Støttet naturpleje

Randers Kommune har i samarbejde med private lodsejere gennemført en række projekter inden for Natura 2000-områder.

Projekterne er støttet af EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og er listet op nedenfor.

I den nordligste del af Randers Kommune finder man strandengene ved Overgaard Gods, der ligger på ydersiden af diget ud til Mariager Fjord og kysten ud til Kattegat. Strandengene ligger i Natura 2000-området nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord), hvor der er et mål om at yde en indsats for at beskytte og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. 

Randers Kommune har i samarbejde med den private lodsejer fået gennemført et projekt på strandengene med støtte fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet, der skal være med til at nå dette mål. 

Projektet indebærer forberedelse til afgræsning ved opsætning af ca. 14 km hegn på ca. 70 ha af strandengene og diget. Dette skal sikre, at det i fremtiden bliver muligt at sætte græsningsdyr på arealet i det omfang og med det græsningstryk, der fremmer strandengsvegetationen.

Logo

Randers Kommune har i samarbejde med den private lodsejer fået gennemført et projekt ved Sparrehusbakkerne nær Kastbjerg Å med støtte fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet i 2013. 

Området er en del af Natura 2000-området nr. 223 (Kastbjerg Ådal), der er blevet udpeget på grundlag af en række naturtyper og arter, som ønskes beskyttet og begunstiget. 
Sparrehusbakkerne er kendetegnet ved sine sandede bakker og smeltevandkløfter, men også for et lille lavbundsområde, der grænser på til Kastbjerg Å. Der er altså både beskyttet natur som overdrev, eng og vandløb i området. 

Projektet indebærer forberedelse til afgræsning ved rydning af hegnslinje og opsætning af hegn i en fold på ca. 4 ha. På den måde vil det eksisterende område blive udvidet med afgræsning, så de værdifulde overdrevs- og engarealer tilgodeses, da de ellers vil blive truet af tilgroning.

Læs mere Kastbjerg Ådal

Logo

Randers Kommune har i samarbejde med private lodsejere fået gennemført et projekt ved Dyrby Krat nær Kastbjerg Å med støtte fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet. Området er en del af Natura 2000-området nr. 223 (Kastbjerg Ådal), der er blevet udpeget på grundlag af en række naturtyper og arter, som ønskes beskyttet og begunstiget. 

Projektet indebærer forberedelse til afgræsning ved rydning af hegnslinje og opsætning af hegn. Ved at udvide det eksisterende område med afgræsning og ekstensiv drift, er det hensigten at tilgodese den karakteristiske lysåbne eng og de værdifulde arter, der er tilknyttet den.

Læs mere Kastbjerg Ådal

Logo

Randers Kommune har i samarbejde med den private lodsejer fået gennemført et projekt ved Kærby Mølle nær Kastbjerg Å med støtte fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet. Området er en del af Natura 2000-området nr. 223 (Kastbjerg Ådal), der er blevet udpeget på grundlag af en række naturtyper og arter, som ønskes beskyttet og begunstiget. 

Projektet indebærer forberedelse til afgræsning ved rydning af hegnslinje og opsætning af 1,3 km hegn på ca. 7,21 ha af arealet. Ved at udvide det eksisterende område med afgræsning, er det hensigten at tilgodese de værdifulde arter, der er tilknyttet den karakteristiske lysåbne eng, da de ellers vil være truet af tilgroning.

Læs mere Kastbjerg Ådal

Logo

I den østlige del af Randers Fjord finder man den fladvandet del af strandengene, som ligger i Natura 2000-området nr. 14 (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord), hvor der er et mål om at yde en indsats for at beskytte og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte. 

Randers Kommune har i samarbejde med den private lodsejer fået gennemført et projekt på strandengene med støtte fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet, der skal være med til at nå dette mål. 

Projektet indebærer forberedelse til afgræsning ved opsætning af kreaturhegn ca. 970 meter 2 trådet på robinie pælehegn. Dette skal sikre, at det i fremtiden bliver muligt at sætte græsningsdyr på arealet i det omfang og med det græsningstryk, der fremmer strandengsvegetationen.

Læs mere om Støvringgård

Logo

 

 

Skalsådalen indeholder mange gamle tørvegravningsarealer, herunder det store og vildtvoksende område Bjerregrav Mose, som bl.a. rummer hængesække og store partier med skovbevokset tørvemose.

Randers Kommune har i samarbejde med private lodsejere fået gennemført et hegningsprojekt ved Bjerregrav mose nær Aagaard med støtte fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet.

Området er en del af Natura 2000-området nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk), der er blevet udpeget på grundlag af en række naturtyper og arter, som ønskes beskyttet og begunstiget. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: strandeng, kalkoverdrev, surt overdrev, kildevæld, rigkær og skovbevokset tørvemose samt stor vandsalamander, odder, gul stenbræk og en række vandfugle bl.a. hvinand.

Logo

Øverst i Skalsådalen ligger Læsten Bakker med meget artsrige sure overdrev og kildevæld, samt et moseområde, der inkluderer en tidligere højmose, Tuemose. 

Randers Kommune har i samarbejde med private lodsejere fået gennemført et hegningsprojekt ved Læsten Bakker nær Rosenbakken med støtte fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet

Området er en del af Natura 2000-området nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk), der er blevet udpeget på grundlag af en række naturtyper og arter, som ønskes beskyttet og begunstiget. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: strandeng, kalkoverdrev, surt overdrev, kildevæld, rigkær og skovbevokset tørvemose samt stor vandsalamander, odder, gul stenbræk og en række vandfugle bl.a. hvinand.

Logo

Øverst i Skalsådalen ligger Læsten Bakker med meget artsrige sure overdrev og kildevæld, samt et moseområde, der inkluderer en tidligere højmose, Tuemose. 

Randers Kommune har i samarbejde med private lodsejere fået gennemført et hegningsprojekt ved Læsten Kær med støtte fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet

Området er en del af Natura 2000-området nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk), der er blevet udpeget på grundlag af en række naturtyper og arter, som ønskes beskyttet og begunstiget. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende naturtyper og arters levesteder: strandeng, kalkoverdrev, surt overdrev, kildevæld, rigkær og skovbevokset tørvemose samt stor vandsalamander, odder, gul stenbræk og en række vandfugle bl.a. hvinand.

Logo