Hyppigt stillede spørgsmål

Her finder du hyppigt stillede spørgsmål vedrørende folkeoplysende foreninger.

Først skal I afklare, om det skal være en godkendt folkeoplysende forening eller ej. Se punktet "Skal vores forening godkendes?".

Hvis den skal godkendes som folkeoplysende kan I følge den vejledning, I finder her.

Vejledningen beskriver, hvordan I rent praktisk laver en ny forening, så den opfylder folkeoplysningslovens krav og den peger på mange af de ting, I i øvrigt skal være opmærksomme på.

Nej, ikke nødvendigvis. Enhver borger kan frit oprette en forening og selv beslutte foreningens vedtægter. En sådan forening kan også få et CVR- nummer på https://indberet.virk.dk og en NemKonto i et pengeinstitut, hvis I har brug for det.

Få evt. hjælp til oprettelse af foreningen hos det lokale frivilligcenter i Randers: https://www.frivilligvaerket.dk

Kun hvis foreningen ønsker at søge tilskud efter folkeoplysningsloven, skal foreningen godkendes som folkeoplysende forening hos kultur og fritid i Randers Kommune.

Foreningen skal:
 1. Have et folkeoplysende formål, der er formuleret i godkendte vedtægter

 2. Tilbyde folkeoplysende aktiviteter efter folkeoplysningsloven

 3. Have en bestyrelse (foreningen bestemmer selv hvor mange, men helst et ulige antal)

 4. Være demokratisk opbygget (årlig generalforsamling, medlemsmøder, alle medlemmer har stemmeret og medlemmerne vælger bestyrelsen)

 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer

 6. Som udgangspunkt være åben for alle (kriterier som køn samt firmasport tillades i modsætning til eks. et alderskriterium)

 7. Høre hjemme i Randers Kommune

 8. Have en aktivitet, der er almennyttig og kontinuerlig (aktivitet mindst 20 gange årligt fordelt over mindst 5 måneder) og ikke være oprettet eller drevet i kommercielt øjemed

  For alle foreninger gælder, at hvis der er medlemmer under 15 år skal foreningen overholde reglerne om børneattester.

Ja. Vedtægterne i en folkeoplysende forening skal minimum beskrive følgende punkter:
 • Foreningens formål

 • Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer (et ulige antal anbefales)

 • Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor

 • Foreningens hjemsted (at den hører hjemme i Randers Kommune)

 • Betingelser for medlemskab

 • Tegningsret for foreningen (hvem kan underskrive og udtale sig på foreningens vegne)

 • Procedurer for vedtægtsændringer

 • Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør

I sender en mail, hvori I skriver, at I ønsker jeres forening godkendt. Send mailen til fritid.kultur@randers.dk.

I skal vedhæfte et skema med foreningsoplysninger og foreningens underskrevne vedtægter. Vedtægterne skal være godkendte på foreningens stiftende generalforsamling og de skal være underskrevet af hele bestyrelsen.

Vi anbefaler, at I får en forhåndsgodkendelse af jeres vedtægter, INDEN I holder den stiftende generalforsamling. Send gerne et udkast til fritid.kultur@randers.dk.

Se også dokumenterne:

For at kunne søge om lokaletilskud, medlemstilskud og kursustilskud skal foreningen:
 • Være godkendt som folkeoplysende forening

 • Have planlagte aktiviteter for børn og unge under 25 år

 • Medlemmerne skal indmeldes individuelt og skriftligt

 • Foreninger, der primært baserer sine aktiviteter på digitale netværk, skal have mindst 30 pct. af aktivitetsgangene gennemført med fysisk fremmøde

 • Indsende regnskab og anden dokumentation for tilskuddets anvendelse senest 31. marts

 • Gøre foreningens regnskab og tilskud offentlig tilgængelig

Foreningen skal være tilskudsgodkendt. Se punkt "Hvilke krav skal være opfyldt for at en godkendt forening kan søge tilskud?".

Medlemstilskud gives til aktive medlemmer i aldersgruppen 0 - 24 år, der har været medlem i mindst 3 måneder i året før.

Typisk ligger et medlemstilskud årligt på omkring 130 kr. pr. medlem dog højst et beløb svarende til medlemmets egen deltagerbetaling.

En folkeoplysende forening skal som udgangspunkt være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Det vil sige, at der ikke må ske diskrimination på grund af etnisk baggrund, religion, politisk tilhørsforhold eller andre lignende forhold. Alle skal kunne melde sig ind.

Foreninger må dog gerne afgrænse på køn. Eksempelvis kan en forening beslutte, at de kun vil arbejde med fodbold for piger. En firmaidrætsklub må også begrænse medlemsskaren til medlemmer, der faktisk arbejder i det pågældende firma. Det kræver dog, at selve foreningen skal være medlem i Randers Firma Sport.

