Sø- og å-beskyttelseslinje

Søer og vandløb er vigtige landskabselementer i det danske landskab. For at bevare disse elementer er de omfattet af en beskyttelseslinje.

Der findes ca. 69.000 km vandløb i Danmark. De fungerer som et vigtigt levested og spredningskorridor for dyr og planter rundt omkring i landskabet.

Formålet med naturbeskyttelseslovens § 16 (sø- og åbeskyttelseslinjen) er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Søer med en vandflade på mindst 3 ha. er omkranset af en 150 m beskyttelseszone. Alle offentlige vandløb, der den 1. september 1983 i det pågældende vandløbsregulativ havde en fastsat bundbredde på mindst 2 m er omfattet af beskyttelsen. Beskyttelseslinjen er 150 m og regnes fra bunden af brinken. Vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning, er også omgivet af en 150 m beskyttelseslinje.

Sø- og åbeskyttelseslinjen indeholder et forbud mod at placere bebyggelse (bygninger, skure, master, campingvogne mv.), anlæg, terrænændre, beplante og lignende. Kommunen kan dispensere fra bestemmelsen, hvis det konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet. I vurderingen indgår bl.a. hvor tæt projektet er på søen/åen, og om projektet kan påvirke oplevelsen af søen/åen eller dyre- og plantelivets vilkår i en negativ retning. Især ved uberørte sø- og åbredder er administrationspraksis restriktiv.

Du kan se en vejledende placering af sø- og åbeskyttelseslinjerne i Randers Kommune på http://webkort.randers.dk.

Ønsker du at søge dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen, skal du sende en ansøgning til:

Randers Kommune
Udvikling, Miljø og Teknik
Laksetorvet
8900 Randers C

eller

naturbeskyttelse@randers.dk

Når kommunen har truffet en afgørelse, er der en klagefrist på fire uger. Ved evt. klage indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen.