Areal af carport i bebygget areal (integreret del af bygningen under samme tag)
 • Areal af udhus i bebygget areal (integreret del af bygningen under samme tag)
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Samlet areal af overdækninger
 • Ydervægsmateriale
 • Tagdækningsmateriale
 • Opvarmningsform
 • Supplerende opvarmningsform
 • Anvendelse af bolig- og erhvervsenheder
 • Arealer af bolig- og erhvervsenheder
 • Antal værelser i boligenheder
 • Antal badeværelser og toiletter i boligenheder
 • Oplysning om køkkenforhold i boligenheder

Ved alle nybyggerier og om- og tilbygninger indberettes alle oplysningerne til BBR i forbindelse med byggesagsbehandlingen, men ved ombygninger og andre ændringer, som ikke kræver tilladelse fra kommunen, er det ejerens pligt at meddele evt. ændringer i de registrerede oplysninger til BBR.

Det gælder ved ombygninger af enfamiliehuse og række-, kæde- eller dobbelthuse, hvor følgende ændringer skal meddeles kommunen:

 • Ændring af tagmateriale
 • Ændring i antal værelser
 • Ændring i antal badeværelser
 • Ændring i antal toiletter
 • Ændring af opvarmningsform
 • Etablering af supplerende opvarmningsform, f.eks. brændeovn
 • Frakobling af supplerende opvarmningsform, f.eks. brændeovn

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger med et samlet areal på højst 50 m² pr. grund.

Det er en forudsætning, at bygningen opføres som en selvstændig bygning med selvstændig tagflade. Integrerede bygninger kræver byggetilladelse forud for opførelsen.

Du skal være opmærksom på, at opførelse uden byggetilladelse forudsætter, at bygningen skal opfylde samtlige relevante bestemmelser i bygningsreglementet. Kan dette ikke ske, skal der søges tilladelse/dispensation, og byggearbejdet må ikke påbegyndes, før tilladelsen/dispensationen er givet.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at lokalplaner, byplanvedtægter, privatretlige servitutter, deklarationer, offentligretlige byggelinjer og beskyttelseslinjer efter anden lovgivning kan få indflydelse på opførelse af bygningen.

Når bygningen/bygningerne er opført, skal følgende oplyses til kommunen, for at bygningen/bygningerne kan blive registreret i BBR:

 • Opførelsesår
 • Bebygget areal
 • Ydervægsmateriale
 • Tagdækningsmateriale

Oplysningerne må gerne suppleres med en skitse, som viser placeringen af bygningen/bygningerne på grunden, da denne så kan opbevares i byggesagsarkivet.

Etablering af solcelleanlæg kræver normalt ikke en tilladelse fra kommunen, og det er heller ikke et krav, at de bliver registreret i BBR. Hvis du ønsker, at anlægget fremgår af BBR-Meddelelsen, skal du selv kontakte kommunen, hvorefter vi vil registrere det som et teknisk anlæg i BBR.

Vær opmærksom på , at der i en evt. lokalplan for området kan være forbud mod etablering af solcelleanlæg.