Nedsivning af spildevand

Randers Kommune giver tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg til husspildevand, hvor forholdene tillader det.

Hvis du ønsker at etablere et nedsivningsanlæg, skal din kloakmester søge om tilladelse igennem vores selvbetjeningsløsning. Når der søges om etablering af nedsivningsanlæg, skal der angives placering af det ønskede anlæg, dimensionerne af anlægget, og om afstandskravene er overholdt. Til ansøgningen skal der vedhæftes en sigteanalyse af det jord/sand, hvori spildevandet skal nedsives, samt en kloaktegning med placering af bundfældningstanken og nedsivningsanlægget.

For at kunne bruge selvbetjeningsløsningen skal kloakmesteren have et Virksomhedslogin.

Når anlægget er etableret, skal din kloakmester færdigmelde anlægget. Kloakmesteren kan bruge en blanket til færdigmelding. Den udfyldte blanket kan sammen med en kloaktegning sendes til overfladevand@randers.dk. Efter at anlægget er færdigmeldt, ændres oplysningerne om ejendommens afløbsforhold i BBR samt taksterne for afledning af spildevand. Bundfældningstanken bliver samtidig tilmeldt kommunens tømningsordning.

Reglerne om etablering af nedsivningsanlæg findes i "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4". En uddybning af reglerne findes i Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE, revision 16. oktober 2000.

Etablering af et nyt nedsivningsanlæg kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven fra kommunen.

Hvis du som ejer ønsker at få etableret et nedsivningsanlæg:

 • Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen er egnet til nedsivning ved sigteanalyse/infiltrationstest.
 • Kloakmesteren undersøger i samarbejde med dig om afstandskravene er overholdt. Oplysninger om placering af vandforsyningsanlæg m.m. på naboejendomme kan fås ved naboen eller evt. ved Randers Kommune. Det er dit ansvar at undersøge forekomsten af jordledninger (vand, el, gas, telefon, mm.) på din ejendom og sikre at tinglyste afstande til ledningerne overholdes. Du kan evt. kontakte de relevante selskaber.  
 • Der skal indsendes en ansøgning til kommunen. Til ansøgningen skal der vedhæftes sigtanalyse eller anden dokumentation af jordens nedsivningsevne samt en kloakplan for ejendommen.
 • Først når kommunen har givet tilladelse, kan anlægget etableres.
 • Det er dit ansvar som ejer, at nedsivningstilladelsen overholdes.

Et nedsivningsanlæg skal kunne opfylde følgende krav:

 • Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester.
 • Alt spildevand fra ejendommen skal forinden nedsivning ledes gennem en godkendt bundfældningstank. Hvis der skal etableres en ny tank, så skal tanken være en godkendt tank i henhold til spildevandsbekendtgørelsen. Hvis den eksisterende bundfældningstank skal benyttes, så skal den være udført som en 2- eller 3-kamret tank med et samlet volumen på min. 2 m3.
 • Nedsivningsanlægget skal etableres som sivedræn. Under drænene lægges der et fordelerlag bestående af nøddesten. Nedsivningsanlægget skal dimensioneres ud fra jordens egnethed til nedsivning, hvilket oftest er sivedræn med en samlet længde på 30-45 meter. I lerjorde kan der lægges en sandpude (type A-jord) på 80 cm under 45 meter sivedræn og fordelerlaget.
 • Afstanden fra sivedrænene til højeste grundvandsstand skal min. være 1 meter, også i de perioder af året, hvor der er den højeste grundvandsstand.
 • Nedsivningsanlægget skal dimensionere, placeres og udføres således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller uhygiejniske forhold.
 • Regn- og overfladevand må ikke tilledes nedsivningsanlægget.
 • Nedsivningsanlæggets placering skal opfylde afstandskrav. Som udgangspunkt skal afstanden til nærmeste drikkevandsboring være min. 300 m. Såfremt anlægget ønskes placeret i en nærmere afstand, så kræver dette en dispensation ud fra en konkret vurdering af de hydrogeologiske forhold. Dvs. at det ikke automatisk kan forventes, at der kan gives dispensation til placering indenfor 300 meter af boringen.

