Strategi for kvalificeret uddannelsesvalg

Se den sammenhængende plan for vejledningen i Randers.

Af lov om kommunal ungeindsats §5 fremgår, at der skal udarbejdes en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse. I Randers kommer denne plan til udtryk i en strategi for kvalificeret uddannelsesvalg, der skal ses i sammenhæng med kommunens uddannelsespolitik. 

Strategien giver overblik over målsætninger for vejledning, aktuelle måltal, organisering og samarbejdsrelationer, samt en oversigt over aktiviteter. Ønskes dette uddybet, kontakt venligst UU Randers. 

Kerneopgave

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers vejleder unge fra 7. årgang og frem til de fylder 25 år i valg af ungdomsuddannelse. Dette i henhold til Vejledningsbekendtgørelsen BEK nr. 1017 af 4. oktober 2019, der blandt andet indeholder bestemmelser om kollektiv vejledning og differentieret vejledning.

Kollektiv vejledning

§ 3. Vejledning skal gives, så den understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

§ 3, stk. 2. Vejledningen skal bygge oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job.

Differentieret vejledning

§ 5. Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige prioritering tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger, således at en særlig vejledningsindsats gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelse.

Vision

Vejledningsindsatsen skal bidrage til at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Vejledningsindsatsen skal tage udgangspunkt i de unges kompetencer og potentialer.

Vejledningsindsatsen skal løsne op for det ofte ret fastlåste syn på ungdomsuddannelserne blandt de unge og deres forældre.

Mål

Måltal for søgning

Skole- og uddannelsesudvalget besluttede i november 2020 måltal for søgning til ungdomsuddannelserne:

 • EUD: 23 %
 • Gymnasiale uddannelser: 70 %
 • Andet: 7 %

Måltal for fastholdelse

Andelen af de forskellige årganges afgangselever, der er i gang med eller har afsluttet en uddannelse ligger meget stabilt omkring 85 %. Måltallet sættes til årlig forøgelse på 0,5 procentpoint frem til 2030.

Måltal for fastholdelse

Siden efteråret 2017 har den nationale uddannelsespolitiske målsætning været: I 2030 skal 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

Organisering

Strategien drøftes og videreudvikles i regi af Uddannelsessamarbejdet.

En styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra udskoling og uddannelser sikrer udvikling, implementering og koordinering af fælles uddannelsesaktiviteter.

Randers Kommune:

 • Børn og Skole-afdelingen
 • UU Randers.

Uddannelsessamarbejdet:

 • Randers Statsskole
 • Paderup Gymnasium
 • Tradium
 • VIA University College
 • Erhvervsakademi Dania
 • Randers Social & sundhedsskole
 • FGU Østjylland
 • Randers HF og VUC
 • Det fælles elevråd og privatskolerne i Randers.

Realisering

Strategien realiseres gennem en lang række aktiviteter, der afvikles i samarbejde med lokale uddannelsesaktører og med UU Randers som det bindeled, der sikrer en oplevelse af sammenhæng og progression for elever og forældre.

UU's kollektive vejledning i udskolingen er tilrettelagt, så elever og forældre oplever en progression, der kan føre frem til et kvalificeret uddannelsesvalg. Ikke-uddannelsesparate elever modtager individuelt tilrettelagte skole- og vejledningsindsatser.

UU's vejledning omfatter desuden unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen.

De understøttende aktiviteter UU’s vejledning er en række supplerende tilbud, der understøtter elevernes valgproces. Aktiviteterne kan både være obligatoriske og frivillige og udvikles i tæt dialog med lokale uddannelsesaktør.

Aktører:

 • Grundskoler
 • Skolernes Udviklingscenter
 • UU Randers
 • PPR
 • Randers Ungdomsskole
 •  Familie- og rådgivningscentret
 • Arbejdsmarkedets parter
 • Virksomheder
 • Uddannelsesinstitutioner.

Indledning:
Formålet med denne aftale er, at flere unge i Randers skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Randers har en solid tradition for et tæt og åbent samarbejde på tværs af uddannelsesaktører og offentlige instanser. Denne aftale har sit afsæt i den tradition og præciserer og formaliserer samarbejdsrelationerne mellem parterne.

