Brug af regnvand

Regnvand kan bruges i den private husholdning til bl.a. vaskemaskine og wc. Dog er der en række lovkrav, der skal være opfyldt.

Regnvand må i private husholdninger bruges til wc-skyl og i vaskemaskine. Regnvand har en dårligere kvalitet end drikkevand. For at sikre sundheden skal regnvandsanlægget opfylde en række lovkrav, som er beskrevet i Rørcenter-anvisning 003 "Brug af regnvand" fra september 2012.

Regnvandsinstallationen må kun udføres af autoriserede VVS-firmaer. Du må ikke selv udføre regnvandsanlægget. Det er vigtigt til stadighed at holde en god rengøring og vedligeholdelse af anlægget.

Vandafledningsbidrag

Det fremgår af Rørcenter-anvisning 003 "Brug af regnvand" fra september 2012, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at lade vandafledningsbidraget bortfalde når der anvendes regnvand i husholdningerne.

Dette er imidlertid ikke korrekt. Det er betalingslovens § 2b stk. 3 der skal anvendes i disse sager. Her fremgår;

Efter en konkret vurdering kan spildevandsforsyningsselskabet nedsætte eller fritage for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning m.v. Reduktion og fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske, når miljømæssige hensyn taler herfor.

I vejledningen er følgende anført for at en nedsættelse/bortfald kan komme på tale: når miljømæssige hensyn taler herfor, herunder hvis genanvendelsen af regnvand kan reducere den hydrauliske belastning på kloaksystemet og renseanlægget, eller hvis der i kommunen er et særligt behov for beskyttelse af grundvandsressourcerne.

Vandmiljø Randers A/S vil i de konkrete sager vurdere, om vandafledningsbidrag  kan nedsættes/bortfalde ud fra det, der er anført.

Skal bygningsmyndigheden involveres?

  • Ved nybyggeri skal regnvandsanlægget være en del af ansøgningen om byggetilladelse.
  • Ved ændringer af installationer på eksisterende etageboliger skal der søges om byggetilladelse.
  • Ved ændringer af installationer i eksisterende enfamiliehuse skal bygningsmyndigheden ikke involveres, men alle regler skal overholdes.
  • Regnvand må af alle opsamles og bruges til havevanding.

Institutioner og steder med adgang for offentligheden må ikke bruge regnvand til wc-skyl og tøjvask.

Private virksomheder må gerne opsamle regnvand og genanvende det, efter retningslinjerne beskrevet ovenfor.