Aktivitetsparat på kontanthjælp

Dine pligter som aktivitetsparat modtager af kontanthjælp eller overgangsydelse uden for programmet i integrationsloven

Når du er aktivitetsparat, skal jobcenteret hjælpe dig med at blive klar til at tage et arbejde, der tager hensyn til dine udfordringer.

Når du er aktivitetsparat, har jobcenteret vurderet, at du ikke er i stand til at påtage dig et ordinært job, som gør dig i stand til at forsørge dig selv inden for tre måneder. Jobcenteret vil i samarbejde med dig hjælpe dig med at komme ind på arbejdsmarkedet eller ud i en indsats, der kan bringe dig tættere på arbejdsmarkedet. Du kan derfor forvente, at jobcenteret vil tilrettelægge en helhedsorienteret og individuelt tilpasset indsats for dig, og at jobcenteret kan give dig råd og vejledning om, hvordan du kan komme i arbejde eller videre i et forløb.

Det er derfor vigtigt, at du booker jobsamtaler inden for fristen hos jobcenteret, når du bliver bedt om det, og at du møder til de samtaler, som jobcenteret indkalder til, eller som du selv har booket. Du skal også deltage i de tilbud og aktiviteter, som jobcenteret giver dig. Hvis du ikke selv booker jobsamtaler, ikke møder op til samtaler eller ikke vil deltage i de tilbud eller aktiviteter, som jobcenteret giver dig, får det betydning for din hjælp, medmindre du har en rimelig grund.

Du skal huske at tjekke din post dagligt. Hvis du er tilmeldt den offentlige digitale postløsning, Digital Post, skal du også dagligt tjekke din digitale post. Du skal også orientere dig i "Min Plan" på Jobnet.

Du kan tilmelde dig NemSMS på www.borger.dk, som er en service til dig, der kan hjælpe dig med at huske dine aftaler med det offentlige, fx at du skal møde til en samtale. Selv om du har tilmeldt dig NemSMS, er det dit eget ansvar at holde dig orienteret om dine aftaler med jobcenteret, herunder din frist for at booke samtale med jobcenteret.

1. Dine pligter

Lov om aktiv socialpolitik § 13

1.1. Aktiv medvirken

Du skal udnytte dine arbejdsmuligheder under hensyntagen til, at du er aktivitetsparat.

Du skal registrere dine cv-oplysninger på Jobnet. Det skal du gøre for sætte fokus på dine erfaringer og kvalifikationer i forhold til mulighederne for at komme i job. Cv-oplysningerne kan gøres søgbare for arbejdsgivere, hvis det giver mening for dig.

Du skal tage imod de job, som kommunen eventuelt henviser dig til, samt gå til eventuelle jobsamtaler hos arbejdsgivere.

1.2. Samtaler

Du skal deltage i jobsamtaler i jobcenteret, herunder jobsamtaler som led i sygeopfølgning, møder i rehabiliteringsteamet og rådighedsvurderinger. Samtalerne har fokus på, at du får en indsats, som kan bringe dig tættere på arbejdsmarkedet eller videre i et andet forløb, således at du hurtigst muligt kan komme i arbejde.

Du skal selv booke jobsamtaler digitalt, medmindre jobcenteret har fritaget dig fra pligten til selvbooking. Hvis du selv skal booke en jobsamtale, giver jobcenteret dig en frist for, hvornår du senest skal booke en jobsamtale hos jobcenteret. Fristen fremgår af Jobnet. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret om fristen.

1.3. Tilbud

Du skal tage imod de tilbud og aktiviteter m.v., som du får, og som er tilpasset din konkrete situation, så der tages hensyn til fx helbredsmæssige udfordringer. Der kan være tale om korte jobrettede kurser, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb. Du har ret til en læse-, skrive- og regnetest, medmindre jobcentret vurderer, at du åbenlyst ikke har behov for det.

Du har pligt til at deltage i de tilbud og aktiviteter m.v., som jobcenteret giver dig, og du skal møde som aftalt. Hvis du benytter dig af retten til en læse-, skrive- eller regnetest, har du også pligt til at deltage i testen.

