Ansøgning om servicehund

En servicehund betragtes som et hjælpemiddel og bevilges efter serviceloven.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i, hvad det vil sige at have en servicehund. 

Du ansøger om servicehund ved at udfylde den formular, der linkes til herunder. Det kræver MitID at udfylde formularen. I formularen skal du udfylde:

  • Personoplysninger
  • Information om dine forudsætninger for at have en servicehund
  • Information om dit behov for servicehund
  • Samtykke og tro og loveerklæring

Du kan evt. vedhæfte dokumentation for din funktionsnedsættelse i formularen.

Ansøgningsformularen er delt op i flere dele, og du kan først komme videre til næste del, når du har udfyldt alle de obligatoriske felter i den del, du er i gang med.

Du har mulighed for at gemme din ansøgning undervejs, så du kan færdiggøre den senere.

Godt at vide inden du søger om en psykiatrisk servicehund

Der bevilges ikke en psykiatrisk servicehund, som et hjælpemiddel alene grundet, at borger ikke må holde almindelig hund i boligen.

Det skal udelukkes, at en almindelig hund kan udgøre tilstrækkelig støtte for ansøger.

Der ydes hjælp til bevilling af servicehund til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når alle genoptræningsmuligheder og behandlingsmuligheder er afprøvet og/eller udelukket.
Ansøger skal vurderes egnet til at kunne indgå i et intensivt træningsforløb, samt i den daglige træning af servicehund.

Ansøgere der opfylder betingelserne i lov om Social Service § 112 stk. 1, og som på grund af nedsat psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne er ude af stand til at varetage almindelige væsentlige dagligdags aktiviteter, som man normalt klarer uden anden personstøtte.

Ved vurderingen af om væsentlighedskriteriet er opfyldt, kan der lægges vægt på blandt andet helbredsmæssige forhold, sociale forhold, hjælpemidlets betydning for muligheden for at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation, og om der eventuelt kan findes andre måder at kompensere for funktionsnedsættelsen på for eksempel en almindelig hund eller behandling/støttetiltag.

Der skal vurderes på ansøgerens mulighed for at færdes selvstændigt til daglige aktiviteter for eksempel indkøb, arbejde, uddannelse, behandling mv. samt mulighed for at undgå isolation i hjemmet eller fra sociale arrangementer samt evnen til at opholde sig, sove og være alene i sit hjem. F.eks. kan der ikke bevilges servicehund udelukkende til støtte til indkøb i butikker, da nethandel er en mulighed.
Ansøger forventes at være medicinsk velbehandlet og terapiforløb skal være afprøvet og udelukket. Har kommunen iværksat andre former for hjælp eller støtte f.eks. bostøtte, skal virkningen heraf vurderes, forinden der træffes afgørelse om bevilling af en servicehund til en person med psykisk funktionsnedsættelse.

En Servicehund kan enten være en hund, der er udvalgt og trænet fra hvalp eller borgers egen hund, der gennemgår træning som servicehund. Ansøgers egen hund skal vurderes egnet til at kunne være en servicehund af kommunen inden påbegyndt træning. Der ydes ikke bevilling på træning af egen hund, der er påbegyndt inden bevillingstidspunktet. Der på beholdes ret til at stille fagspecifikke krav til leverandøren, krav til kvalitet af træningen, samt krav til hundens race, alder samt helbred.

Det skal vurderes om ansøgeren har evnen til at være ejer af en servicehund.

Drift og vedligehold af servicehund afholdes af ansøger. Der stilles forventning om, at ansøger har et økonomisk råderum på 1000 kr. om måneden til dækning af udgifter til foder, remedier såsom halsbånd, hundetegn, snor, vand og foderskåle og kurv, lovpligtige vaccinationer, pels, tand og neglepleje, ormekure, loppebehandling, årlige sundhedstjek og eventuelle operationer. Visitationsenheden må indhente oplysninger om borgers økonomiske forhold. Der kan som udgangspunkt ikke dækkes udgifter til drifts- og vedligeholdelsesudgifterne som merudgifter jvf. serviceloven §§ 41 eller 100. Dette da udgifterne ikke overstiger de forventelige udgifter til at holde hund.

Sådan behandler vi din ansøgning

Læs om, hvordan vi behandler din ansøgning.

Din ansøgning om servicehund bliver behandlet efter lov om social service § 112.

Har du brug for et andet hjælpemiddel?

Har du brug for et andet hjælpemiddel end det, der er beskrevet ovenfor?

Se oversigten over de forskellige hjælpemidler, du kan søge om.