Jordflytning

Skal du flytte uforurenet jord, der ikke stammer fra kortlagte arealer, offentlig vej eller arealer i byzone, må du flytte det uden anmeldelse.

Ejere og brugere af fast ejendom skal straks underrette kommunen, hvis de forårsager eller konstaterer forurening af jord eller undergrund på ejendommen. Endvidere gælder at arbejdet skal standses, hvis man under bygge- og jordarbejde på en grund, støder på forurening, som ikke er kendt i forvejen. Herefter skal kommunen underrettes for afgørelse om videre tiltag vedrørende forureningen.

Anmeldepligtig jordflytning skal anmeldes på skemaet:

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldeskemaet skal udfyldes og sendes til:
Miljø og Teknik, Miljøgruppen
Laksetorvet
8900 Randers

Eller via e-mail: jord@randers.dk 

Skemaet kan også rekvireres hos Miljø og Teknik, Miljøgruppen, Laksetorvet, 8900 Randers.

Opgravning og flytning af nedenstående jordtyper skal anmeldes til kommunen:

  • Forurenet jord 
  • Jord fra en ejendom eller del af en ejendom, der er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven
  • Jord fra offentlig vej 
  • Jord fra et areal, der er områdeklassificeret som lettere forurenet jord
  • Jord fra areal der er udgået inden eller af kortlægning  
  • Jord fra modtageanlæg for jord/jordrensningsanlæg

Små jordpartier, op til 1 m3 kan afleveres til godkendt modtageanlæg uden anmeldelse, medmindre jorden kommer fra et kortlagt areal, eller er synligt eller lugtbart forurenet. En oversigt over godkendte modtagepladser i Randers Kommune kan ses her: Genbrugspladser.

Jorden fra et områdeklassificeret område vil som udgangspunkt være lettere forurenet. Hvis din grund ligger i et område, som er områdeklassificeret, betyder det, at du har pligt til at anmelde flytning af jord fra grunden, og at jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved analyse.

Hvis anmelderen ikke selv har angivet et godkendt modtageranlæg, vil Randers Kommune anvise bortskaffelsesmuligheder for jorden. Først når det godkendte anmeldeskema er modtaget retur fra Miljø og Teknik, kan jorden flyttes.

Uforurenet jord, der ikke stammer fra kortlagte arealer, offentlig vej eller arealer i byzone, må flyttes uden anmeldelse.

Jord karakteriseres som uforurenet når indholdet af forurenende stoffer ikke overstiger Miljøstyrelsens gældende kvalitetskriterier for jord. Kvalitetskriterierne kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: grænseværdier i jord.

Som udgangspunkt er der fri anvendelse af ren jord og bortskaffelse skal ikke godkendes efter miljøloven eller lov om forurenet jord. Uforurenet jord kan imidlertid ikke anvendes frit i alle sammenhænge. Der er generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave, enkelte kan have tilladelse til tilførsel af ren jord. Yderligere oplysninger herom kan hentes på Region Midtjyllands hjemmeside: Miljø - Råstoffer.

Udlægning af "ren" jord kan endvidere være i strid med Naturbeskyttelsesloven og/eller Planloven. Det kan f.eks. være, hvis du vil terrænregulere eller hvis udlægningsarealet er registreret som beskyttet natur eller er omfattet af andre fredninger eller beskyttelseslinjer.

Jorden fra et områdeklassificeret område vil som udgangspunkt være lettere forurenet. Hvis din grund ligger i et område, som er områdeklassificeret, betyder det, at du har pligt til at anmelde flytning af jord fra grunden, og at jordens forureningsgrad skal dokumenteres ved analyse.

Kravet om anmeldelse af jordflytninger er fastlagt i jordforureningsloven. De nærmere regler om anmeldelsen fremgår af Jordflytningsbekendtgørelsen.

Jordflytningsbekendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Jordflytnings-bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i jordforureningsloven og dækker derfor kun jord, der er omfattet af jordforureningsloven.

Jordforureningsloven om forurenet jord. Jordforureningsloven undtager generelt jord, der er påvirket af jordbrugsmæssig spredning af slam, gødning og pesticider m.v. Jord forurenet med slam, gødning og pesticider, vil således kun være omfattet af jordforureningsloven, hvis der er tale om punktkildelignende forureninger.

Miljøbeskyttelsesloven om miljøbeskyttelse. En stor del af den jord der flyttes vil, udover at være omfattet af jordforureningsloven, også være omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler om affald.

Yderligere information og vejledning kan fås ved henvendelse til Miljø og Teknik på e-mail jord@randers.dk.