1.4. Sygemelding

Lov om aktiv socialpolitik § 35, stk. 8

Hvis du er syg og derfor er forhindret i at møde til fx tilbud, jobsamtale eller andre samtaler hos jobcenteret m.v., skal du meddele sygdom på den måde, som jobcenteret har bestemt, fx at du skal give telefonisk besked til en bestemt medarbejder eller et bestemt telefonnummer i kommunen inden et bestemt tidspunkt. Det betyder, at du ikke kan nøjes med at sygemelde dig via sygemeldingsfunktionen i Jobnet, medmindre jobcenteret har givet dig besked om at sygemelde dig på den måde.

2. Sanktioner – konsekvenser hvis du ikke lever op til dine pligter

Hvis du ikke overholder dine pligter til at stå til rådighed og ikke har en rimelig grund til dette, træffer kommunen afgørelse om en sanktion. Det betyder, at der vil ske fradrag i eller nedsættelse af din hjælp. Det er kommunen, der vurderer, om du har en rimelig grund til ikke at overholde dine pligter, og kommunen vil foretage en konkret vurdering fra gang til gang med udgangspunkt i din situation.

2.1. Aktiv medvirken

Lov om aktiv socialpolitik §§ 39-40

Du får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du

 • uden rimelig grund ophører med dit arbejde eller din ansættelse med løntilskud
 • uden rimelig grund afviser tilbud om arbejde
 • undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren på den måde, som jobcenteret har bestemt, når du skal møde til jobsamtale hos en arbejdsgiver.

2.2. Samtaler

Lov om aktiv socialpolitik § 37, § 37 a og §§ 39-40

Du får fradrag i din hjælp, hvis du uden rimelig grund

 • udebliver fra en jobsamtale, herunder en jobsamtale som led i sygeopfølgning
 • udebliver fra et møde i rehabiliteringsteamet
 • udebliver fra en rådighedsvurdering i jobcenteret
 • udebliver fra en samtale hos anden aktør
 • undlader selv at booke en jobsamtale digitalt inden for den frist, som jobcenteret har fastsat.

Kommunen foretager fradrag i din hjælp med en sanktionssats for hver dag, du udebliver fra en jobsamtale eller en rådighedsvurdering i jobcenteret, et møde i rehabiliteringsteamet m.v., og indtil du kontakter jobcenteret igen. Du kan således igen få hjælp ved at kontakte jobcenteret. Hvis du undlader at booke en jobsamtale inden for fristen, foretager kommunen fradrag i din hjælp for hver dag, der går, fra du skulle have booket en jobsamtale digitalt, og indtil du har booket en jobsamtale digitalt eller kontakter jobcenteret. Du kan således igen få hjælp ved at kontakte jobcenteret eller booke en jobsamtale.

Du får fradrag i hjælpen for den dag, hvor samtalen, mødet m.v. eller selvbookingen skulle have fundet sted, hvis du kontakter jobcenteret for sent samme dag eller dagen efter.

Du får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du uden rimelig grund undlader at give meddelelse om sygdom til kommunen på den måde, som jobcenteret har bestemt, når du er indkaldt til jobsamtale som led i sygeopfølgning eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning.

2.3. Tilbud

Lov om aktiv socialpolitik § 36 og §§ 39-40

Du får fradrag i din hjælp, hvis du uden rimelig grund udebliver fra et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder tilbud eller foranstaltninger som led i sygeopfølgning, eller en læse-, skrive- eller regnetest.

Kommunen foretager fradrag for det antal dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist. Det betyder, at kommunen også foretager fradrag, hvis du kun udebliver fra tilbuddet en del af dagen. Du kan igen få hjælp, når du opfylder din pligt til at deltage i de tilbud og aktiviteter, du har aftalt med dit jobcenter.

Du får nedsat hjælpen med 3 gange sanktionssatsen, hvis du

 • uden rimelig grund afviser et tilbud eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning eller gentagne gange udebliver herfra i et omfang, der kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet
 • undlader at give meddelelse om sygdom til jobcenteret eller arbejdsgiveren på den måde, som jobcenteret har bestemt, når du har fået et tilbud
 • uden rimelig grund ophører i en uddannelse, du er begyndt på som følge af et tilbud.

