Vandindvinding

Her finder du ansøgningsskemaer om tilladelse til vandindvinding samt information om tilsyn og sløjfning af brønde og boringer.

Ansøgning

Ansøgningsskema om tilladelse til vandindvinding/udførelse af boring og vandbehandlingsanlæg m.v. kan printes ud fra denne hjemmeside, se listen herunder. Skemaerne kan også fås hos kommunen.

Ansøgning om tilladelse til:

Ansøgningsskemaerne sendes til: drikkevand@randers.dk.

Vandforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 3 om vandindvinding og vandforsyning. I henhold til vandforsyningslovens §18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse. Anlæg til indvinding af vand må ikke etableres, førend der er givet tilladelse til indvinding (§ 20). Der kræves tilladelse til indvinding af vand til markvanding. Tilladelse til indvinding af vand og etablering af vandindvindingsanlæg gives af kommunen. Kommunen kan give tilladelse til vandindvinding. Kommunen kan give tilladelse til etablering, udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg eller vandbehandlingsanlæg.

Kommunen kan også give tilladelse til bortledning (grundvandssænkning).

For at kommunen kan behandle ansøgningen og give en tilladelse efter Vandforsyningsloven, er der en række forhold, som skal oplyses af ansøgeren. Blandt andet skal der i en ansøgning om tilladelse til indvinding og etablering af anlæg til drikkevandsformål oplyses om arealforhold, boringer, formål med indvindingen, vandkvalitet, evt. forurenende forhold og vandbehandlingsanlæg.

Ansøgning om prøveboring (ansøgning om foreløbig tilladelse) sendes til kommunen. Kommunen vurderer herefter sagen og træffer en afgørelse på baggrund af vandressourceforhold, besigtigelse af borested, udtalelse fra embedslægeinstitutionen og evt. annoncering med 3 ugers klagefrist. Kommunens afgørelse (foreløbig tilladelse) meddeles ansøger med 4 ugers klagefrist. Herefter foretages borearbejde, prøvepumpning og råvandsanalyser. På baggrund heraf ansøges kommunen om endelig tilladelse til vandindvinding, behandlingsanlæg m.v. samt eventuel afledning af spildevand. Kommunen vurderer og træffer herefter afgørelse om det samlede projekt med baggrund i udtalelse fra embedslægeinstitutionen m.v.. Ansøgeren meddeles herefter endelig vandindvindingstilladelse, tilladelse til behandling m.v. samt evt. afledning af filterskyllevand med 4 ugers klagefrist.

Kommunens afgørelser i forbindelse med vandindvinding kan påklages til Miljøklagenævnet.

Tilsyn

Randers Kommune er tilsynsmyndighed i forbindelse med vandforsyningsanlæg. Kommunen fører tilsyn med drikkevandet fra private boringer og brønde, jf. drikkevandsbekendtgørelsen.

Tilsynet med private brønde og boringer udføres ved, at ejeren af anlægget får udtaget en vandprøve til analyse hvert femte år.

Hvis anlæggets ejer ønsker det, er der også mulighed for at en tilsynsmedarbejder fra kommunen udfører en teknisk besigtigelse af anlægget.

Spørgsmål om tilsynet kan rettes til drikkevand@randers.dk

Læs mere om tilsynet og om vandanalysen i tilsyn med enkeltboringer og brønde.

Sløjfning af brønde og boringer

Randers Kommune har udarbejdet vilkår og vejledning for sløjfning af brønde og boringer.

Er du i tvivl om, hvorvidt din brønd eller boring skal sløjfes, så skriv til drikkevand@randers.dk.

Inden sløjfningen udføres, skal du udfylde og indsende en sløjfningsblanket til drikkevand@randers.dk

Sløjfningen skal også indberettes til GEUS på et særskilt skema, og udføres af et borefirma med A-bevis.

Hent sløjfningsblanket.

Hent GEUS-skema for sløjfning af boring.