Uddannelse

Handicappede har, som alle andre borgere, adgang til uddannelse.

Langt de fleste uddannelser tilbyder støtte for den funktionsnedsættelse, man har, sådan at man kan gennemføre en helt almindelig ungdomsuddannelse. Der er også mulighed for at følge uddannelsesforberedende tilbud eksempelvis Forberedende Grunduddannelse FGU.

Ønsker man mere specifik information om støttemuligheder og uddannelsestilbud kan fås ved at kontakte enten den ønskede uddannelse eller Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU er for unge under 25 år, som har brug for at blive klar til at tage en uddannelse eller få et arbejde. På FGU er der undervisning i 12 forskellige erhvervsfaglige temaer og ni almene fag.

Hvor længe du kan gå på FGU afhænger af dine mål, forudsætninger og behov. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i Randers, der vejleder og målgruppevurderer i forhold til FGU. Normalt vil du afslutte FGU efter senest to år, men ved særlige omstændigheder er det dog muligt at forlænge.

​Der er tre uddannelsesspor på FGU:

Almen grunduddannelse (agu) der fokuserer på almene fag som dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag. Agu retter sig primært til unge, der vil kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller HF.

Produktionsgrunduddannelse (pga) der tager afsæt i værkstedsundervisning og henvender sig til unge, som gerne vil arbejde praktisk. Formålet er at give dem kvalifikationer, så de senere kan begynde på en erhvervsuddannelse eller i ufaglært arbejde.

Erhvervsgrunduddannelse (egu) er aftalebaseret praktik. Sporet henvender sig primært til unge, der gerne vil i arbejde og eventuelt fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU er for unge under 25 år, der, på grund af en varig nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau, ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med tilhørende specialpædagogisk støtte (SPS).

Indhold

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU kan sammensættes af elementer af undervisning, træning, praktiske opgaver samt sociale aktiviteter, herunder fx bo-selv-træning, arbejdstræning og praktikforløb hvis muligt.

Økonomi

Uddannelsen og transport til uddannelsen betales af kommunen efter gældende regler.

STU-elever kan søge offentlig forsørgelse ved det fyldte 18. år efter de almindelig gældende regler (bemærk at uddannelseshjælp er formueundtaget for STU-elever).

Bo-tilbud i tilknytning til STU skal søges særskilt efter de almindelige gældende regler.

Vejledning og indstilling til visitation

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUR) varetager opgaven med vejledning og indstilling til STU i Randers Kommune.

Vejledningen indledes med en samtale med en uddannelsesvejleder, der er specialiseret i STU. Oftest indledes samtalen som en del af vejledningsindsatsen i 9. eller 10. klasse. I alle andre tilfælde sker det ved henvendelse til UUR.

Er man under 18 år, skal forældre eller værge medvirke og inddrages i vejledningen om STU, mens unge 18-24-årige kan vælge at inddrage forældre, værge eller bisidder.

Hvis en ung efter vejledningssamtaler ønsker at blive indstillet til en STU, udarbejder en STU-uddannelsesvejleder, i dialog med den unge, en skriftlig indstilling, hvor det begrundes, om den unges tilhører målgruppen for en STU.

Begrundelsen kan understøttes af fx skolefaglige udtalelser, dokumentation af virksomhedspraktikker og afprøvninger på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt psykologiske og lægefaglige udredninger.

Herefter skal kommunens STU-visitationsudvalg behandle indstillingen, og give en skriftlig afgørelse til den unge.

I Randers Kommune kan man visiteres til STU to gange årligt med mulighed for opstart i januar og august.

Visitationsudvalg

Randers Kommunes STU-visitationsudvalg udgøres af:

  • Gitte Grill Hansen, Myndighedsleder v. Voksen- og Børnemyndighed (formand).
  • Morten Skivild, Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning.
  • Anne Marie Møller, Jurist v. Voksen- og Børnemyndighed.
  • Heidi Johannesen, Afdelingsleder Børnehandikap.
  • Iben Marie Hundahl, Leder PPR.
  • Karin Madsen, rådgiver Uddannelseshuset.

Afgørelser om visitation

STU-visitationsudvalget giver en skriftlig begrundelse for sin afgørelse indenfor fire uger efter visitationsudvalgets møde. Herunder vejledes om mulighed for at klage til Klagenævnet for Specialundervisning, hvis den unge ønsker at klage over et afslag på at være i målgruppen for en STU eller over de tilbudte uddannelsessteder.

Mulighed for valg mellem flere uddannelsessteder

Er den unge i målgruppen for en STU, skal visitationsudvalget, hvis muligt, give den unge et valg mellem flere forskellige uddannelsessteder og gå dialog med den unge om, hvilken valgmulighed, der er den bedste for den unge. Den unge kan også selv foreslå et uddannelsessted som alternativ til de uddannelsessteder, kommunen har givet som tilbud.

Hvis den unge har behov for et ekstraordinært specialiseret tilbud, og kun ét uddannelsessted kan matche den unges behov uden, at det indebærer en urimelig lang befordrings- eller ventetid for den unge, så har kommunen ikke pligt til at give mere end et tilbud.

Kommunens pligt til at give valgmuligheder mellem flere tilbud bortfalder ligeledes, hvis et alternativ eller ønsket uddannelsessted samlet set inkl. befordring er uforholdsmæssig dyrere, eller hvis kommunen efter en dialog med den unge vurderer, at et alternativ eller ønsket uddannelsessted indebærer en urimelig lang rejsetid eller ventetid for den unge.

Kvalitet i uddannelsen

Når en ung er optaget på en STU, udarbejder uddannelsesvejleder i dialog med den unge en forløbsplan over uddannelsesforløbet. Forløbsplanen skal indeholde en overordnet beskrivelse af de aktiviteter og individuelle læringsmål, der skal indgå i den unges uddannelsesforløb. Uddannelsesvejleder følger mindst en gang årligt op på forløbsplanen og justerer denne efter behov og i dialog med den unge.

Når en kommune indgår en aftale med en STU-udbyder, der ikke er kommunens eget kommunale STU-tilbud, skal det altid ske på grundlag af en skriftlig kvalitetsaftale, der fastlægger krav til undervisningens indhold, tilrettelæggelse og omfang jf gældende regler.

Fra 1/1-2025 skal alle STU-steder registrere sig og beskrive deres tilbud på en landsdækkende og borgertilgængelig STU-portal.

Afklaring af plan efter afsluttet STU

Senest 12 måneder før afslutningen af STU-forløbet påbegynder kommunen i dialog med uddannelsesstedet og den unge at udarbejde et resursepapir, der skal understøtte planlægning og koordinering af, hvad den unge skal overgå til efter gennemført STU. Herunder at inddrage den unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker.

Senest 3 måneder før afslutning af STU afholdes et møde med den unge, uddannelsesstedet, uddannelsesvejleder og øvrige relevante kommunale aktører fx fra Jobcenter og Socialafdeling, der skal støtte den unge i videre aktivitet efter gennemført STU. Her skal der udarbejdes en konkret plan for, hvad der skal ske efter afsluttet STU.

Uddannelsesbevis

En STU afsluttes med et uddannelsesbevis fra kommunen, der beskriver uddannelsens indhold og de kompetencer og læringsmål, den unge har opnået.

Unge med gennemført STU har adgang til det øvrige uddannelsessystem efter de almindelige gældende regler.