Strategi for kvalificeret uddannelsesvalg

Se den sammenhængende plan for vejledningen i Randers.

Af lov om kommunal ungeindsats §5 fremgår, at der skal udarbejdes en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse. I Randers kommer denne plan til udtryk i en strategi for kvalificeret uddannelsesvalg, der skal ses i sammenhæng med kommunens uddannelsespolitik. 

Strategien giver overblik over målsætninger for vejledning, aktuelle måltal, organisering og samarbejdsrelationer, samt en oversigt over aktiviteter. Ønskes dette uddybet, kontakt venligst UU Randers. 

Kerneopgave

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers vejleder unge fra 7. årgang og frem til de fylder 25 år i valg af ungdomsuddannelse. Dette i henhold til Vejledningsbekendtgørelsen BEK nr. 1017 af 4. oktober 2019, der blandt andet indeholder bestemmelser om kollektiv vejledning og differentieret vejledning.

Kollektiv vejledning

§ 3. Vejledning skal gives, så den understøtter progression og differentiering i vejledningsprocessen og understøtter, at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

§ 3, stk. 2. Vejledningen skal bygge oven på den viden og de færdigheder, som eleverne blandt andet har tilegnet sig i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job.

Differentieret vejledning

§ 5. Vejledningens indhold, tilrettelæggelse og tidsmæssige prioritering tilpasses den enkelte unges behov og forudsætninger, således at en særlig vejledningsindsats gives til elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede uddannelse.

Vision

Vejledningsindsatsen skal bidrage til at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet.

Vejledningsindsatsen skal tage udgangspunkt i de unges kompetencer og potentialer.

Vejledningsindsatsen skal løsne op for det ofte ret fastlåste syn på ungdomsuddannelserne blandt de unge og deres forældre.

Mål

Måltal for søgning

Skole- og uddannelsesudvalget besluttede i november 2020 måltal for søgning til ungdomsuddannelserne:

 • EUD: 23 %
 • Gymnasiale uddannelser: 70 %
 • Andet: 7 %

Måltal for fastholdelse

Andelen af de forskellige årganges afgangselever, der er i gang med eller har afsluttet en uddannelse ligger meget stabilt omkring 85 %. Måltallet sættes til årlig forøgelse på 0,5 procentpoint frem til 2030.

Måltal for fastholdelse

Siden efteråret 2017 har den nationale uddannelsespolitiske målsætning været: I 2030 skal 90 % af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.

Organisering

Strategien drøftes og videreudvikles i regi af Uddannelsessamarbejdet.

En styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra udskoling og uddannelser sikrer udvikling, implementering og koordinering af fælles uddannelsesaktiviteter.

Randers Kommune:

 • Børn og Skole-afdelingen
 • UU Randers.

Uddannelsessamarbejdet:

 • Randers Statsskole
 • Paderup Gymnasium
 • Tradium
 • VIA University College
 • Erhvervsakademi Dania
 • Randers Social & sundhedsskole
 • FGU Østjylland
 • Randers HF og VUC
 • Det fælles elevråd og privatskolerne i Randers.

Realisering

Strategien realiseres gennem en lang række aktiviteter, der afvikles i samarbejde med lokale uddannelsesaktører og med UU Randers som det bindeled, der sikrer en oplevelse af sammenhæng og progression for elever og forældre.

UU's kollektive vejledning i udskolingen er tilrettelagt, så elever og forældre oplever en progression, der kan føre frem til et kvalificeret uddannelsesvalg. Ikke-uddannelsesparate elever modtager individuelt tilrettelagte skole- og vejledningsindsatser.

UU's vejledning omfatter desuden unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen.

De understøttende aktiviteter UU’s vejledning er en række supplerende tilbud, der understøtter elevernes valgproces. Aktiviteterne kan både være obligatoriske og frivillige og udvikles i tæt dialog med lokale uddannelsesaktør.

Aktører:

 • Grundskoler
 • Skolernes Udviklingscenter
 • UU Randers
 • PPR
 • Randers Ungdomsskole
 •  Familie- og rådgivningscentret
 • Arbejdsmarkedets parter
 • Virksomheder
 • Uddannelsesinstitutioner.