Spildevandsplan

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Kommunen, Vandmiljø Randers og borgerne skal efterleve planen.

Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte kloakerede områder og andre forhold indenfor spildevandsområdet.

Efter kommunesammenlægningen har gældende spildevandsplan for Randers Kommune bestået af spildevandsplanerne fra de tidligere kommuner, samt en række tillæg dertil. Spildevandsplanerne er nu blevet samlet i Spildevandsplan 2009-2012, der giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Randers Kommune.

Planen er en sammenskrivning og ajourføring af de eksisterende planer og tillæg om kloakerede og planlagt kloakerede områder. Plandelen udgøres af eksisterende planer fra de gamle kommuner.

Der er også en plan for forbedring af spildevandsrensningen ved enkelt ejendomme i udpegede områder i det åbne land.

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Tillæg til planen

Siden vedtagelse af Spildevandsplan 2009-2012 er der vedtaget en række tillæg dertil.

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet beslutter at forslag til spildevandsplantillæg offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor det er muligt at kommentere planen. Offentliggørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Efter høringsperiodens afslutning behandles de kommentarer kommunen har modtaget til planforslaget. Miljø- og Teknikudvalget træffer herefter den endelige beslutning om planens vedtagelse. Endelig vedtagelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tillæg i høring

Tillæg i høring kan ses på høringsportalen.

Tillæg vedtaget

Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 15. januar 2018 spildevandsplan for ’Klimatilpasning og regnvandshåndtering i Vorup Nord og Storkeengen’ med tilhørende Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse. Planen giver grundlag for, at Vandmiljø Randers A/S kan etablere de spildevandstekniske løsninger på Storkeengen og i byområdet.

Læs planen og den tilhørende miljøvurdering og sammenfattende redegørelse her:

PlanenMiljøvurderingBilag 3 Kort-Vådområde og sikringsdige. Bilag 4 Kort-Skybrudsveje Sammenfattende redegørelse.

Planen giver grundlag for at klimatilpasse det nordlige Vorup. Området tilpasses fremtidig ekstrem regn og stormflod vha. tiltag i byområdet og i naturområdet Storkeengen. Tiltagene omfatter skybrudsveje, konstruerede vådområder og dige. Projektet er første del af Klimabåndet under Byen til Vandet.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Planen er vedtaget uden væsentlige ændringer. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan påklages efter de almindelige regler i miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning.

Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt eller en. evt. klage er afgjort.

Byrådet vedtog på mødet den 30. november 2017 tillæg til spildevandsplanen for Sporbyen Scandia. Planen omfatter afløbsanlæg foranlediget af omdannelsen af den tidligere togfabrik ”Scandia” fra erhvervsområde til et blandet byområde med boliger, kultur, erhverv og butikker svarende til lokalplanforslag 640 for Sporbyen Scandia. Tillæg nr. 41 Sporbyen Scandia

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Planen er vedtaget uden væsentlige ændringer. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.

Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 7. september 2017 tillæg til spildevandsplanen for boligområdet Kærsmindeområdet. Planen fastlægger, at området skal separatkloakeres. Overfladevand skal afledes i åbne render og grøfter på terræn til et regnvandsbassin i Kærsmindeparken med udledning til Svejstrup bæk. Spildevand renses på Randers Central Renseanlæg. Tillæg nr. 35 til spildevandsplanen.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget i høringsperioden. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.

Byrådet vedtog på mødet den 7. september 2017 et tillæg til spildevandsplanen for byggemodning ved Storegade i Assentoft (lokalplan 638). Planen fastlægger at husspildevand fra byggemodningen skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand fra byggemodningen skal nedsives indenfor lokalplanområdet.

Tillæg til spildevandsplan

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. juni - 8. august 2017. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Miljø og teknikudvalget vedtog på mødet den 24. august 2017 et tillæg til spildevandsplanen for et sorteringsanlæg til organisk affald ved Randers Affaldsterminal. Planen fastlægger at processpildevand fra sorteringsanlægget skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. I den forbindelse skal der etableres en spildevandsledning fra affaldsterminalen til renseanlægget, og der skal samtidig ske ændringer på selve renseanlægget.

Tillæg til spildevandsplanen nr. 40

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 3. maj - 28. juni 2017. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 6. november 2013 - 2. januar 2014. Forslag til tillæg til spildevandsplanen omfattede i første omgang placering af ledninger samt etablering af et regnvandsbassin i forbindelse med separatkloakering af nordbyen i Randers. Randers Kommune modtog efterfølgende bemærkninger til placering af regnvandsbassinet.

På baggrund af bemærkninger valgte Randers Kommune, at det skulle undersøges, om der kunne findes alternative placeringer til et regnvandsbassin. Dette arbejde er stadig pågående. Tillægget vedtages med henblik på at opnå mulighed for at etablere regnvandsledning på  Banedanmark og DSB's arealer ved Randers Station, og planen omfatter derfor ikke placering af bassinet. I forbindelse med høringen af forslag til tillæg til spildevandsplanen kom der bemærkninger fra DSB og Banedanmark omkring placering og etablering af regnvandsledning. Bemærkningerne har efterfølgende indgået i den videre dialog med DSB og Banedanmark omkring ændret placering og etablering af ledning. 

Randers Kommune har den 26. april 2018 vedtaget tillæg til spildevandsplan.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning ved Fuglsangsvej i Vorup er endelig vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. september 2018. Tillægget omfatter spildevandskloakering af en byggemodning ved Fuglsangsvej (lokalplan 658). Spildevand fra byggemodningen ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand fra byggemodningen skal nedsives på egen grund. Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 24. april 2018 - 19. juni 2018. Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med offentliggørelsen.

Tillæg til spildevandsplan

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32, stk. 3. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 18. september 2018 tillæg til spildevandsplanen om "Afskæring af Spentrup Renseanlæg og etablering af transportledning fra Spentrup Renseanlæg til Mejlby". Tillægget omhandler at spildevand, som i dag renses på Spentrup Renseanlæg, fremover skal renses på Randers Centralrenseanlæg. Spildevandet skal derfor pumpes fra Spentrup til Mejlby via en transportledning. Læs planforslaget: Tillæg nr. 48.

Ved at nedlægge Spentrup Renseanlæg og pumpe spildevandet til Randers Centralrenseanlæg kan Vandmiljø Randers A/S forbedre vandmiljøet ved Spentrup, reducere driftsomkostninger samt forbedre arbejdsmiljøet for selskabets ansatte.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget i høringsperioden. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.

Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 25. september 2019 tillæg til spildevandsplanen om ”Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Asferg - Lokalplan 657". Tillægget omhandler spildevandskloakering af et nyt boligområde ved Vestergade i Asferg. Spildevandet skal tilsluttes fælleskloakken og ledes til Randers Centralrenseanlæg. Tagvand skal nedsives lokalt indenfor byggemodningen. Vejvand skal ledes til fælleskloakken. Læs planen: Tillæg nr. 44.