2.4. Satser for sanktioner pr. dag for fravær fra samtaler og tilbud

Sanktionssatser for 2023
Månedlig ydelsessats i kr. Sanktionssats i kr.
Under 5.751 200
5.751-10.144 400
10.144-13.803 650
Over 13.803 750

3. Skærpet rådighedssanktion

Lov om aktiv socialpolitik § 40 a

Kommunen kan træffe afgørelse om, at du mister retten til hjælp i en periode på op til 3 måneder, hvis du tidligere har fået en afgørelse om en sanktion, og du igen uden rimelig grund ikke opfylder din pligt til at stå til rådighed. Du får sanktionen, hvis kommunen vurderer, at du ikke ønsker at deltage i arbejde, tilbud m.v. Samtidig med afgørelsen får du at vide, hvor du skal møde op for at få hjælp udbetalt. Du vil kun få hjælp for de dage, hvor du møder op og deltager i de aktiviteter, kommunen beder dig om. Kommunen skal i sin afgørelse oplyse, i hvor lang tid din hjælp ophører. Hjælpen vil blive udbetalt som et månedligt beløb bagud for en måned.

Hvis du i en hel kalendermåned udebliver fra de aktiviteter, som kommunen har givet dig, så ophører hjælpen helt, og din sag lukkes. Du vil igen kunne få hjælp, hvis du søger om hjælp og i øvrigt opfylder betingelserne for hjælp, herunder pligten til at stå til rådighed.

Hvis du er gift, skal kommunen samtidig med afgørelsen om, at din hjælp ophører, også træffe afgørelse om, at hjælpen til din ægtefælle ophører, og at din ægtefælles sag lukkes. Din ægtefælle vil ligeledes igen kunne få hjælp, hvis du søger om hjælp og i øvrigt opfylder betingelserne for hjælp, herunder pligten til at stå til rådighed.

4. Rimelige grunde til ikke at stå til rådighed

Lov om aktiv socialpolitik § 13, stk. 7 og 8 og regler fastsat i medfør af § 13, stk 15 samt § 35, stk. 7

Jobcenteret skal give dig en indsats, som du har mulighed for at deltage i, og som er rimelig i forhold til fx dit helbred. Derved får du fra starten en indsats, som du har forudsætninger for og pligt til at deltage i.

I perioden efter, at du har fået et tilbud, er indkaldt til jobsamtale m.v., kan der opstå en situation, hvor du får en rimelig grund til ikke at deltage i tilbuddet eller ikke at møde frem til jobsamtalen. Det er kommunen, der vurderer, om du har en rimelig grund til ikke at deltage, og kommunen vil tage udgangspunkt i din konkrete situation. Kommunen lægger ved vurderingen bl.a. vægt på, om der opstår forhold, som medfører, at du har en rimelig grund til ikke at deltage, fx egen sygdom, at du er nødt til at passe dine børn, og der ikke kan findes anden pasningsmulighed, begravelse eller andre særlige forhold, som kommunen ikke kunne tage højde for på det tidspunkt, hvor du fik tilbuddet eller blev indkaldt til jobsamtale m.v.

Når du er aktivitetsparat, skal kommunen altid foretage en konkret vurdering af, om der er andre forhold, der kan begrunde, at du ikke har pligt til at stå til rådighed. Fx kan alvorlige psykiske lidelser, hjemløshed eller misbrugsproblemer efter kommunens vurdering betyde, at du ikke skal have en sanktion, selv om du ikke har stået til rådighed. Hvis kommunen vurderer, at en sanktion ikke vil fremme din rådighed, skal du ikke have en sanktion.

Før kommunen træffer afgørelse om en sanktion, skal kommunen have udtømt alle rimelige muligheder for at komme i personlig kontakt med dig. Det betyder, at kommunen skal forsøge at komme i dialog med dig eller en anden person, som du har samtykket til kan kontaktes. På den måde kan kommunen få oplysning om årsagen til, at du fx udeblev fra et tilbud, så kommunen kan vurdere, om der var en rimelig grund til udeblivelsen m.v.

5. Klagemulighed

Lov om aktiv socialpolitik § 98

Hvis du vil klage over en afgørelse fra kommunen, skal du gøre det inden 4 uger, fra afgørelsen er kommet frem til dig. Du skal klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen.

6. Regler

Reglerne om rådighed og sanktioner fremgår af lov om aktiv socialpolitik og af bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp som aktivitetsparate.

Reglerne kan findes på Retsinformation.dk.