Separatkloakering

Vandmiljø Randers er i fuld gang med at forny kloaksystemet i Randers Kommune, så spildevand og regnvand løber i hver sin ledning.

Separatkloakering skal minimere risikoen for:

  • Forurening af vandløb og søer
  • Spildevand i kældre og på grunde
  • Oversvømmelse af veje
  • Kontakt mellem mennesker og spildevand

 

Har du fået et påbud om separatkloakering eller bor du i et område, hvor der skal separatkloakeres, så skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Du kan finde autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Vandmiljø Randers afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og der opkræves ikke ekstra tilslutnings-bidrag i forbindelse med arbejdet. Vandmiljø Randers etablerer 2 nye stik ved skel til din ejendom. Du skal selv betale for udgiften til at skille regnvandet fra spildevandet på din egen grund og sørge for, at det bliver tilsluttet de nye stik.

Omlægningen medfører, at:

  • spildevand fra toilet, bad, køkken med mere udledes til hovedledningen for spildevand
  • regn- og drænvand fra din grund udledes til hovedledningen for regnvand.

Oftest kan din gamle fællesledning på din grund benyttes som spildevandsledning fremover. Dette kan minimere arbejdet. Efterfølgende skal der kun etableres en ny regnvandsledning på din grund. Derudover kan du evt. nedsive regnvand fra dele af dit tagareal. Omkostningerne er dog generelt meget forskellige fra ejendom til ejendom.

Du kan inde på Vandmiljø Randers hjemmeside se nærmere omkring tidsplanen for de forskellige separeringsprojekter.

Når Vandmiljø Randers har etableret ny hovedkloak og ført stik frem til skel, og entreprenøren har givet klarmelding, kan du vælge straks at tilslutte dig det nye stik for henholdsvis regn- og spildevand.

Du kan også vælge at afvente et påbud fra Randers Kommune, om at separere på egen grund og tilslutte dig de nye regnvands- og spildevandsstik. Påbuddet vil give dig en frist på nogle måneder til at få separeringen på egen grund gennemført.

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og din kloakmester har tilsluttet dine ledninger til de nye stik, skal kloakmesteren sende en færdigmelding til Randers Kommune.

Færdigmelding kan indsendes via Randers Kommunes selvbetjeningsløsning:

Færdigmeld separatkloakering

Kloakmesteren kan også bruge en blanket til færdigmelding. Den udfyldte blanket kan sammen med en kloaktegning sendes til overfladevand@randers.dk.

Alt kloakarbejde i forbindelse med separering af kloakker skal færdigmeldes af den autoriserede kloakmester til kommunen. Dette er i henhold til § 11, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1414 af 3. december 2018 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Desuden angiver Randers Kommune det i påbuddet om separatkloakering, at kloakmesteren skal færdigmelde det. Vi beder dig som ejer at sikre, at arbejdet bliver færdigmeldt. Sagen bliver ikke afsluttet før kommunen modtager færdigmeldingen.

Hvis det ikke er muligt at få kloakmesteren til at færdigmelde arbejdet, skal du som ejer tage kontakt til kommunen. For at kunne gå videre med sagen vil vi gerne have en kopi af regningen for separatkloakeringen.

Hvis kommunen ikke kan få kloakmesteren til at færdigmelde kloakarbejdet vil sagen blive sendt videre til Sikkerhedsstyrelsen. 

Når der gennemføres en separatkloakering, skal regnvand som udgangspunkt ledes til regnvandsledningen. Nogle steder vil det dog være nemmere at lave en nedsivningsløsning eller opsamling af regnvandet.

Reglerne for nedsivning af regnvand

Bor du i et område der er fælleskloakeret (et-strenget), må du forvente at systemet skal ændres til separatsystem (to-strenget) inden for en kortere eller længere årrække. Derfor anbefaler vi, at ét-strenget kloaksystem ændres til to-strenget, hvis du alligevel skal lave ændringer eller reparationer af din kloak. Det kan også være aktuelt hvis du skal bygge til, lave ny indkørsel og lignende.

Randers Kommune har samlet nogle af de spørgsmål, som vi oftest modtager i en FAQ.