Udover kravene til anlægget så er det vigtigt at være opmærksom på

 • Nedsivningsarealet er tilstrækkeligt stort i forhold til jordens egnethed til nedsivning
 • Nedsivningsanlægget placeres så vidt teknisk muligt 2,5 meter over højeste grundvandsstand.
 • Nedsivningsarealet sikres mod evt. trafikbelastning
 • Nedsivningsanlægget placeres min. 3 meter fra eksisterende træer. Der bør ikke senere plantes træer indenfor 3 meter af anlægget.
 • Spildevandet fordeles ligeligt over hele nedsivningsarealet, hvilket bedst opnås ved tryknedsivning
 • Nedsivningsanlægget bør ikke placeres i lavninger.
 • Jorddækningen bør være så tynd som muligt for at sikre en god ilttilførsel til fordelerlaget, hvilket svarer til 60-80 cm under terræn.

Jordens egnethed til nedsivning af spildevand kan undersøges ved en simpel infiltrationstest.

Denne beskrivelse af infiltrationstest er fra ”Erfaringer med nedsivningsanlæg”, Teknologisk Institut, Rørcenteranvisning 013, februar 2007.

Infiltrationsprøve
Metoden bygger på sammenhæng mellem synkehastigheden for rent vand (regnvand) i et prøvehul og jordens infiltrationsevne.

Prøvehul
Der udgraves mindst to prøvehuller ved den forventede bund af fordelerlaget i nedsivningsanlægget. Hullerne skal være mindst 0,25 m x 0,25 m og mindst 0,3 m dybe. Hullerne skal ligge mindst 5 m fra hinanden.

Vandmætning af jorden
Før infiltrationstesten kan gennemføres, skal jorden vandmættes. I bunden af hullet lægges ca. 0,05 m grus. Derefter fyldes der vand i hullet, så det står mindst 0,2 m over gruslaget. Hullet holdes derefter fyldt i ca. 1 time. Hvis jorden er meget tør skal hullet holdes fyldt i 2 timer. Vandtilførslen afbrydes, og vandets synkehastighed måles.

Måling af infiltrationsevnen
Vandniveauet i hullet justeres, så det står 0,15 – 0,20 m over gruset i bunden. Når der lukkes for vandet aflæses vandstanden, og stopuret startes. Når den valgte måleperiode er udløbet (5 – 15 minutter), aflæses vandstanden igen. Derefter kan synkehastigheden beregnes.

Spildevand/rent vand
Synkehastigheden i m/s er jordens infiltrationskapacitet for rent vand. Spildevandet er forurenet og indeholder stoffer, der kan stoppe jorden til. Derfor reduceres infiltrationskapaciteten med en faktor 1000. Dette er et erfaringstal for den mængde spildevand, der kan nedsives i forhold til rent vand. Ved fastlæggelse af jordens infiltrationsevne skal den dårligste (mindste), af de målte infiltrationsevner bruges.

Eksempel
Infiltrationstesten angiver, at vandet synker 5 cm på 4 min.

Synkehastigheden pr. døgn bliver så: 50 x 60 x 24 / 4 =18.000 mm/døgn. Dette er synkehastigheden for rent vand.

Synkehastigheden for spildevand bliver: 18.000 / 1000 = 18 mm/døgn

En synkehastighed på 18 mm/døgn svarer til at jorden kan bortlede 18 l/m2/døgn = jordens infiltrationsevne.

Jævnfør Miljøstyrelsens vejledninger bruger en husstand på 5 personer ca. 0,75 m3/døgn = 750 l/døgn.

Dette følgende nedsivningsareal: A = 750 / 18 = 42 m2 Svarende til 3 sivestrenge af 15 meter

 • Tømning af bundfældningstank skal som minimum foretages 1 gang årligt, idet der ellers vil være stor risiko for en tilstopning af sivedrænene. Efter tømningen fyldes tanken med vand.
 • Hvis sivedrænene tilstoppes, kan en rensning/spuling af drænene måske afhjælpe problemet.
 • Fungerer anlægget stadig ikke optimalt må en omlægning af anlægget overvejes – kontakt i den forbindelse Miljø & Teknik og en autoriseret kloakmester.

 

Afstandskrav for et nedsivningsanlæg