Den kommunale ungeindsats (UUR) i Randers har til opgave at koordinere de unges forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen og er derfor et centralt bindeled. Det er således UUR, der har opgaven med at følge implementeringen af denne aftale og afrapportere til Uddannelsessamarbejdet.


Aftaler vedr. overgang til uddannelse:
Overdragelse af viden om de unge giver uddannelserne forudsætningerne for at flere unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Der er enighed om, at det stærkeste afsæt for et vellykket uddannelsesforløb er en tæt og tillidsfuld dialog med den unge om dennes forudsætninger, fremfor at møde den unge som ”et ubeskrevet blad”.


UUR har opgaven med dels at sikre, at

 • Viden om de unge tilgår ungdomsuddannelserne.
 • De unge oplever overgangen som et trygt og velkoordineret forløb mellem alle parter.

De konkrete aftaler vedr. overførsel af viden afhænger af målgruppen og er udspecificeret nedenfor:


Afgangselever fra grundskolen:

 • Som del af vejledningsprocessen i grundskolen registrerer UUR løbende, hvis den unge har brug for støtte. Under ansøgningsprocessen fra januar-august opfordrer UUR individuelt alle forældre/elever til at oplyse om de registrerede støttebehov. Efter aftale med forældre/elever kan UUR også tage kontakten til den søgte uddannelsesinstitution.
 • Ungdomsuddannelserne kan til enhver tid under optagelsesprocessen forespørge UUR om oplysninger på konkrete unge. UUR vil – efter at have indhentet samtykke – videregive oplysninger, der har relevans for uddannelserne. Afholder uddannelsen opstartsmøder, kan de også bede UUR om at deltage.
 • Der er en særlig opmærksomhed på at understøtte ordblinde elever i at søge SPS i god tid, så hjælpemidler er klar ved uddannelsesstart. Der arrangeres også fælles overgangsmøder i regi af samarbejdet Ordblind-Randers, hvor elever/forældre får mulighed for at møde læsevejlederne fra ungdomsuddannelserne.


Ungevejledning (16-24 årige):

 • For de unge, hvor UUR er vidende om, at de søger uddannelse, er UUR behjælpelig med ansøgning. Sammen med den unge udarbejdes en særskilt uddannelsesplan, der angiver støttebehov. Uddannelsesplanen sendes med sikkermail til relevant studievejleder.
 • For de unge, der selvstændigt søger uddannelse, kan ungdomsuddannelserne bede de unge om samtykke til at kontakte UUR for at høre om kendte støttebehov.
 • For FGU-elever har FGU Østjylland ansvaret for de unges ansøgning. UUR kan inddrages, hvis der er behov for særskilt uddannelsesplan med angivelse af støttebehov.
 • For FGU-elever der begynder på uddannelse i et kombinationsforløb, har FGU ansvaret for opfølgning på eleverne i overgangen til uddannelsen.


Jobcenter (18-29 årige):
Unge i alderen 18-29 år får et uddannelsespålæg, hvis de søger om uddannelseshjælp ved UUR i Jobcenteret. Uddannelsespålæggets formål er at bidrage til, at den unge finder en relevant og realistisk uddannelse, som kan påbegyndes og gennemføres.


Når den unge afslutter uddannelseshjælp for at begynde på uddannelse, sender Jobcenteret uddannelsespålægget til uddannelsen og udgør således et samarbejdsredskab mellem uddannelserne og jobcenteret.


Aftaler når de unge er under uddannelse:
Når de unge påbegynder uddannelse, er ansvaret for forløbet ved den unge og uddannelsesinstitutionen.


Uddannelsesinstitutionerne i Randers har en række indsatser, der understøtter de unges fastholdelse og gennemførelse. Her kan nævnes individuelle samtaler i forbindelse med opstart, SPS, opfølgning på fravær og andre støtteordninger som netværksgrupper, tutorer og Hold Fast-psykologer.


Hvis et elevforløb har en bekymrende udvikling, skal UU inddrages og her er aftalt det grundlæggende princip, at der aldrig sker et afbrud af uddannelse, uden at der har været sendt et bekymringsmærke til UUR via elevadministrationssystemet.


