Tilsyn med fritidshjem

På denne side kan du læse om, hvordan vi fører pædagogisk tilsyn med fritidshjem i Randers Kommune.

I efteråret 2023 blev der i alle Randers Kommunes fritidshjem gennemført et lovbestemt pædagogisk tilsyn, der skal sikre, at dit barns fritidstilbud er af høj pædagogisk kvalitet. På denne side kan du læse mere om, hvad et tilsyn indeholder og hvordan det forløber på dit barns fritidshjem.

Pædagogisk tilsyn på det fritidspædagogiske område

I Randers Kommune føres der tilsyn med fritidshjemmene ud fra prædefinerede pejlemærker, fra KL's materiale "Pejlemærker for kvalitet i SFO- og klubtilbud" 2023. Tilsynet udføres af en pædagogisk konsulent fra Børnefagligt Udviklingscenter.

Tilsynet giver den pædagogiske konsulent et godt og vigtigt indblik i fritidshjemmets pædagogiske praksis. Med dette indblik optimeres forvaltningens mulighed for at understøtte praksis og sætte fokus på de områder og indsatser, som giver størst værdi for børnene samt reagere såfremt tilbuddet ikke lever op til lovgivningen på området.

Tilsynet består af et tilsynsbesøg hvert andet år, hvor det daglige arbejde observeres af en pædagogisk konsulent; et dialogmøde med ledelse samt medarbejder- og forældrerepræsentant(er). Ud fra observationerne og dialog på tilsynsmødet vurderes fritidshjemmet ud fra de 13 pejlemærker, der indgår i den færdige rapport. Rapporten færdiggøres senest 30 dage efter tilsynsbesøget og offentliggøres herefter på fritidshjemmets hjemmeside.

KL's pejlemærker for kvalitet i SFO- og klubtilbud

Forvaltningen har besluttet, at tilsynet udføres med afsæt i KL's pejlemærker for kvalitet i SFO og klubtilbud, for på den måde at sikre fokus på at efterleve lovgivningen på området samt den faglige kvalitet i tilbuddene. Fritidshjemmene vurderes ud fra de 13 nederste stående plejemærke:

Styring og ledelse

1. Der er kommunalpolitisk fokus og tæt samarbejde mellem forvaltning, skoler og SFO- og klubtilbud om at skabe attraktive SFO- og klubtilbud til børn og unge.

2. Der er ledelsesmæssigt samarbejde og strategisk fokus på tværs af skole og SFO- og klubtilbud om at skabe kvalitet i fritidstilbuddene.

3. Rammerne for det tværprofessionelle samarbejde mellem pædagogisk personale i skole og fritidstilbud er klare og defineret i samarbejde mellem ledelse og medarbejdere for at skabe sammenhæng i tilbuddene for børn og unge.

Fritidspædagogik

4. Den pædagogiske tilgang og de konkrete aktiviteter i SFO- eller klubtilbuddene tager afsæt i børn og unges perspektiv. De skaber rammer for medbestemmelse og demokratisk forståelse, hvor alle børn og unge oplever at kunne bidrage og have en værdifuld plads i fællesskabet.

5. Det fritidspædagogiske arbejde er karakteriseret ved intentionel pædagogik, hvor medarbejderne arbejder bevidst med at skabe stærke relationer til børnene og de unge og understøtte fællesskaber, leg, fantasi og personlige og sociale kompetencer.

6. De fysiske miljøer skaber gode rammer for leg, bevægelse, kreativitet, fordybelse og forskellige deltagelsesmuligheder.

Faglig ledelse og evalueringskultur

7. Den faglige ledelse understøtter medarbejderes professionelle dømmekraft og skaber rammer for stærke professionelle fællesskaber i SFO- og klubtilbuddene.

8. Der er en stærk evalueringskultur, som er systematisk, tæt på praksis og kommunikerbar, så den er tydelig for både ledere, medarbejdere, forældre og børn og unge.

Trivsel og fællesskaber

9. Skolen og SFO- og klubtilbuddene arbejder systematisk sammen om at give alle børn og unge oplevelsen af at have adgang til fællesskaber i fritiden.

10. Alle børn og unge møder medarbejdere i SFO- og klubtilbuddene, som vil dem, og som hjælper dem med at være en del af fællesskaber, som de oplever at høre til i.

11. Skolen og SFO- og klubtilbuddene arbejder systematisk sammen om at bruge fritidstilbuddene til at skabe deltagelsesmuligheder og stærke relationer mellem børn og unge for at forebygge mistrivsel i skolen og fritiden.

Overgange

12. I overgangen fra børnehave til skole bliver børn mødt med SFO-tilbud, hvor der er trygge rammer, aktiviteter som sikrer deltagelsesmuligheder for alle, og hvor børnene oplever, at de voksne kender deres baggrund og behov.

13. I overgangen mellem børnehave og SFO og mellem de forskellige fritidstilbud er der særligt fokus på at være i dialog med forældrene og inddrage børn og unge, så alle ser sig som værdifulde medskabere af deres SFO eller klub og oplever, at de hører til i fællesskabet.

Vi vægter børneperspektivet højt

For at inddrage børneperspektivet i det pædagogiske tilsyn, vil lederen af fritidshjemmet skulle udføre børneinterviews. Her spørges børnene ind til, hvordan de oplever at trives på fritidshjemmet. Baggrundsmaterialet for udarbejdelse af konkrete spørgsmål er dagtilbudsloven, Randers Kommunes Børn-og Ungepolitik og spørgsmål fra Dagtilbudstermometeret.

  • På en skala fra 1-10, hvor glad er du for at komme her?
  • Er du med til at bestemme, hvad I laver her?
  • Hvad kan du bedst kan lide at lave, når du er her?
  • Lytter de voksne, når du fortæller dem noget?
  • Har du gode venner her?
  • Hvad gør de voksne, hvis du gør noget, som du ikke må?
  • Hvis du skal blive endnu gladere for at komme her, hvad ville du så ønske, der kom til at ske?

Seneste tilsynsrapporter