En politisk ungdomsforening må kræve, at medlemmerne ikke kan være tilsluttet andre partier end foreningens moderparti. Tilsvarende gør sig gældende for kirkelige børne- og ungdomsforeninger m.v.

Derimod vil det for alle foreninger være muligt at afvise medlemmer i en kort periode på grund af almindeligt stop for tilgang af medlemmer i foreningen.

Ja, der er krav til en godkendt folkeoplysende forenings medlemsliste.
Et eksternt revisionsfirma udtager hvert år ca. 25 foreninger til revision. Disse foreninger skal indsende medlemskartotek til revisionen.

Af og til viser det sig, at flere foreninger har problemer med deres medlemslister.
De primære problemer er:

 • Fødselsdata og opdaterede adresseoplysninger for alle medlemmer også for dem over 25 år.
 • Digitale løsninger, der ikke kan udskrive medlemslister tilbage i tiden.

Kultur- og fritidsafdelingen foreslår, at foreningen udskriver medlemsliste på papir pr. 1. januar, og opbevarer det forsvarligt til en eventuel revision.

Indmeldelse i foreningen skal ske individuelt og skriftligt. Digital tilmelding kan anvendes.

Kultur- og fritidsafdelingen må ikke modtage medlemslister, så eventuelle uoverensstemmelser i forhold til revisionens resultat og medlemstal oplyst til Randers Kommune, skal afklares med revisionen.

Folkeoplysningsudvalget i Randers Kommune har besluttet, at alle folkeoplysende foreninger skal opfylde følgende krav:

Alle myndige medlemmer i foreninger har selv stemmeret. Medlemmer, der ikke er fyldt 18 år, har også stemmeret – enten selv eller gennem forældre eller værge. Foreningen kan selv fastsætte en aldersgrænse for, hvornår børn og unge under 18 år selv har stemmeret.

Foreningen kan således beslutte, at alle under 18 har stemmeret gennem forældre eller værge, eller at aldersgrænsen skal være f.eks. 12, 15 eller 16 år, således at dem over aldersgrænsen selv kan stemme direkte.

Ja. Godkendte folkeoplysende foreninger kan få anvist et kommunalt lokale, klasselokale, gymnastiksal, idrætshal, svømmehal og udendørs anlæg til foreningens aktiviteter.

Foreningen betaler et gebyr pr. time i skolesvømmehaller, skoleidrætshaller og øvrige haller (selvejende og kommunale). Randers Kommune har enkelte klublokaler, som foreninger kan benytte mod betaling.

Hvis foreningen opkræver entre til arrangementer, betaler foreningen en højere gebyr for lokalet.

Se mere om gebyrer og satser for lokaler her.

Måske. Folkeoplysende foreninger, der også opfylder kravene for at kunne søge medlemstilskud, kan SØGE om tilskud til lokaleudgifter til egne eller lejede private lokaler. Der kan søges 73% tilskud til de tilskudsberettigede lokaleudgifter. Til forbrugsafgifter (lys, vand, varme) ydes 65% tilskud.

En forening må godt udleje eller gratis udlåne sine lokaler til andre. Men er det et lokale, som foreningen får lokaletilskud til, så vil foreningen blive modregnet i sit tilskud. 

Ansøgere, der ønsker at søge om nye lokaletilskud, skal indsende ansøgning senest 1. februar.

Der er kun mulighed for at give tilskud til nye lokaleudgifter, hvis puljen ikke er opbrugt. Det understreges derfor, at der langt fra er tilskudsmuligheder til alle nye ansøgninger.

Ja folkeoplysende foreninger, der opfylder kravene for at søge tilskud, kan søge om tilskud til 75% af udgifterne til nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, ledere og instruktører i tilskudsgodkendte folkeoplysende foreninger. Kurserne skal være arrangeret af en lands- eller kredsunion. Tilskud ydes til kursus- samt opholdsudgifter og ikke transportudgifter.

Der gives ikke tilskud til foreningens medlemmer.
Foreningen søger gennem foreningsportalen.

Der er efter aftale med forvaltningen mulighed for at søge tilskud til lokal foreningsudvikling.

Folkeoplysende idrætsforeninger, spejderforeninger og idrætshaller i Randers Kommune kan én gang årligt søge om tilskud til breddeidræts- og spejderfaciliteter. Der bliver typisk afsat ca. 1 million kr. til formålet.

Alle ansøgningsberettigede foreninger får ved årsskiftet oplysninger om bl.a. ansøgningsfrist, der typisk ligger omkring 1. februar.

Udviklingspuljen på 400.000 kr. kan søges af tilskudsgodkendte frivillige folkeoplysende foreninger, aftenskoler samt selvorganiserede grupper til projekter, der udvikler aktivitets- og undervisningstilbud gennem nye initiativer og aktiviteter, som har et folkeoplysende sigte.

Der er ansøgningsfrist den 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober.

Læs mere om puljen her: https://foreninger.randers.dk/tilskud-og-fonde/udviklingspulje/