Brug af regnvand

Regnvand kan bruges i den private husholdning til bl.a. vaskemaskine og wc. Dog er der en række lovkrav, der skal være opfyldt.

Regnvand må i private husholdninger bruges til wc-skyl og i vaskemaskine. Regnvand har en dårligere kvalitet end drikkevand. For at sikre sundheden skal regnvandsanlægget opfylde en række lovkrav, som er beskrevet i Rørcenter-anvisning 003 "Brug af regnvand" fra september 2012.

Regnvandsinstallationen må kun udføres af autoriserede VVS-firmaer. Du må ikke selv udføre regnvandsanlægget. Det er vigtigt til stadighed at holde en god rengøring og vedligeholdelse af anlægget.

Vandafledningsbidrag

Det fremgår af Rørcenter-anvisning 003 "Brug af regnvand" fra september 2012, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at lade vandafledningsbidraget bortfalde når der anvendes regnvand i husholdningerne.

Dette er imidlertid ikke korrekt. Det er betalingslovens § 2b stk. 3 der skal anvendes i disse sager. Her fremgår;

Efter en konkret vurdering kan spildevandsforsyningsselskabet nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning m.v. Reduktion og fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske, når miljømæssige hensyn taler herfor.

I vejledningen er følgende anført for at en nedsættelse/bortfald kan komme på tale: når miljømæssige hensyn taler herfor, herunder hvis genanvendelsen af regnvand kan reducere den hydrauliske belastning på kloaksystemet og renseanlægget, eller hvis der i kommunen er et særligt behov for beskyttelse af grundvandsressourcerne.

Vandmiljø Randers A/S vil i de konkrete sager vurdere, om vandafledningsbidrag  kan nedsættes/bortfalde ud fra det, der er anført.

Skal bygningsmyndigheden involveres?

  • Ved nybyggeri skal regnvandsanlægget være en del af ansøgningen om byggetilladelse.
  • Ved ændringer af installationer på eksisterende etageboliger skal der søges om byggetilladelse.
  • Ved ændringer af installationer i eksisterende enfamiliehuse skal bygningsmyndigheden ikke involveres, men alle regler skal overholdes.
  • Regnvand må af alle opsamles og bruges til havevanding.

Institutioner og bygninger med offentlig adgang må ikke bruge regnvand til tøjvask.

Institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Private virksomheder må gerne opsamle regnvand og genanvende det, efter retningslinjerne beskrevet ovenfor.