Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Randers Kommune 2013 -2020

Kæmpebjørneklo er fortsat et stort problem i den danske natur.

Indledning

Den er en trussel, idet den kan udkonkurrere den naturlige vegetation. Derudover er saften fra Kæmpebjørneklo giftig og skadelig for mennesker. Hvis saften kommer i kontakt med huden og efterfølgende bliver udsat for sollys kan der opstå forbrændinger og overfølsomhedsreaktioner.

Med Randers Kommunes indsatsplan 2013-2020 for bekæmpelsen af Kæmpebjørneklo, forpligtes private ejere/bruger og offentlige instanser fortsat til at bekæmpe planten på deres arealer. Planen afløser den hidtidige indsatsplan fra 2006.

Lovgrundlag

I medfør af bekendtgørelse nr. 862 af 10-09-2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo har grundejere – såvel offentlige som private - pligt til at foretage en effektiv bekæmpelse af planten.
Det betyder bl.a. at

  • - bekæmpelsen af Kæmpebjørneklo skal medføre at den enkelte plante indenfor indsatsområdet dør
  • - bekæmpelsen skal udføres således at den enkelte plante ikke må reproducere sig, dvs. at den ikke spreder sine frø.

Mål og succeskriterier

Målet med indsatsplanen er en total udryddelse af Kæmpebjørneklo i Randers Kommune.

Kæmpebjørneklo er en meget livskraftig, aggressiv og produktiv plante, der kan give op til 80.000 frø pr. plante. Det bevirker, at der vil være en stor spiringsdygtig frøbank i jorden ved de fleste bestande af Kæmpebjørneklo. Da frøene kan være spiringsdygtige i op 10 år er det nødvendig med
en langsigtet indsats for at udrydde planten fuldstændigt. Randers Kommune ligger ved udløbet af Gudenåsystemet og derfor tilføres der frø fra Kæmpebjørneklo hertil fra andre steder i Østjylland.
De øvrige kommuner langs Gudenåsystemet har også iværksat bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

Succeskriterier for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

  1. Fjernelse af små bestande 2-5 år.
  2. Fjernelse af større kolonier af Kæmpebjørneklo 5-15 år.
  3. Total udryddelse af Kæmpebjørneklo 15-20 år.

Kommunal indsats

Randers Kommune vil løbende registrere de ejendomme, hvor der er konstateret Kæmpebjørneklo, og vil give individuel underretning til ejerne af de pågældende grunde om, at de er forpligtet til at bekæmpe Kæmpebjørneklo i overensstemmelse med indsatsplanen.

Indsamling og opdatering af registreringsmateriale blev påbegyndt i foråret 2006 og vil fortsætte indtil Kæmpebjørneklo er bekæmpet.
Randers Kommune vil fortsætte med oplysningskampagner om bekæmpelse.

Kommunen vil foretage tilsyn efter behov og Kommunens tilsyn og håndhævelse sker med udgangs punkt i Administrationsmodellen for sanktionsbestemmelser udstedt af plantedirektoratet i juli 2006.

Kommunen har aftale om bekæmpelse af Kæmpebjørneklo med Randers havn ved Randersfjord, med Aage V. Jensens fonde i områderne Vorup enge og Hornbæk enge samt nogle diger langs fjorden.

Bekæmpelsen af Kæmpebjørneklo på kommunale arealer forventes overvejende at blive udført med græsning, punktsprøjtning eller manuelt efter følgende retningslinier:
Randers Kommune vil ud fra registreringen af hvor, der er konstateret Kæmpebjørneklo, foretage en koncentreret og målrettet bekæmpelse 2-3 gange årligt fra april til september. Natur og miljø varetager kvalitetssikringen for opgaven og driftsafdelingen varetager den fysiske bekæmpelse.
Muligheden for yderligere afgræsning med dyr på større sammenhængende arealer vil fortsat blive foretrukket såfremt det er muligt. Randers Kommune har på flere arealer brugt får og køer til at bekæmpe Kæmpebjørneklo. Det har vist sig at være en meget effektiv og miljøvenlig måde at bekæmpe planten på. På arealer med større mængder Kæmpebjørneklo, vil der være mulighed for maskinel slåning.

Den konkrete bekæmpelse skal foregå på følgende måde i forhold til antallet af planter på arealet:
1-5 stk. hele planten graves op eller rodstikkes
5 -100 stk. Punktsprøjtning og skærmkapning evt. græsning
100 - 1000 stk. Afgræsning evt. suppleret med maskinel slåning evt. punkt sprøjtning

Der må alene anvendes sprøjtemidler, som er specifikt godkendt til Kæmpebjørneklo. Anvendelse af sprøjtemidler til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo er nævnt som undtaget i aftalen mellem KL og Miljøministeriet fra 2001 om pesticid reduktion i kommunerne.
Anvendelse af sprøjtemiddel i beskyttet natur kræver dispensation der søges ved Randers Kommune, Miljø og Teknik, Laksetorvet, 8900 Randers.

Privat indsats

Private grundejere og brugere af arealer med forekomst af Kæmpebjørneklo er med denne indsatsplan forpligtet til at bekæmpe planten effektivt fremover. Sker dette ikke kan kommunen pålægge ejeren at bekæmpe planten.

Krav til bekæmpelsen

For at bekæmpe effektivt skal grundejeren enten:

  • opgrave eller rodstikke Kæmpebjørneklo i april eller maj
  • sprøjte Kæmpebjørneklo 2-3 gange i marts, til juni. Der må alene anvendes sprøjtemidler, som er godkendt til Kæmpebjørneklo
  • slå Kæmpebjørneklo 3-4 gange inden frøsætning i juni, juli og september.

Uanset hvilken bekæmpelse der er udført i sæsonen kan det være nødvendigt at foretage en skærmkapning af eventuelle frøbærende skærme. Frøskærmene og alle frø skal indsamles og bort skaffes i dagrenovationen eller brændes på stedet. Frøstandende må ikke komposteres eller afleveres som haveaffald på genbrugspladsen. Det er nødvendigt for at sikre at frøene ikke spredes og spirer. Skærmkapning udføres i august og september.

Tilsyn med bekæmpelsen vil forgå fra d. 1. juli og frem til først i september.

Fristen for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i Randers Kommune er 1.juli.

Det anbefales dog at bekæmpelse også udføres i foråret hvilket typisk gør opgaven mere overkommelig.
Bekæmpelsen skal fortsætte indtil der ikke spirer Kæmpebjørneklo frem igen. Derefter skal arealet tilses i mindst 5 år, før det kan siges at Kæmpebjørnekloen er udryddet. Dette registreres af forvaltningen i forbindelse med tilsyn.

Randers kommune vil kontrollere, at bekæmpelsen er effektiv og overholder kravene i indsatsplanen. Hvis dette ikke er tilfældet kan Randers kommune yderlige påbyde grundejeren, at bekæmpelsen foretages snarest og med 14 dages frist.

Hvis påbuddet ikke efterleves kan forholdet blive politianmeldt, hvilket kan føre til bødestraf.

Desuden kan Randers kommune foretage bekæmpelsen på private arealer, hvis en grundejer ikke efterkommer et påbud.

Gyldighedsområde og ikrafttræden

Denne indsatsplan er gældende i hele Randers Kommune.
Vedtaget af miljø- og teknikudvalget.