Bolig, bil og hjælpemidler

Hvis du har et handicappet barn, kan det måske være nødvendigt med boligændringer, en handicapbil og hjælpemidler.

Boligændringer

Boligændringer kan for eksempel være udvidelse af døre, opsætning af greb eller måske større ændringer, der kræver hjælp fra en arkitekt.

Hvis ændringerne giver barnet en bedre mulighed for at deltage i familiens liv og samtidig gør det mindre vanskeligt for forældrene at have barnet i hjemmet, er det muligt at søge om tilskud til at få lavet ændringerne.

Vær opmærksom på, at i helt særlige tilfælde er det ikke muligt at ændre den nuværende bolig, men her vil det i stedet være muligt at få hjælp til at dække de udgifter, der måtte være til anskaffelse af en anden bolig.

Handicapbil

Personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har mulighed for at søge om støtte til en handicapbil.

Betingelsen er, at man har yderst vanskeligt ved at få dagligdagen til at fungere uden brug af bil. Det vil sige, at der skal være behov for kørsel til og fra arbejde, til og fra uddannelse eller kørsel, som i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Der er ingen formel begrænsning i alderen for ansøgere af handicapbil, men der ydes som hovedregel først bil til børn fra 3 års alderen. Støtten bliver givet som rentefrit lån. Det er også muligt at få støtte til en særlig indretning af bilen.

Hjælpemidler til familier med et handicappet barn

Hjælpemidlerne kan for eksempel vær særligt ortopædisk fodtøj, særlig beklædning, arm/benproteser, kørestole, støttekorsetter eller specielle briller/kontaktlinser.

Hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan lette dagligdagen i hjemmet eller i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, kan man få støtte til hjælpemidlet.