Bekymringsmærket skal sendes, når institutionen efter dialog med eleven vurderer, at der er en risiko for, at eleven frafalder.


Når UU modtager bekymringsmærke, kontakter UU relevant studievejleder. Her kan kontakten have forskellig udfald:

 • Dialog mellem studie- og UU-vejleder om mulighederne for kommunale støtteforanstaltninger samt alternative uddannelsesveje. Studievejleder drøfter dem selv med eleven.
 • UUR deltager i møde enten med henblik på fastholdelse i uddannelsen eller for at udbrede muligheder for andre alternative uddannelsesveje.
 • Der er vished om, at den unge skal stoppe og derfor deltager UU i møde for at afklare om den unge overgår til anden uddannelse, arbejde eller et forberedende tilbud (FGU). Bemærk, at UUR som udgangspunkt ikke deltager i elve udskrivningsmødet, da det erfaringsmæssigt ikke er muligt at bidrage med vejledning i den situation.
 • I fald den unge selv ønsker at stoppe – eller bare stopper – registrerer uddannelsesinstitutionen det og UUR tager kontakt til den unge. UUR kan evt. kontakte uddannelsen for at høre om årsag til frafald. Det skal påpeges, at UUR har hjemmel i lov om kommunal ungeindsats til at få oplyst årsag til frafald.

Opdateret oversigt over kommunale indsatser til unge kan tilgås her


I forbindelse med frafald vil UUR altid overveje at inddrage FGU i den unges overgang til ny uddannelse. Her ses flere muligheder:

 • Afsøgningsforløbet skal anskues som en ”omstigningsplatform” for unge, der frafalder uddannelse og enten er uafklarede i forhold til et nyt uddannelsesvalg eller skal opnå specifikke kompetencer, for at kunne fortsætte/genoptage sin uddannelse. Forløbet er også for unge, hvor FGU ikke er det forventelige uddannelsesvalg, men kan være vejen tilbage til ungdomsuddannelserne eller ud i et arbejde. På afsøgningsforløbet kan den unge forblive i en uddannelsesmæssig kontekst og sikres forsørgelse, mens de støttes til at træffe et kvalificeret valg omkring enten uddannelse eller job.
 • Kombinationsforløb: De unge kan indskrives som FGU-elever og som del af deres plan følge undervisning på en ungdomsuddannelse i op til 5 uger a 37 timer. Formålet kan være at brobygge til ny uddannelse, opkvalificere fagligt (eksempelvis i forhold til overgangskrav) eller have et jobrettet sigte i form af erhvervstræning eller certificerende AMU-forløb.
 • Afklarende forløb på FGU: For de unge der ikke er bevidste om en ny uddannelses- eller erhvervsretning, har FGU enestående muligheder for afklarende forløb. Her kan den unge afprøve forskellige værksteder/hold,
  være på fagintroducerende forløb på ungdomsuddannelser og være i erhvervstræning.


Organisering af Garantiskole:
Uddannelsessamarbejdet:
Har ansvaret for Garantiskolesamarbejdet og behandler samarbejdet en gang om året på baggrund af en afrapportering fra UUR baseret på statistisk materiale om søgning, afbrud og gennemførelse.

UUR tovholder/kontaktperson:
UU har en kontaktperson/tovholder tilknyttet til de lokale uddannelsesinstitutioner.


Tovholder afholder 3 årlige møder m. studievejledere i oktober (status på opstart af elever), marts (optagelsesproces) og juni (opstart af nye elever). Tovholder vil løbende orientere om relevante kommunale tilbud eller svare på spørgsmål. Håndtering af frafald på individuelle elever håndteres ikke af tovholder, men af den enkelte elevs UU-vejleder.


Netværk:
UUR medarbejdere, studievejledere og relevante ledelsesrepræsentanter fra parterne mødes 1 gang årligt til et vejledningsdøgn (med overnatning) for at samle op på ovenstående samarbejdsprocedurer og blive opdateret på nyheder indenfor ungeindsats, studie- og uddannelsesvejledning.


Kontaktskolemøder:
De årlige møder fokuserer mindre på Garantiskoleemner og er i stedet kortere møder med fokus på informationer om uddannelserne. Der vil også være mulighed for at invitere andre KUI-medarbejdere.