SSP-samarbejde

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP har til formål at forebygge kriminalitet.

SSP er et tværsektorielt og kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem Randers Kommune og Østjyllands Politikreds Randers.

Forebyggelse af kriminalitet må ses i en bred og kompleks sammenhæng. For så vidt handler det om at undgå kriminalitet og om at have et godt liv.

Mange faktorer kan fremme et sådant liv. Derfor foregår der også megen forebyggelse, som ikke bevidst eller entydigt er tilrettelagt efter dette specifikke mål, f.eks. i foreningslivet, i familielivet og i institutioner.

Børn og unge, som vælger kriminalitet eller misbrug, er ofte børn og unge, som ikke er i stand til at tage et medansvar for deres eget liv og egen udvikling. Deres opvækst kan af forskellige grunde være præget af svigt, svag voksenkontakt, manglende succes og lav selvværdsfølelse.

Forebyggelse af såvel kriminalitet, misbrug som andre udviklingstruende adfærdsformer blandt børn og unge afhænger bl.a. af et godt samarbejde mellem forældre og institutionsmedarbejdere/lærere og af et godt samarbejde mellem borgere og det lokale politi. Dette samarbejde må række ud over det formaliserede SSP-samarbejde.

SSP-samarbejdet i Randers skal sikre det nødvendige, lokale overblik for bedst muligt at kunne vurdere handlemuligheder i forhold til børn og unges vilkår og for indsats over for de problemstillinger, som kan vise sig af kriminalitetsfremmende art.

Endvidere skal der sikres et fælles overblik over aktuelle indsatser, arbejdsformer og -betingelser med henblik på mulig og hensigtsmæssig koordinering af initiativer og projekter.

SSP skal have fokus på og medvirke til at udvikle forhold, der understøtter forebyggelsen af sociale og udviklingsmæssige problemer hos børn og unge, herunder vedr. brug af euforiserende stoffer, og medvirke til en øget trivsel, også i familierne.

SSP oplyser børn, unge og forældre om kriminalitetsfremmende forhold og handlemuligheder, så misbrug og kriminalitet begrænses.

SSP-konsulenten fungerer som Randers Kommunes koordinator i det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde i samarbejde med Østjyllands Politikreds Randers.

SSP- og forebyggelsessekretariatet er en stabsfunktion på Skoleafdelingen, som via konsulenten er sekretariat for skiftende projekter, udviklingsarbejde og forebyggende aktiviteter i forhold til skoler, uddannelsesinstitutioner, klubber, frivillige organisationer m.v.

SSP-konsulenten kan tilbyde og laver undervisnings - og kursusaktiviteter for såvel medarbejdere som unge i flere forskellige institutionstyper, materialeudarbejdelse og formidlingsopgaver.

Endvidere forestår SSP-konsulenten kampagner, metodeudviklingsprojekter m.v.

SSP- konsulenten er i daglig kontakt med bl.a. gadeplansarbejdet i Randers med henblik på en målrettet indsats på det primære og sekundære forebyggende arbejde i kommunen.